برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
دکتر براتی

انژکتورشور خودرو

انژكتورشور خودرو

♻️ جــزئیــات انــژڪــتــورشــوی 4 و 6 ســیــلــنــدر مــدل 2022 شــرڪــت پــارســیــان صــنــعــت اصــفــهان

🔴 ایــن دســتــگــاه از صــفــر تــا صــد در ڪــارخــانــجــات شــرڪــت پــارســیــان صــنــعــت اصــفــهان تــولــیــد شــده اســتــ.

🔴دســتــگــاه تــمــام اتــومــاتــیــک مــی بــاشــد و دارای ســیــســتــم تــخــلــیــه اتــومــاتــیــک تــوســط شــیــرهای بــرقــی مــی بــاشــد.

🔴 دســتــگــاه دارای ۱۲ ماه گــارانــتــی مــی بــاشــد.

🔴دســتــگــاه دارای ســیــســتــم فــلــش ایــســیــو مــی بــاشــد.

🔴دســتــگــاه دارای ســیــســتــم خــوانــدن مــقــدار ڪــیــلــومــتــر از ایــســیــو مــی بــاشــد.

🔴 دارای ســیــســتــم تــســت ســنــســورها و عملگرها از قــبــیــل :
تــســت اســتــپــر - تــســت انــژڪــتــور - تــســت ڪــوئل - تــســت دریــچــه گــاز و ....

🔴دارای ســیــســتــم تــســت ســیــم ڪــشــی و شــبــیــه ســازی ســنــســورها

🔴 دارای ســیــســتــم تــخــلــیــه بــاک اتــومــاتــیــڪــ

🔴 قــابــلــیــت آپــدیــت و بــروزرســانــی

🔴 دارای ســیــســتــم شــســتــشــوی اتــومــاتــیــک و دســتــی

🔴 دارای ســیــســتــم شــســتــشــوی مــعــڪــوس

🔴 دارای ســیــســتــم تــســت نــشــتــی انــژڪــتــورها

🔴 دارای ریــل ســوخــت انــژڪــتــورهای خــودروهای ایــرانــی و خــارجــی و مدل مخروطی 405

🔴 دارای حمام آلتراسونیک ۱۵۰ وات مستقل

🔴 دارای ســیــســتــم شــســتــشــوی روڪــار حــرفــه ای

🔴 دارای ســرعــت تــســت از 500 تــا 10000 RPM

🔴 دارای مــنــوی ڪــامــلــا فــارســی

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

دکتر براتی، از ۱۴ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۱ سال پیش ثبت کرده ... و ۴ روز پیش به روز شده.

دکتر براتی
دکتر براتی
آگهی: انژکتورشور خودرو
دکتر براتی