برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...

قیمت مونو آمونیوم فسفات

kttchemical.ir

فروش مونو آمونیوم فسفات

مونو آمونیوم فسفات باعث افزایش فشار داخلی در سلول های گیاه و افزایش مقاومت گیاه در برابر استرس و بیماری ها می شود. این ماده رشد جوانه ها را تحریک می کند و هنگامی که گیاه در شرایط نامساعد قرار دارد، باعث شکوفا شدن و افزایش اندازه میوه می شود. شرایط نامساعد موجود می تواند دمای پایین و نور ناکافی برای گیاه باشد. این مسئله ویژگی های کیفی میوه ها مانند؛ محتوای قندی، رنگ، قوام و ماندگاری در انبار را بهبود می بخشد.
این کود به طور کامل توسط گیاهان جذب می شود و اجازه نمی دهد مواد بالاست (Ballast) موجود در خاک باعث کاهش باروری خاک شوند. فرم شیمیایی فسفر موجود در مونو آمونیوم فسفات به صورت مولکول هایی با زنجیره بلند است که علاوه بر آسان شدن جذب آن توسط گیاهان، فرآیند های غیرفعال کردن فسفر در خاک را مهار می کند. مونو آمونیوم فسفات کیفیت ذخیره سازی و حمل و نقل خوبی دارد. همچنین حین کارکردن گرد و غبار تولید نکرده و تمایل به چسبیدن و تشکیل توده ندارند. ...

۴ ماه پیش
فروش مونو آمونيوم فسفات
istgah