برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...

نخ نسوز

فراوردهای نسوز سبحان

فرآورده‌های نسوز سبحان

فراوردهاینسوزسبحانوارداتوفروشندهانواعورق هایکلینگریتنسوزسیمداروبیسیمآزبستونانازبس تضداسیدازضخامت0/5تاضخامت5میلیمتردونیتساد هوگرافیتیوتنچیدانواعچوبپنبهلاستیکیوخشکتک سونویکتوریلاتونونمدصنعتیوغیرهفروشندهانوا عپارچهنخونوارنسوز،آزبست_گرافیت،کربن،تفلو نی،فایبرگلاسوسرامیک،سیلیکون،شیرتفلون،آرا مید،چهارگوشوگردتابیدهمیکاپتونسوزوپیپروپن بهنسوز،بردسرامیکیفروشانواعلاستیکمنجیددار وکتانوسادهوضدروغنوضداسیدوتسمهنقالهدیافرا گموایتونسیلیکونNBRوغیرهفروشانواعپلیمرهاو رقومیلگردتفلونپلیامیدپلیتیلنپلیاورتانفیب راستخوانیسادهونخداررزینوچسبساختانواعواشر وقطعاتصنعتیفلزیمسیماتریسیوتزریقیلاستیکیو پلاستیکیدیافراگمکلینگریتنسوزوفیبریگرافول ومنهولوقطعاتشیربرقیورولبرینگساختانواعواش رخودروسبکوسنگینودریایوریلیوهواییونیروگاه یوپالایشگاهیپتروشیمیآبوفاضلابکارخانجاتفو لادسیمانقندوساختانواعفیلترتخصصیاینستاگرا م#faravardeh_nasuzsobhanhttp://faravarde h-nasuzsobhan.ir/تلفنتماس021339150600213 39391590910928391609109283917#sobhangesk ethttps://www.instagram.com/reel/CreMOFq P8cD/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng== ...

۲ هفته پیش
فرآورده‌هاي نسوز سبحان
istgah