برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
بهنوژن

مواد تخصصی آزمایشگاهی3

مواد تخصصي آزمايشگاهي3

شرکت بهنوژن آمادگی خود را جهت ارائه مواد تخصصی از معتبرترین تولید کنندگان مواد آزمایشگاهی بصورت موجود ووارداتی اعلام مینماید . در ذیل نمونه از مواد موجود ارائه میگردد:
Chitin from shrimp shells
کیتین
1-Morpholinocyclopentene
1-مورفولینو سیکلوپنتان
Phenylmethanesulfonyl fluoride
فنیل متان سولفونیل فلوراید-PMSF
Furoin
فوروئین
Potassium disulfate
پتاسیم دی سولفات
Nickel - powder, 5 μm, 99.7%
پودر نیکل
2-Nitrophenyl octyl ether
2-نیتروفنیل اکتیل اتر
9-Acridinecarboxylic acid hydrate
9-آکریدین کربوکسیلیک اسید
Janus Green B
ژانوس گرین بی
Tetrabutylammonium hydroxide solution
محلول تترا بوتیل آمونیوم هیدروکسید
Mineral oil - PCR Reagent
مینرال اویل PCR
Cadaverine dihydrochloride
کاداورین دی هیدروکلراید
microamp optical 96-well reaction plate
TRIzol® Reagent
معرف تریزول
TWEEN® 20
توئین 20
Nickel on silica/alumina
5-Bromopyrimidine
5-برومو پیریمیدین
Barium titanate(IV) - nanopowder
تیتانات باریوم
Zinc oxide – nanopowder
نانوپودر اکسید روی
Vanadium(IV) oxide sulfate hydrate - 97%
وانادیوم اکساید سولفات
Aluminum atomic spectroscopy
Brefeldin A
برفلدین آ
nitric oxide quantitation kit
کیت کمی نیتریک اکسید
Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-poly(st yrenesulfonate)
پلی(3و4-اتیلن دی اکسی فیوفن )-پلی(استیرنسولفونات)
Collagenase Type IV
کلاژناز نوع 4
Medium 199
مدیوم199
EpiLife® Medium with 60 µM Calcium
اپی لایف
HBSS, no calcium, no magnesium
اچ بی اس اس
Neurobasal® Medium (1X), liquid
محیط نوروبیسال
MEM Non Essential Amino Acids
ام ای ام
Poloxamer 407
پلاکسامر407
sybr green
سیبرگرین
Gel Loading Solution - Type I
محلول ژل لودینگ
Collagenase Type I
کلاژناز نوع1
Collagenase Type II
کلاژناز نوع2
DL-Dithiothreitol
دی تیوتریتول DDT
Proteinase K
پروتئیناز ک
Protoporphyrin IX
پروتوپورفیرین 9
apo-Transferrin human
آپوترانسفرین انسانی
low-density lipoprotein
LDL
ال دی ال
Cysteamine hydrochloride
سیستئامین هیدروکلراید
Phenyl isothiocyanate
فنیل ایزوتیوسیانات
Phytohemagglutinin-M
فیتوهماگلوتینین
Cytochrome C
سیتوکروم سی
Lipofectamine™ LTX & Plus Reagent
لیپوفکتامین
Lectin from Phaseolus vulgaris
لکتین
Phthaldialdehyde Reagent
معرف فتالدی آلدئید
Leukemia Inhibitory Factor from mouse
فاکتور ممانعت کننده لوسمی LIF
Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside
ایزوپروپیل بتا-دی-1-تیوگالاکتوپیرانوزید
Ketoconazole
کتوکونازول
α-Amylase, heat-stable
آلفا آمیلاز
Kanamycin solution
محلول کانامایسین
D-α-Tocopherol polyethylene glycol 1000 succinate
آلفا-توکوفرول پلی اتیلن گلیکول1000
Papain from Carica papaya
پاپائین
KaryoMAX® Colcemid
کاریومکس
Trypsin (1:250) powder
تریپسین
GlutaMAX™
گلوتامکس
Freund’s Adjuvant, Incomplete
فروند ادجوانت
Mitomycin C from Streptomyces caespitosus –
میتومایسین
ECL Advance Western Blotting Detection Kit
کیت وسترن بلات
Schneider’s Insect Medium
محیط اشنایدر

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

بهنوژن، از ۱۲ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۱۰ سال پیش ثبت کرده ... و ۱ هفته پیش به روز شده.

بهنوژن
بهنوژن
آگهی: مواد تخصصی آزمایشگاهی3
بهنوژن