برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
آراد اتوماسیون

فروش کارت آدام

فروش كارت آدام

فروش کارت های Advantech

آراد اتوماسیون ارائه دهنده انواع کارت های آدام Advantech تایوان میباشد.
+ADAM-4017
+ADAM-4018
+ADAM-4019

+ADAM-4017
Specifications

General
Power Consumption: 1.2 W @ 24 VDC
Watchdog Timer: System (1.6 second) & Communication
Supported Protocols: ASCII command and
Modbus/RT

Analog Input
Channels: 8 differential
Channel Independent: Yes
Configuration
Input Impedance: Voltage: 20 M Ohm
Current: 120 Ohm
lnput Type: mV, V, m
lnput Range: ±150 mV, ±500 mV
±5 V, ±10 V, ±20 mA
4 ~ 20 mA

ADAM-4018+
Specifications

General
Power Consumption: 0.8 W @ 24 VDC
Watchdog Timer: System (1.6 second) & Communication
Supported Protocols: ASCII command and
Modbus/RTU

Analog Input
Channels: 8 differential
Channel Independent: Yes
Configuration
Input Impedance Voltage: 20 M Ohm
Current: 120 Ohm
lnput Type: Thermocouple, mA
Input Range 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA

T/C Types and Temperature Ranges
J: 0 ~ 760°C R: 500 ~ 1,750°C
K: 0 ~ 1,370°C S: 500 ~ 1,750°C
T: -100 ~ 400°C B: 500 ~ 1,800°C
E: 0 ~ 1,000°C

Burn-out Detection: All T/C

ADAM-4019+
Specifications

General
Power Consumption: 1.0 W @ 24 VDC
Watchdog Timer: System (1.6 second) &Communication
Supported Protocols: ASCII command and
Modbus/RTU

Analog Input
Channels: 8 differential channels for
individual input type
Channel Independent: Yes
Configuration
Input Impedance: Voltage: 20 M
Current: 120 Ohm
Input Type: T/C, mV, V, mA
Input Range: ±1 V, ±2.5 V, ±5 V,
±10 V, ±100 mV,
±500 mV, ±20 mA,
4 ~ 20 mA
T/C Types and Temperature Ranges
J: 0 ~ 760°C R: 500 ~ 1,750°C
K: 0 ~ 1,370°C S: 500 ~ 1,750°C
T: -100 ~ 400°C B: 500 ~ 1,800°C
E: 0 ~ 1,000°C
Burn-out Detection 4 ~ 20 mA & all T/C

شماره تماس: 86082997

وبسایت: WWW.ARADAUTOMATION.IR

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

آراد اتوماسیون، از ۱۰ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۹ سال پیش ثبت کرده ... و ۹ ماه پیش به روز شده.

آراد اتوماسیون
آراد اتوماسیون
آگهی: فروش کارت آدام
آراد اتوماسیون