برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
آب شیمی رازی

واردات و فروش مواد شیمیایی

واردات و فروش مواد شيميايي

HEDP 60%
DTPMP Na2 50%
PBTCA 50%
ATMP 99%
ATMP Na 50%
TKPP
STP
PESA 40%
AA/AMPS 40%
PCA 50%
HPMA 50%
HPAA 50%
PAA 62-64%
TH-5000 Carboxylate-sulfonate copolymer 44-46%
MA/AA or HPMA 48-52%
Izothiazoline 14%
BORNOPOL
BAC 80
THPS 75%
Glutaraldehyde 50%
Sodium Bromide
Formaline 37%
Diethyl hydroxyl amine
DEHA 85%
Morpholine 99%
Cyclohexylamine 99%
Monodiethanolamine
MEA
Diethanolamine
DEA
Methoxypropylamine
MOPA 99%
Carbohydrazide
Sodium Molybdate
Sodium Nitrite
Tolyltriazole
TTA 99%
1,2,3- Benzotriazole
BTA 99%
Silicon Oils
Alcohol Based Antifoams
Phosphoric acid 85%
Anionic polyelectrolyte
Cationic polyelectrolyte

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

آب شیمی رازی، از ۷ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۱ سال پیش ثبت کرده ... و ۱ سال پیش به روز شده.

آب شیمی رازی
آب شیمی رازی
آگهی: واردات و فروش مواد شیمیایی
آب شیمی رازی