برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
شرکت بیوتکنولوژی زیست آزما

فروش انواع مواد شیمیایی از مرک آلمان با واردات مستقیم

فروش انواع مواد شيميايي از مرك آلمان با واردات مستقيم

فلورو بوریک اسید HBF4
هگزا فلورو فسفریک اسید HPF6
کرومیک اسید H2CrO4
فرمیک اسید HCOOH
سدیم هیدروکسید NaOH
آمونیاک – آمونیوم هیدروکسید NH3 – NH4OH
پتاسیم هیدروکسید KOH
تترا متیل آمونیوم هیدروکسید C4H13NO
لیتیم هیدروکسید LiOH
آب مقطر H2O
اتانول C2H6O
متانول CH3OH
آمونیاک NH3
فرمالدهید CH2O
اتیل استات C4H8O2
گلیسیرین(گلیسرول) C3H8O3
1-اکتانول C8H18O
2-پروپانول C3H8O
اتیلن گلیکول C2H6O2
دی متیل سولفوکسید C2H6OS
پترولیوم بنزین –
تولوئن C7H8
بنزآلدهید C7H6O
سیکلوهگزان C6H12
تریتون X-100 C14H22O(C2H4O)n
دی اتیل اتر C4H10O
اتیل بنزن C8H10
کلروفرم CHCl3
دی متیل فرمامید C3H7NO
تترا هیدروفوران C4H8O
تتراکلرید کربن CCl4
اتانول آمین C2H6O
اتانول C2H6O
ایزوپروپانول(2-پروپانول) C3H8O
فرمالدهید CH2O
پرمنگنات پتاسیم KMnO4
پر اکسید هیدروژن(آب اکسیژنه) H2O2
کلسیم هیپو کلریت(پرکلرین) Ca(ClO)2
هیپو کلریت سدیم NaClO
پراستیک اسید C2H4O3
گلوتار آلدهید C5H8O2
استون C3H6O
بنزن C6H6
دی اتیل اتر C4H10O
اتانول C2H6O
متانول CH3OH
اتیل استات C4H8O2
ایزوپروپانول(2-پروپانول) C₃H₈O
پترولیوم بنزین –
تولوئن C₆H₅CH₃
سیکلوهگزان C₆H₁₂
اتیل بنزن C₆H₅C₂H₅
دی متیل فرمامید HCON(CH₃)₂
تترا هیدرو فوران C₄H₈O
نفت –
پودر آلومینویم Al
پودر فسفر P
پودر گوگرد S
پودر تیتانیوم Ti
استالدهید C2H4O
استونیتریل C2H3N
استیل کلرید CH3COCl
استیلن C2H2
اکرولین C3H4O
اکریلونیتریل C3H3N
آلیل کلرید C3H3N
آرسین AsH3
بوتان C۴H۱۰
بونیل کلرید C4H9Cl
بوتیلن C4H8
کربن مونواکسید CO
سیانوژن CBrN
هگزان C6H14
دی متیل آمین (CH3)2NH
دی متیل سولفید C2H6S
اتیل استات C4H8O2
اتیل آمین C2H5NH2
فوران C4H4Oمتیل آمین CH5N
دی متیل اتر C2H6O
تترا فلوئورو اتیلن C2F4
تترا هیدروفوران
آمونیوم هیدروژن کربنات(آمونیوم بی کربنات)
نیترات روی
نیترات مس
نانو تیوب کربنی تک دیواره C
نانو تیوب کربنی چند دیواره C
نانوذرات آهن Fe
نانوذرات اسپینل آلومینات منیزیم MgAl2O4
نانوذرات اکسید آلومینیوم (آلفا) Al2O3
نانوذرات اکسید آلومینیوم (گاما) Al2O3
نانوذرات اکسید بیسموت Bi₂O₃
نانوذرات اکسید تنگستن WO3
نانوذرات اکسید آهن Fe3O4
نانوذرات اکسید آهن Fe2O3
سدیم متیلات
هگزا متیل دی سیلازان

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

شرکت بیوتکنولوژی زیست آزما، از ۱۱ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۱ سال پیش ثبت کرده ... و ۲ هفته پیش به روز شده.

شرکت بیوتکنولوژی زیست آزما
شرکت بیوتکنولوژی زیست آزما
آگهی: فروش انواع مواد شیمیایی از مرک آلمان با واردات مستقیم
شرکت بیوتکنولوژی زیست آزما