برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
مسعود مهدی خشویی

فروش مواد ضد خوردگی و ضد رسوب و بازدارنده خوردگی

فروش مواد ضد خوردگي و ضد رسوب و بازدارنده خوردگي

فروش مواد شیمیایی HEDP و ATMP جهت تولید ضد رسوب و ضد خوردگی و سیستم های تصفیه آب
PBTC
HPMA
AA/AMPS
بنزالکونیوم کلرید 80% ,50%
ایزوتیازولین 14%
Acumer 3100 آکومر 3100
آرموهیب 28 ، Armohib 28
آرموهیب 31 ، Armohib 31
پلی الکترولیت آنیونی و کاتیونی چینی
ّفلوکولانت آنیونی و کاتیونی

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

مسعود مهدی خشویی، از ۳ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۲ سال پیش ثبت کرده ... و ۲ سال پیش به روز شده.

مسعود مهدی خشویی
مسعود مهدی خشویی
آگهی: فروش مواد ضد خوردگی و ضد رسوب و بازدارنده خوردگی
مسعود مهدی خشویی