برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
ویرا تجارت بکر

دستکش گلاوباکس | دستکش بلند | دستکش نیتریل | Natural Rubber

دستكش گلاوباكس | دستكش بلند | دستكش نيتريل | Natural Rubber

دستکش‌های Natural Rubber در کاربردهای بسیاری، عملکرد بسیار خوبی را ارایه می‌دهند. دلایل بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد این دستکش‌ها برای کاربردهای گوناگونی مناسب هستند:
- دستکش‌های Nautral Rubber برای کاربردهای پزشکی بسیار مناسب هستند.
- دستکش‌های لاتکس به صور عمومی در مقابل مواد شیمیایی مقاوم هستند.
- مقاومت مناسبی در برابر سوراخ شدن دارند.
- بهترین نوع دستکش‌ها از نظر انعطاف پذیری و فیت شدن در دست هستند.

در جدول زیر میزان مقاومت دستکش‌های Natural Rubber را مشاهده می‌نمایید.
نام ماده شیمیایی میزان مقاومت
Acetaldehyde خیلی خوب
Acetic Acid 50% خیلی خوب
Acetone خیلی خوب
Ammonium Carbonate خیلی خوب
Ammonium Chloride خیلی خوب
Ammonium Fluoride خیلی خوب
Ammonium Hydroxide خیلی خوب
Amyl Acetate –
Amyl Alcohol معمولی
Aniline خوب
Animal Fats معمولی
Benzaldehyde –
Benzene –
Benzyl Alcohol معمولی
Bleach خیلی خوب
Borax خیلی خوب
Butoxyethanol خوب
Butyl Acetate –
Butyl Alcohol خیلی خوب
Calcium Chloride خیلی خوب
Calcium Hydroxide معمولی
Calcium Hyphochlorate خیلی خوب
Car Petrol –
Carbon Tetrachloride –
Castor Oil –
Chlorine –
Chloroform –
Chromic Acid معمولی
Citric Acid خیلی خوب
Concentrated Ammonia خیلی خوب
Concentrated Boric Acid خیلی خوب
Cyclohexane –
Cyclohexanol خیلی خوب
Cyclohexanone معمولی
Diacetone Alcohol خیلی خوب
Dibutyl Phtalate خوب
Dibutylether –
Diethanolamine خیلی خوب
Diesel Oils –
Ethyl Acetate –
Ethyl Alcohol (Ethanol) خوب
Ethylamine معمولی
Ethylaniline معمولی
Ethylene Glocol خیلی خوب
Fertilizers خیلی خوب
Fixing Salts خیلی خوب
Formaldehyde at 30% خیلی خوب
Formic Acid at 90% –
Fuel Oil –
Fuels –
Gas Oil –
Glycerophtalic Paint –
Glycols خیلی خوب
Hexane –
Household detergents خوب
Hydraulic Fluids (Esters) خیلی خوب
Hydraulic Oils (Petrol) –
Hydrochloric Acid, 48% خیلی خوب
Hydrogen Peroxide, 30% خیلی خوب
Isobutyl Alcohol خیلی خوب
Isobutyl Ketone خیلی خوب
Kerosene –
Lactic Acid, 85% خیلی خوب
Lauric Acid, 36% خیلی خوب
Methyl Alcohol (Methanol) خیلی خوب
Methylamine خیلی خوب
Methyl Ehyl Ketone معمولی
N-butylamine خیلی خوب
Nitric Acid, 10% خوب
Nitrobenzene معمولی
Nitropropane خیلی خوب
Oleic Acid معمولی
Oxalic Acid خیلی خوب
Perchloroethylene –
Petroluem Ether –
Petroluem Products –
Phenol (Phenic Acid) معمولی
Phosphoric Acid 75% خیلی خوب
Potassium Acetate خیلی خوب
Potassium Permanganate خیلی خوب
Propyl Acetate معمولی
Rubber Solvent –
Sodium Hypochlorate خیلی خوب
Styrene –
Sulfuric Acid 95% –
Sulphuric Ether (Pharmacy) معمولی
Tetrahydrofurance معمولی
Toluene –
Trichlorethylene –
Turpentine –
Vinyl Chloride Gas –
Xylene –

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

ویرا تجارت بکر، از ۹ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۷ سال پیش ثبت کرده ... و ۴ روز پیش به روز شده.

ویرا تجارت بکر
ویرا تجارت بکر
آگهی: دستکش گلاوباکس | دستکش بلند | دستکش نیتریل | Natural Rubber
ویرا تجارت بکر