آموزش :: فنی و حرفه ای

شناخت تست انتخاب و جایگزینی قطعات الکترونیک

شناخت تست انتخاب و جایگزینی قطعات الکترونیک
وثوقی
09118747767
گلستان
‪سه‌شنبه، ۲۲ شهریور ۱۴۰۱‬
212 بار

این نرم افزاری آموزشی به دو بخش تقسیم شده است:
www.etamir.ir
فصل 1 ویژگی ها و به کارگیری مولتی متر

1 . 1 ویژگی ها و به کارگیری مولتی متر عقربه ای 1

1 . 1 . 1 ویژگی های مولتی متر عقربه ای 1

2 . 1 . 1 نحوه اتصال پراب های مولتی متر عقربه ای و کالیبره کردن عقربه آن 6

3 . 1 . 1 انتخاب رنج مولتی متر عقربه ای 7

4 . 1 . 1 صفر کردن اهمی در مولتی متر عقربه ای 11

5 . 1 . 1 خواندن نتایج اندازه گیری ها در مولتی متر عقربه ای 12

2 . 1 ویژگی ها و به کارگیری مولتی متر دیجیتال 14

1 . 2 . 1 ویژگی های مولتی متر دیجیتال 14

2 . 2 . 1 اتصال پراب ها و تنظیم مد در مولتی متر دیجیتال 18

3 . 2 . 1 نحوه به کارگیری سوکت چند کاره در مولتی متر دیجیتال 19

4 . 2 . 1 انتخاب رنج در مولتی متر دیجیتال 20

5 . 2 . 1 خواندن نتایج اندازه گیری ها در مولتی متر دیجیتال 23فصل 2 ویژگی ها و به کارگیری اسیلوسکوپ 24

1 . 2 ویژگی های و به کارگیری اسیلوسکوپ آنالوگ 24

1 . 1 . 2 ویژگی های اسیلوسکوپ آنالوگ 24

2 . 1 . 2 اتصال کابل برق و کابل های تست اسیلوسکوپ آنالوگ 35

3 . 1 . 2 تنظیمات قبل از راه اندازی و اندازه گیری با اسیلوسکوپ آنالوگ 36

2 . 2 ویژگی ها و به کارگیری اسیلوسکوپ دیجیتال 37

1 . 2 . 2 ویژگی های اسیلوسکوپ دیجیتال 37

2 . 2 . 2 آماده سازی اسیلوسکوپ دیجیتال قبل از استفاده 42

3 . 2 . 2 تنظیمات اسیلوسکوپ دیجیتال قبل از روشن کردن و اندازه گیری 44فصل 3 ابزار لحیم کاری قطعات الکترونیک 46

1 . 3 ویژگی های هویه و نحوه به کارگیری آن 46

1 . 1 . 3 ویژگی های هویه 46

2 . 1 .3 نحوه به کارگیری هویه 47

2 . 3 ویژگی ها و به کارگیری هیتر 48

1 . 2 . 3 ویژگی های هیتر 48

2 . 2 . 3 نحوه به کارگیری هیتر 49فصل 4 نصب و لحیم کردن قطعات الکترونیک 51

1 . 4 نصب قطعات الکترونیک و الزامات فنی آن 51

1 . 1 . 4 شناخت الزامات نصب قطعات الکترونیک 51

2 . 1 . 4 شناخت ، ویژگی ها و الزامات لحیم کاری دستی 54

2 . 4 نصب و نحوه لحیم کاری قطعات الکترونیک با روش نصب مستقیم 55

1 . 2 . 4 نصب قطعات در روش جاسازی مستقیم 55

2 . 2 . 4 نحوه لحیم کردن قطعه با روش جاسازی مستقیم 60

3 . 4 نحوه نصب و لحیم کردن قطعات smd 64

1 . 3 . 4 لحیم کاری دستی قطعات smd 644 . 4 بررسی کیفیت لحیم کاری قطعات الکترونیک 66

1 . 4 . 4 بررسی کیفیت لحیم کاری قطعه با پایه های با روش جاسازی مستقیم 66

2 . 4 . 4 بررسی کیفیت لحیم کاری قطعات نوع smd 68فصل 5 شناخت ، انتخاب و جایگزینی مقاومت 71

1 . 5 شناخت مقاومت 71

1 . 1 . 5 شناخت انواع مقاومت و ویژگی های آن 71

2 . 1 . 5 نحوه شناسایی پارامترهای مقاومت 77

3 . 1 . 5 شناخت وظایف مقاومت 85

2 . 5 نحوه تست مقاومت 87

1 . 2 . 5 نحوه تست مقاومت با نوارهای رنگی 87

2 . 2 . 5 نحوه تست ترمیستور 88

3 . 2 . 5 نحوه تست فتورزیستور 89

4 . 2 . 5 نحوه تست مقاومت تابع رطوبت (مقاومت حساس به رطوبت) 90

5 . 2 . 5 نحوه تست وریستور 91

6 . 2 . 5 نحوه تست مقاومت تابع گاز (مقاومت حساس به گاز) 93

7 . 2 . 5 نحوه تست مقاومت قابل تنظیم 94

3 . 5 انتخاب و جایگزینی مقاومت 96

1 . 3 . 5 انتخاب و جایگزینی مقاومت عادی 96

2 . 3 . 5 انتخاب و جایگزینی فیوز 97

3 . 3 . 5 انتخاب و جایگزینی مقاومت آجری 97

4 . 3 . 5 انتخاب و جایگزینی ترمیستور 98

5 .3 . 5 انتخاب و جایگزینی فتورزیستور 99

6 . 3 . 5 انتخاب و جایگزینی مقاومت تابع رطوبت 99

7 . 3 . 5 انتخاب و جایگزینی وریستور 100

8 . 3 . 5 انتخاب و جایگزینی مقاومت تابع گاز 100

9 . 3 . 5 انتخاب و جایگزینی مقاومت قابل تنظیم 101فصل 6 شناخت ، تست ، انتخاب و جایگزینی خازن 102

1 . 6 آشنایی با خازن 102

1 . 1 . 6 شناخت ویژگی ها و انواع خازن 102

2 . 1 . 6 تشریح علامت گذاری پارامترهای خازن 110

3 . 1 . 6 آشنایی با ویژگی های کارکردی خازن 114

2 . 6 نحوه تست خازن 116

1 . 2 . 6 نحوه تست خازن عادی 116

2 . 2 . 6 نحوه تست خازن الکترولیت 118

3 . 6 انتخاب و جایگزینی خازن 122

1 . 3 . 6 انتخاب و جایگزینی خازن عادی 122

2 . 3 . 6 انتخاب و جایگزینی خازن الکترولیت 122

3 . 3 . 6 انتخاب و جایگزینی خازن متغیر 123فصل 7 شناخت ، تست ، انتخاب و جایگزینی سلف 124

1 . 7 شناخت سلف 124

1 . 1 . 7 آشنایی با ویژگی ها و انواع سلف124

2 . 1 . 7 شرح علامت گذاری پارامترهای سلف 129

3 . 1 . 7 شناخت ویزگی ها و عملکرد سلف 133

2 . 7 نحوه تست سلف 135

1 . 2 . 7 نحوه تست سلف با نوارهای رنگی 135

2 . 2 . 7 نحوه تست سلف با کد رنگی 136

3 . 2 . 7 نحوه تست سلف القایی 137

4 . 2 . 7 نحوه تست سلف smd 138

5 . 2 . 7 نحوه تست سلف تریمر 138

3 . 7 انتخاب و جایگزینی سلف 139

1 . 3 . 7 انتخاب و جایگزینی سلف عادی 139

2 . 3 . 7 انتخاب و جایگزینی سلف متغیر 139فصل 8 شناخت ، تست ، انتخاب و جایگزینی دیود 141

1 . 8 آشنایی با دیود 141

1 . 1 . 8 شناخت ویژگی ها و انواع دیود 141

2 . 1 . 8 شرح نامگذاری پارامترهای دیود 147

3 . 1 . 8 شناخت ویژگی ها و وظیفه دیود 149

2 . 8 نحوه تست دیود 155

1 . 2 . 8 نحوه تست قطبیت پایه های دیود 155

2 . 2 . 8 نحوه تست جهت تعیین جنس ماده دیود 156

3 . 2 . 8 نحوه تست دیود یکسوساز 156

4 . 2 . 8 نحوه تست دیود زنر 157

5 . 2 . 8 نحوه تست دیود نورانی (LED) 158

6 . 2 . 8 نحوه تست فتودیود 160

7 . 2 . 8 نحوه تست دیود آشکارساز 161

8 . 2 . 8 نحوه تست دیاک 161

3 . 8 انتخاب و جایگزینی دیود 164

1 . 3 . 8 انتخاب و جایگزینی دیود یکسوساز 164

2 . 3 . 8 انتخاب و جایگزینی دیود زنر 164

3 . 3 . 8 انتخاب و جایگزینی دیود آشکارساز 167

4 . 3 . 8 انتخاب و جایگزینی دیود نورانی (LED) 168

5 . 3 . 8 انتخاب و جایگزینی دیود خازنی 169

6 . 3 . 8 انتخاب و جایگزینی دیود سوئیچ 169
فصل 9 شناخت ، تست ، انتخاب و جایگزینی ترانزیستور 171

1 . 9 آشنایی با ترانزیستور 171

1 . 1 . 9 آشنایی با ویژگی ها و انواع ترانزیستور 171

2 . 1 . 9 شرح نامگذاری پارامترهای ترانزیستور 175

3 . 1 . 9 شناخت ویژگی ها و وظایف ترانزیستور 178

2 . 9 نحوه تست ترانزیستور 183

1 . 2 . 9 نحوه تشخیص قطبیت پایه های ترانزیستور نوع NPN 183

2 . 2 . 9 نحوه تشخیص قطبیت پایه های ترانزیستور نوع PNP 184

3 . 2 . 9 نحوه تعیین سالم یا خراب بودن ترانزیستور نوع NPN 187

4 . 2 . 9 نحوه تعیین سالم یا خراب بودن ترانزیستور نوع PNP 188

5 . 2 . 9 نحوه تست تقویت کنندگی ترانزیستور 189

6 . 2 . 9 نحوه تست منحنی مشخصه ترانزیستور 192

7 . 2 . 9 نحوه تست فتوترانزیستور 194

8 . 2 . 9 نحوه تست شکل موج خروجی در تقویت کننده سیگنال پایین جریان متناوب 195

9 . 2 . 9 نحوه تست کارایی ترانزیستور در تقویت کننده سیگنال پایین AC 196

10 . 2 . 9 نحوه تست تقویت کننده ولتاژ DC ترانزیستور 197

11 . 2 . 9 نحوه تست مدار راه انداز ترانزیستور 198

12 . 2 . 9 نحوه تست مدار روشنایی کنترل شده با نور ترانزیستور 199

3 . 9 انتخاب و جایگزینی ترانزیستور 200فصل 10 شناخت ، تست ، انتخاب و جایگزینی ترانزیستور اثر میدان 204

1 . 10 آشنایی با ترانزیستور اثر میدان 204

1 . 1 . 10 شناخت ویژگی ها و انواع ترانزیستور اثر میدان 204

2 . 1 . 10 شرح علامت گذاری پارامترهای ترانزیستور اثر میدان 207

3 . 1 . 10 شناخت عملکرد ترانزیستور اثر میدان 210

2 . 10 نحوه تست ترانزیستور اثر میدان 212

1 . 2 . 10 نحوه تست قابلیت تقویت ترانزیستور اثر میدان پیوندی 212

2 . 2 . 10 نحوه تست قابلیت تقویت کنندگی ترانزیستور اثر میدان با گیت عایق 213

3 . 2 . 10 نحوه تست مشخصه تقویت کننده راه اندازی ترانزیستور اثر میدان 214

4 . 2 . 10 نحوه تست وضعیت کاری ترانزیستور اثر میدان 215

3 . 10 انتخاب و جایگزینی ترانزیستور اثر میدان 217

1 . 3 . 10 اصول جایگزینی ترانزیستور اثر میدان 217

2 . 3 . 10 موارد احتیاطی برای جایگزینی ترانزیستور اثر میدان 217

3 . 3 . 10 نحوه جایگزینی ترانزیستور اثر میدان 218فصل 11 شناخت ، تست ، انتخاب و جایگزینی تریستور 222

1 . 11 شناخت تریستور 222

1 . 1 . 11 شناخت ویژگی ها و انواع تریستور 222

2 . 1 . 11 شرح روش شناسایی پارامترهای تریستور 226

3 . 1 . 11 آشنایی با ویژگی ها و کارکرد تریستور 229

2 . 11 نحوه تست تریستور 231

1 . 2 . 11 نحوه تشخیص قطبیت پایه های تریستور یک جهته 231

2 . 2 . 11 نحوه تست قابلیت راه اندازی (تریگر) تریستور یک جهته 232

3 . 2 . 11 نحوه تست قابلیت راه اندازی (تریگر) تریستور دو جهته (ترایاک) 234

4 . 2 . 11 نحوه تست ویژگی هدایت ترایاک در بایاس مستقیم و معکوس تریستور دو جهته (ترایاک) 236

3 . 11 انتخاب و جایگزینی تریستور 237

1 . 3 . 11 اصول جایگزینی تریستور و مواردی که باید به آنها توجه شود 237

2 . 3 . 11 نحوه جایگزینی تریستور 237فصل 12 شناخت ، تست ، انتخاب و جایگزینی آیسی 239

1 . 12 آشنایی با آیسی 239

1 . 1 . 12 آشنایی با انواع آیسی 239

2 . 1 . 12 شرح علامت گذاری پارامترهای آیسی 243

3 . 1 . 12 شناخت ویژگی ها و کاربرد آیسی 248

2 . 12 نحوه تست آیسی 249

1 . 2 . 12 نحوه تست ولتاژ رگولاتور سه پایه 249

2 . 2 . 12 نحوه تست تقویت کننده عملیاتی 252

3 . 2 . 12 نحوه تست تقویت کننده (آمپلی فایر) توان صدا 257

4 . 2 . 12 نحوه تست ریزپردازنده 261

3 . 12 انتخاب و جایگزینی آیسی 267

1 . 3 . 12 اصول جایگزینی آیسی 267

2 . 3 . 12 نحوه جایگزینی آیسی 267

فصل 13 کارکرد و نحوه تست رله و کنتاکتور 270

1 . 13 کارکرد و نحوه تست رله 270

1 . 1 . 13 ویژگی های کارکردی رله 271

2 . 1 . 13 نحوه تست رله 274

2 . 13 کارکرد و نحوه تست کنتاکتور 276

1 . 2 . 13 ویژگی ها و کارکرد کنتاکتور 276

2 . 2 . 13 نحو تست کنتاکتور 278

فصل 14 کارکرد و نحوه تست اپتوکوپلر و قطعه هال 279

1 . 14 کارکرد و نحوه تست اپتوکوپلر 279

1 . 1 . 14 کارکرد و ویژگی های اپتوکوپلر 279

2 . 1 . 14 نحوه تست اپتوکوپلر 280

2 . 14 کارکرد و نحوه تست قطعه هال 281

1 . 2 . 14 ویژگی ها و کارکرد قطعه هال 281

2 . 2 . 14 نحوه تست قطعه هال 283فصل 15 کارکرد و نحوه تست سون سگمنت، قطعات صوتی و باطری 284

1 . 15 کارکرد و نحوه تست سون سگمنت 284

1 . 1. 15 ویژگی ها و کارکرد سون سگمنت 284

2 . 1 . 15 نحوه تست سون سگمنت 285

2 . 15 کارکرد و نحوه تست قطعات صوتی 287

1 . 2 . 15 ویژگی ها و کارکرد اسپیکر 287

2 . 2 . 15 نحوه تست اسپیکر 288

3 . 2 . 15 ویژگی ها و کارکرد بازر 289

4 . 2 . 15 نحوه تست بازر 290

3 .15 کارکرد و نحوه تست باطری 291

1 . 3 . 15 ویژگی ها و کارکرد باطری 291

2 . 3 . 15 نحوه تست باطری 292فصل 16 شناخت ، تست ، انتخاب و جایگزینی ترانسفورماتور 294

1 . 16 آشنایی با ترانسفورماتور 294

1 . 1 . 16 شناخت ویژگی ها و انواع ترانسفورماتور 294

2 . 1 . 16 شرح علامت گذاری پارامترهای ترانسفورماتور 297

3 . 1 . 16 آشنایی با وظایف ترانسفورماتور 299

2 . 16 نحوه تست ترانسفورماتور 301

1 . 2 . 16 نحوه تست اندازه اهمی سیم پیچ های ترانسفورماتور 301

2 . 2 . 16 نحوه تست ولتاژ ورودی و خروجی ترانسفورماتور 304

3 . 2 . 16 نحوه تست اندوکتانس سیم پیچ ترانسفورماتور 306

3 . 16 انتخاب و جایگزینی ترانسفورماتور 308

1 . 3 . 16 انتخاب و جایگزینی ترانسفورماتور منبع تغذیه 308

2 . 3 . 16 انتخاب و جایگزینی ترانسفورماتورهای فرکانس میانه 308

3 . 3 . 16 انتخاب و جایگزینی ترانسفورماتور خروجی افقی 308فصل 17 شناخت ، تست ، انتخاب و جایگزینی موتور الکتریکی 309

1 . 17 آشنایی با موتور الکتریکی 309

1 . 1 . 17 شناخت ویژگی ها و انواع موتورهای الکتریکی 309

2 . 1 . 17 شرح علامت گذاری پارامترهای موتور 315

3 . 1 . 17 آشنایی با ویژگی ها و کارکرد موتور 316

2 . 17 نحوه تست موتور 317

1 . 2 . 17 نحوه تست غیردقیق (کلی) اندازه اهمی سیم پیچ در موتورهای DC مدل کوچک 317

2 . 2 . 17 نحوه تست غیردقیق (کلی) اندازه اهمی سیم پیچ در موتورهای AC تک فاز 318

3 . 2 . 17 نحوه تست دقیق اندازه اهمی سیم پیچ موتور AC سه فاز 319

4 . 2 . 17 نحوه تست مقاومت عایق موتور 320

5 . 2 . 17 نحوه تست جریان بی باری موتور 321

6 . 2 . 17 نحوه تست سرعت چرخش موتور 323

3 . 17 انتخاب و جایگزینی موتور 324

1 . 3 . 17 انتخاب و جایگزینی کل موتور 324

2 . 3 . 17 انتخاب و جایگزینی قطعات موتور 325فصل 18 تست قطعات الکترونیک در مدارهای الکترونیک 326

1 . 18 تست قطعات الکترونیک در مدار منبع تغذیه 326

1 . 1 . 18 قطعات اصلی در مدار منبع تغذیه 326

2 . 1 . 18 نقاط تست اصلی در مدار منبع تغذیه 329

3 . 1 . 18 نحوه تست فیوز در مدار منبع تغذیه 330

4 . 1 . 18 نحوه تست وریستور (محافظ اضافه ولتاژ) در مدار منبع تغذیه 330

5 . 1 . 18 نحوه تست پل دیود در مدار منبع تغذیه 331

6 . 1 . 18 نحوه تست ترانسفورماتور کاهنده در مدار منبع تغذیه 332

7 . 1 . 18 نحوه تست دیود زنر در مدار منبع تغذیه 333

2 . 18 تست قطعات الکترونیک در مدار تماس صوتی 333

1 . 2 . 18 قطعات الکترونیک در مدار تماس صوتی 333

2 . 2 . 18 نقاط تست اصلی در مدار تماس صوتی 335

3 . 2 . 18 نحوه تست میکروفن در مدار تماس صوتی 335

4 . 2 . 18 نحوه تست اسپیکر در مدار تماس صوتی 336

5 . 2 . 18 سوئیچ هوک در مدار تماس صوتی 337

3 . 18 تست قطعات الکترونیک در مدار گیرنده و نمایش ریموت کنترل 338

1 . 3 . 18 قطعات الکترونیک اصلی در مدار گیرنده و نمایش ریموت کنترل 338

2 . 3 . 18 نقاط تست اصلی در مدار گیرنده و نمایش ریموت کنترل 339

3 . 3 . 18 نحوه تست ریموت کنترلر در مدار گیرنده و نمایش ریموت کنترل 340

4 . 3 . 18 نحوه تست گیرنده ریموت کنترل در مدار گیرنده و نمایش ریموت کنترل 341

5 . 3 . 18 نحوه تست دیود LED در مدار گیرنده و نمایش ریموت کنترل 342

4 . 18 تست قطعات الکترونیک در مدار پردازش سیگنال صدا 342

1 . 4 . 18 قطعات الکترونیک اصلی در مدار پردازش سیگنال صدا 342

2 . 4 . 18 نقاط تست اصلی در مدار پردازش سیگنال صدا 344

3 . 4 . 18 نحوه تست چیپ پردازش سیگنال صدا در مدار پردازش سیگنال صدا 344

4 . 4 . 18 نحوه تست تقویت کننده توان صدا در مدار پردازش سیگنال صدا 346

5 . 4 . 18 نحوه تست اسپیکر در مدار پردازش سیگنال صدا 347

5 . 18 تست قطعات الکترونیک در مدار کنترلر 347

1 . 5 . 18 قطعات الکترونیک اصلی در مدار کنترلر 347

2 . 5 . 18 نقاط تست اصلی در مدار کنترلر 350

3 . 5 . 18 نحوه تست ترانزیستور توان در مدار کنترلر 350

4 . 5 . 18 نحوه تست مقایسه گر ولتاژ در مدار کنترلر 352

5 . 5 . 18 نحوه تست ولتاژ رگولاتور در مدار کنترلر 353

6 . 5 . 18 نحوه تست مقاومت محدود ساز جریان در مدار کنترلر 353

6 . 18 تست قطعات الکترونیک در مدار ریزپردازنده 354

1 . 6 . 18 قطعات الکترونیک اصلی در مدار ریزپردازنده 354

2 . 6 . 18 نقاطت تست اصلی در مدار ریزپردازنده 356

3 . 6 . 18 نحوه تست چیپ ریزپردازنده در مدار ریزپردازنده 357

4 . 6 . 18 نحوه تست اینورتر در مدار ریزپردازنده 358

5 . 6 . 18 نحوه تست رله در مدار ریزپردازنده 359

09118747767
وثوقی
www.etamir.ir

مشخصات آگهی

نام
وثوقی
تلفن
09118747767
موقعیت
گلستان
آدرس

عبارات کلیدی

آموزش مولتی متر | نحوه استفاده از مولتی متر | نحوه تست قطعات الکترونیک | کتاب نحوه تست قطعات الکترونیک | شناخت تست انتخاب و جایگزینی قطعات الکترونیک | دانلود کتاب نحوه تست قطعات الکترونیک | تست خازن | نحوه تست خازن | تست مقاومت | نحوه تست مقاومت | تست ترانزیستور | نحوه تست ترانزیستور | تست دیود | نحوه تست دیود | تست دیود زینر |

تازه‌های آموزش :: فنی و حرفه ای ( صفحه 14 از 68 )

‪۴‬ روز پیش

آموزش نرم افزار Etabs _ safe

علم و دانش تبریز، آذربایجان شرقی ، تلفن: 09383962892

آموزش پرکاربردترین نرم افزار در رشته های مرتبط با سازه مخصوصا عمران که جهت تحلیل و طراحی سازه های ساختمانی به کار می رود .
با اعطای گواهینامه بین ...

‪۴‬ روز پیش

دیپلم برق صنعتی

علم و دانش تبریز، آذربایجان شرقی ، تلفن: 09383962892

ارائه مهارت برق صنعتی ، مونتاژ تابلو و ارتینگ برای اخذ دیپلم برق
سریعترین و راحت ترین مسیر برای اخذ دیپلم ...

‪۴‬ روز پیش

آموزش نرم افزار Carrier

علم و دانش تبریز، آذربایجان شرقی ، تلفن: 09383962892

نرم افزار Carrier HAP یکی از نرم افزار های پرکاربرد در زمینه محاسبات بارهای حرارتی و برودتی در ساختمان های با کاربری های متفاوت می باشد و با امکاناتی ...

‪۴‬ روز پیش

آموزش نرم افزار Etabs _ safe در تبریز

علم و دانش تبریز، آذربایجان شرقی ، تلفن: 09383962892

آموزش پرکاربردترین نرم افزار در رشته های مرتبط با سازه مخصوصا عمران که جهت تحلیل و طراحی سازه های ساختمانی به کار می رود .
با اعطای گواهینامه بین ...

‪۴‬ روز پیش

آموزش نرم افزار MATLAB در تبریز

علم و دانش تبریز، آذربایجان شرقی ، تلفن: 09383962892

پردازش سیگنال تکنولوژی راهبردی است که به کمک آن نظریه های بنیادی ، برنامه های کاربردی ، الگوریتم ها ، و پیاده سازی پردازش و انتقال اطلاعات در فرمت ...

‪۴‬ روز پیش

برگزاری دوره CIVIL3D با مدرک متبر

geopaytraining، کرج ، تلفن: 09107840979

آموزشگاه ژئوپی البرز
برگزاری دوره CIVIL3D با ارائه مدرک بین المللی ...

‪۴‬ روز پیش

اخذ دیپلم گردشگری در تبریز

یزدانی، آذربایجان شرقی ، تلفن: 09014236734

مژده مژده مژده
بازهم در شهها .اموزشی نوین .برای اولین بار ...

‪۴‬ روز پیش

برگزاری دوره GIS/ مدرک معتبر

geopaytraining، ، تلفن: 09107840979

شرکت ژئوپی البرز
برگزاری دوره GIS به صورت غیر حضوری، 36 ساعته با مدرک معتبر و بین المللی ...

‪۴‬ روز پیش

دوره آموزشی تعمیرات الکترونیک

ره آورد الکترونیک، تهران ، تلفن: 88829844

با توجه به فراگیر شدن صنعت الکترونیک در تمام صنایع دیگر از جمله لوازم خانگی ، تجهیزات پزشکی ،تجهیزات مکانیکی ، خودرو و..... لزوم یادگیری روش اصولی و ...

‪۴‬ روز پیش

آموزش طلا و جواهر سازی غرب تهران

azarprnsib، تهران ، تلفن: 09121987334

آموزشگاه طلا و جواهرسازی شهید مصیبی با 10 سال سابقه ساخت طلا و جواهر در استان یزد و تهران و عضو مرکز آموزش علوم و فنون طلا و جواهر سازى ، کلاس هاى ...

‪۴‬ روز پیش

آموزشگاه فنی وحرفه ای کبیری(فردیس)

آموزشگاه کبیری فردیس، کرج ، تلفن: 36506667

آموزشگاه کبیری با بیش از 20 سال سابقه درخشان و مدرک فنی و حرفه ایی آماده ارائه خدمات به شما عزیزان میباشد.
آموزش ها شامل ...

‪۴‬ روز پیش

آموزش فنون نگهبانی و انتظامات در قزوین

مجتمع فنی تکنوبایت، قزوین ، تلفن: 09330517883

💣برای اولین بار در سطح استان قزوین
❌آموزش فنون نگهبانی و انتظامات❌ 👍جهت استخدام در شرکت ها ، ارگان های دولتی ، مجتمع ها و همچنین جهت استخدام ...

‪۴‬ روز پیش

دوره آموزشی تعمیرات پکیج گازی

موسسه آموزش انتخاب، اصفهان ، تلفن: 09130087087

📣ثبت نام دوره آموزشی تعمیرات پکیج گازی📣
❇️مطابق سرفصل و استاندارد های فنی حرفه ای ...

‪۴‬ روز پیش

آموزش صفرتاصد ارز دیجیتال در قزوین

مجتمع فنی تکنوبایت، قزوین ، تلفن: 09330517883

😍اگر قصد دارید یک سبد دارایی خوب داشته باشید بهتر است در مورد ارزهای دیجیتال بدانید
👌تا آخر عمرتان استقلال مالی داشته باشید و به رویاهایتان دست ...

‪۴‬ روز پیش

آموزش کارشناسی خودروفنی وحرفه ای آقایان. بانوان

فیدار، تهران ، تلفن: 02144928458

آموزشگاه فنی وحرفه ای صنایع خودروFidar
رشته های آموزشی ...

‪۴‬ روز پیش

فروش دستگاه ترمیم شیشه خودرو. آموزشگاه فنی وحرفه ای

محسن باقری، تهران ، تلفن: 09123077802

آموزشگاه سازمان فنی وحرفه ای فیدار.......
تنها آموزشگاه فنی وحرفه ای کل کشور که به شما حرفه ترمیم سنگ خوردگی وترک شیشه خودرو را میاموزد. ...

‪۴‬ روز پیش

کلاسهای آموزشی بافت تابلوفرش درتهران

تهمینه یزدان بخش، تهران ، تلفن: 88251743

آموزش تخصصی بافت فرش وتابلوفرش ابریشمی بامدرک فنی وحرفه ای
آموزش گلیم بافی*گبه ...

‪۴‬ روز پیش

آموزشگاه فنی و حرفه ای پیرایش مردانه صالح

صالح پورشیروی، اصفهان ، تلفن: 09130601678

آموزشگاه فنی و حرفه ای صالح در رشته پیرایش مردانه از علاقمندان و متقاضیان ثبت نام می نماید:
پیرایش درجه دو ...

‪۴‬ روز پیش

فرصت طلائی , اخذ دیپلم قانونی در کوتاه زمان

گزینه اول، آذربایجان شرقی ، تلفن: 09149999040

برای کسانی که به دنبال مدرک قانونی و معتبر هستند
ما میتوانیم به شما این امکان را فراهم کنیم تا شما عزیزان بتوانید در کمترین زمان ممکن ...

‪۴‬ روز پیش

دوره آموزشی گیاهان دارویی در تبریز

آپادانا، آذربایجان شرقی ، تلفن: 04133369052

دوره آموزشی طب سنتی و گیاهان دارویی کار آموزان دوره آموزشی گیاهان دارویی و طب سنتی با روش های پیشگری از بیماری ها – آشنایی با گیاهایان دارویی – ...

‪۴‬ روز پیش

دوره آموزشی HSE

مجتمع آموزشی آپادانا، آذربایجان شرقی ، تلفن: 0414164

در دوره HSE با اصولی مانند انواع حوادث ، هزینه های حوادث، جایگاه و چارت HSE در سازمان ها، بررسی مسئولیت های مسئولین HSE ، قوانین و مقررات مرتبط با ...

‪۴‬ روز پیش

آموزش تخصصی تعمیرات موبایل و تبلت

حمید ثابت، تهران ، تلفن: 09191080287

تنها مرکز آموزش تخصصی و حرفه ای تعمیر موبایل و تبلت در ایران
** بصورت کارگاهی ، خصوصی و فشرده مخصوص شهرستانیها ** ...

‪۴‬ روز پیش

آموزش خیاطی الگوسازی و دوخت

امیر محمد نعیمی، ، تلفن: 09031320653

آموزشگاه خیاطی آکادمی خسروی با بکار گیری اساتید مجرب آموزش خیاطی, طراحی و الگو سازی لباس و با شناسایی گلوگاه ها و خلاء های آموزشی این رشته در کشور، ...

‪۴‬ روز پیش

آموزش بازیابی اطلاعات هارد دیسک

comtech co، تهران ، تلفن: 88933255

آموزش تعمیرات هارد آموزش ریکاوری آموزش بازیابی اطلاعات توسط کار با دستگاه PC 3000 و بدون دستگاه با نرم افزارهای اصلی انجام میشود. کسانیکه میخواهند ...

‪۴‬ روز پیش

دیپلم رسمی در تبریز

فتاحی، آذربایجان شرقی ، تلفن: 04135542407

ارایه مهارت های لازم برای اخذ دیپلم تابلو ساز برق صنعتی
1-برقکار صنعتی درجه 2 2-مونتاژکار تابلو 3-ارت با گذراندن این مهارتها میتوانید براحتی می ...

‪۴‬ روز پیش

نمونه سوالات تعمیر کار برق خودرو درجه دو

fani321، تهران ، تلفن: 09050495161

🌸فنی حرفه ای🌸
🔻نمونه سوالات آزمون آنلاین فنی و حرفه ای ...

‪۴‬ روز پیش

خیاطی آسان

rajabi، آذربایجان شرقی

خودت بدوز، راحت بدوز
برگزاری دوره های فشرده لباس بدون الگو ...

‪۴‬ روز پیش

آموزش چرم دستدوز با الگو سازی حرفه ای

rajabi، آذربایجان شرقی ، تلفن: 09119377938

آموزش چرم دستدوز با الگو سازی حرفه ای توسط کارگاه آموزشی گیل کوک
توجه: هنرجویان عزیز پس از پایان دوره توانایی حلاجی، رسم الگو و دوخت کیف های متنوع ...

‪۴‬ روز پیش

آموزش اتوکد دوبعدی وسه بعدی در ارومیه

وحید نیساری، آذربایجان غربی ، تلفن: 04432259055

آموزش کلیه نرم افزارهای عمران و معماری در ارومیه
آموزش جامع اتوکد (دو و سه بعدی ) تری دی مکس ، وی ری (3DMAX & VRAY) فوتوشاپ در معماری ...

‪۴‬ روز پیش

دیپلم رسمی و غیر حضوری

حسینی، تهران ، تلفن: 02155922610

آسان و مطمئن دیپلم بگیرید
*** ...

آگهی‌های ویژه: فنی و حرفه ای

آموزشگاه فنی و حرفه ای

6
مجتمع فنی نشان برتر

آموزش تعمیر ایسیو

5
مهندس مجیدی

آموزش مکانیکی + آموزشگاه مکانیک خودرو +فنی و حرفه ای

5
آموزشگاه تخصصی خودرو(مکانیکی) نشان

آموزشگاه فنی نیاوران (حضوری ، مجازی)

5
مجتمع فنی نیاوران

آموزش تعمیرات برق خودرو و ECU در مشهد

4
گروه آموزشی ایده پاژ

آموزش تعمیرات موتور خودرو و گیربکس

4
گروه آموزشی ایده پاژ

آموزش حسابداری ویژه اشتغال

2
مجتمع آموزشی نخبگان

آموزش برنامه نویسی

2
مجتمع آموزشی نخبگان

آموزش برق کشی ساختمان

2
مجتمع آموزشی نخبگان

آموزش حکاکی

1
داود مقدم
کاربران
  • توان رقابتی خود را افزایش دهید.
  • نمایش ۳۰ آگهی پرتوان در گروه‌ها و صفحه اصلی سایت
  • بدون محدودیت در توان، جایگاه نمایش را انتخاب کنید.
  • ویژه توان یک: ۷۰ هزار تومان
  • توان را بر اساس کار خود تعیین کنید.
  • هر توان: ۷۰ هزار تومان


راهنمای ویژه
راهنمای پرداخت
قوانین درج آگهی
راهنمای تبلیغات