برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
تجهیز طب نوین

دی آمینو بنزدین 4 هیدروکلراید- ریجنت هک - CAT: 706222

دي آمينو بنزدين 4 هيدروكلرايد- ريجنت هك - CAT: 706222

دی آمینو بنزدین 4 هیدروکلراید- ریجنت هک - CAT: 706222 - Diaminobenzidine, tetrahydrochloride
Analytical Grade, CAS No. 7411-49-6 C12H14N4·...4HCl, FW = 360.14. Suitability as selenium indicator: Passes test Selenium blank: ≤ 0.0025%

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

تجهیز طب نوین، از ۶ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۴ سال پیش ثبت کرده ... و ۲ سال پیش به روز شده.

تجهیز طب نوین
تجهیز طب نوین
آگهی: دی آمینو بنزدین 4 هیدروکلراید- ریجنت هک - CAT: 706222
تجهیز طب نوین