برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...

PT100

المنت پارس

تولید المنت و ترموکوپل تسمه ای میله ای شیلنگ حرارتی

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ اﻟﻤﻨﺖ . . اﻧﻮاع اﻟﻤﻨﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﺮوش و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﻮرﻩ ﻫﺎی 1100و ، 1200 درﺟﻪ ﺑﺮﻗﯽ المنت ﭘﺎرس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻬﺰﺗﺮﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ اﻧﻮاع اﻟﻤﻨﺖ ﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ اﻟﻤﻨﺖ ﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺮای ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻣﺼﺎرف ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽ .ﺑﺎﺷﺪ اﻟﻤﻨﺖ پارس ﮐﺎدر ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻓﺮوﺷﮕﺎﻩ/ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎﻩ/ﮐﺎرﮔﺎﻩ ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ در اراﺋﻪ ﻣﺸﺎورﻩ و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ/ﺑﺎزﺳﺎزی/ﻧﺼﺐ و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺮﻗﯽ و ﻫﯿﺘﺮﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻧﺎزل ﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ در ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ : ﻣﺤﺼﻮﻻت المنت پارس ﺑﻮرس ﮐﻠﯿﻪ ﻟﻮازم ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺣﺮارﺗﯽ ﺳﺎزﻧﺪﻩ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ اﻧﻮاع اﻟﻤﻨﺖ ﻫﺎی ﺧﺎص و ﺳﻔﺎرﺷﯽ ازﺟﻤﻠﻪ : اﻟﻤﻨﺖ ﻫﺎی ﻣﯿﻠﻪ ای ﺑﺎ ﻗﻄﺮ و ﻃﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﺖ ﻫﺎی ﻓﺸﻨﮕﯽ اﻟﻤﻨﺖ ﻫﺎی ﺗﺴﻤﻪ ای ﺑﺼﻮرت ﻣﯿﮑﺎﯾﯽ و ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﺰرﯾﻖ و ﺳﺮ ﻧﺎزل و اﮐﺴﺘﺮودر ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع اﻟﻤﻨﺖ ﻫﺎی ﺳﻮﭘﺮ ﻫﯿﺘﺮ و ﻓﻠﻨﭻ دار و ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ و ﺳﻤﺎوری و ﺳﻮﻧﺎی و اﺑﮕﺮﻣﮑﻨﯽ ﺳﺎﺧﺖ اﻟﻤﻨﺖ ﻫﺎی اﺑﮑﺎری و داﺧﻞ اﺳﯿﺪ و روﻏﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎزن و دﯾﮓ ﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﻮرس و ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺨﺶ اﻧﻮاع اﻟﻤﻨﺖ و ﮐﻠﯿﻪ ﻋﺎﯾﻖ ﻫﺎی ﻧﺴﻮز و ﻟﻮازم ﮐﻮرﻩ ﺳﺎزﻧﺪﻩ و ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ اﻧﻮاع ﺳﯿﻢ ﻫﺎی اﻟﻤﻨﺖ ﺳﺎزﻧﺪﻩ اﻧﻮاع دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎی دوﺧﺖ ﺳﻔﺎرﺷﯽ اﻧﻮاع ﺳﯿﻢ ﻫﺎی اﻟﻤﻨﺘ ﺒﺼﻮرت ﺗﺨﺖ و ﮔﺮد ) آﻟﻤﺎن ، ﺳﻮﺋﺪ ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ ، ﭼﯿﻦ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ - اﻧﻮاع ﺳﺮاﻣﯿﮏ - ﺗﺮﻣﻮﮐﻮﭘﻞ - ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت- اﻟﻤﻨﺖ ﻫﺎی ﻣﯿﻠﻪ ای - )ازﺑﺴﺖ( - ﻣﯿﮑﺎ - ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﮐﺎرﺑﺎﯾﺪ - ﺑﻠﻨﮑﺖ (ﺟﯿﻮﻩ ای و دﯾﺠﯿﺘﺎل( - ﺳﯿﻢ ﻧﺴﻮز - وارﻧﯿﺶ - ﺷﯿﺮﯾﻨﮓ - ﺳﯿﻢ راﺑﻂ ﺗﺮﻣﻮﮐﻮﭘﻞ - اﻟﻤﻨﺖ ﻓﺎﺑﺮﯾﮏ ﻓﺸﻨﮕﯽ - ﺗﺴﻤﻪ ای - ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ - اﺑﮕﺮﻣﮑﻦ - ﺳﻤﺎوری - ﺳﻮﻧﺎی - دﺳﺘﮕﺎﻩ دوﺧﺖ - اﻧﻮاع ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی ﻧﺴﻮز ﻣﺎرک دار ﭼﺴﺐ دار و ﺳﺎدﻩ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ : ﮐﻠﯿﻪ ﻟﻮازم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﻮاع ﮐﻮرﻩ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﻟﻘﺎی - اﻧﯿﻠﯿﻨﮓ و ﺳﺨﺖ ﮐﺎری - ازﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ - ﺧﻢ ﺷﯿﺸﻪ - ﭘﺨﺖ ﺳﺮاﻣﯿﮏ - ﮐﻮرﻩ ﻫﺎی ﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎورﻩ و ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﮐﻮرﻩ و ﮐﻠﯿﻪ اﻟﻤﻨﺖ ﻫﺎی ﺳﻔﺎرﺷﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع اﻟﻤﻨﺖ ﻫﺎی ﺳﻮﭘﺮﻫﯿﺘﺮ و ﻓﻠﻨﺞ دار ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع اﻟﻤﻨﺖ ﻫﺎی ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع اﻟﻤﻨﺖ ﻫﺎی ﺳﻤﺎوری ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع اﻟﻤﻨﺖ ﻫﺎی ﺳﻮﻧﺎی ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع اﻟﻤﻨﺖ ﻫﺎی آﺑﮕﺮﻣﮑﻨﯽ اﻟﻤﻨﺖ ﻫﺎی داﺧﻞ اﺳﯿﺪ و روﻏﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎزن ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺨﺶ اﻧﻮاع اﻟﻤﻨﺖ و ﮐﻠﯿﻪ ﻋﺎﯾﻖ ﻫﺎی ﻧﺴﻮز و ﻟﻮازم ﮐﻮرﻩ.کلیه محصولات دارای گارانتی می باشد.
www.elementeldorado.ir ...

دیروز: ۰۶:۳۲
توليد المنت و ترموكوپل تسمه اي ميله اي شيلنگ حرارتي
istgah