آموزش :: فنی و حرفه ای

شناخت تست انتخاب و جایگزینی قطعات الکترونیک

شناخت تست انتخاب و جایگزینی قطعات الکترونیک
وثوقی
09118747767
گلستان
‪دوشنبه، ۲ خرداد ۱۴۰۱‬
109 بار

این نرم افزاری آموزشی به دو بخش تقسیم شده است:
www.etamir.ir
فصل 1 ویژگی ها و به کارگیری مولتی متر

1 . 1 ویژگی ها و به کارگیری مولتی متر عقربه ای 1

1 . 1 . 1 ویژگی های مولتی متر عقربه ای 1

2 . 1 . 1 نحوه اتصال پراب های مولتی متر عقربه ای و کالیبره کردن عقربه آن 6

3 . 1 . 1 انتخاب رنج مولتی متر عقربه ای 7

4 . 1 . 1 صفر کردن اهمی در مولتی متر عقربه ای 11

5 . 1 . 1 خواندن نتایج اندازه گیری ها در مولتی متر عقربه ای 12

2 . 1 ویژگی ها و به کارگیری مولتی متر دیجیتال 14

1 . 2 . 1 ویژگی های مولتی متر دیجیتال 14

2 . 2 . 1 اتصال پراب ها و تنظیم مد در مولتی متر دیجیتال 18

3 . 2 . 1 نحوه به کارگیری سوکت چند کاره در مولتی متر دیجیتال 19

4 . 2 . 1 انتخاب رنج در مولتی متر دیجیتال 20

5 . 2 . 1 خواندن نتایج اندازه گیری ها در مولتی متر دیجیتال 23فصل 2 ویژگی ها و به کارگیری اسیلوسکوپ 24

1 . 2 ویژگی های و به کارگیری اسیلوسکوپ آنالوگ 24

1 . 1 . 2 ویژگی های اسیلوسکوپ آنالوگ 24

2 . 1 . 2 اتصال کابل برق و کابل های تست اسیلوسکوپ آنالوگ 35

3 . 1 . 2 تنظیمات قبل از راه اندازی و اندازه گیری با اسیلوسکوپ آنالوگ 36

2 . 2 ویژگی ها و به کارگیری اسیلوسکوپ دیجیتال 37

1 . 2 . 2 ویژگی های اسیلوسکوپ دیجیتال 37

2 . 2 . 2 آماده سازی اسیلوسکوپ دیجیتال قبل از استفاده 42

3 . 2 . 2 تنظیمات اسیلوسکوپ دیجیتال قبل از روشن کردن و اندازه گیری 44فصل 3 ابزار لحیم کاری قطعات الکترونیک 46

1 . 3 ویژگی های هویه و نحوه به کارگیری آن 46

1 . 1 . 3 ویژگی های هویه 46

2 . 1 .3 نحوه به کارگیری هویه 47

2 . 3 ویژگی ها و به کارگیری هیتر 48

1 . 2 . 3 ویژگی های هیتر 48

2 . 2 . 3 نحوه به کارگیری هیتر 49فصل 4 نصب و لحیم کردن قطعات الکترونیک 51

1 . 4 نصب قطعات الکترونیک و الزامات فنی آن 51

1 . 1 . 4 شناخت الزامات نصب قطعات الکترونیک 51

2 . 1 . 4 شناخت ، ویژگی ها و الزامات لحیم کاری دستی 54

2 . 4 نصب و نحوه لحیم کاری قطعات الکترونیک با روش نصب مستقیم 55

1 . 2 . 4 نصب قطعات در روش جاسازی مستقیم 55

2 . 2 . 4 نحوه لحیم کردن قطعه با روش جاسازی مستقیم 60

3 . 4 نحوه نصب و لحیم کردن قطعات smd 64

1 . 3 . 4 لحیم کاری دستی قطعات smd 644 . 4 بررسی کیفیت لحیم کاری قطعات الکترونیک 66

1 . 4 . 4 بررسی کیفیت لحیم کاری قطعه با پایه های با روش جاسازی مستقیم 66

2 . 4 . 4 بررسی کیفیت لحیم کاری قطعات نوع smd 68فصل 5 شناخت ، انتخاب و جایگزینی مقاومت 71

1 . 5 شناخت مقاومت 71

1 . 1 . 5 شناخت انواع مقاومت و ویژگی های آن 71

2 . 1 . 5 نحوه شناسایی پارامترهای مقاومت 77

3 . 1 . 5 شناخت وظایف مقاومت 85

2 . 5 نحوه تست مقاومت 87

1 . 2 . 5 نحوه تست مقاومت با نوارهای رنگی 87

2 . 2 . 5 نحوه تست ترمیستور 88

3 . 2 . 5 نحوه تست فتورزیستور 89

4 . 2 . 5 نحوه تست مقاومت تابع رطوبت (مقاومت حساس به رطوبت) 90

5 . 2 . 5 نحوه تست وریستور 91

6 . 2 . 5 نحوه تست مقاومت تابع گاز (مقاومت حساس به گاز) 93

7 . 2 . 5 نحوه تست مقاومت قابل تنظیم 94

3 . 5 انتخاب و جایگزینی مقاومت 96

1 . 3 . 5 انتخاب و جایگزینی مقاومت عادی 96

2 . 3 . 5 انتخاب و جایگزینی فیوز 97

3 . 3 . 5 انتخاب و جایگزینی مقاومت آجری 97

4 . 3 . 5 انتخاب و جایگزینی ترمیستور 98

5 .3 . 5 انتخاب و جایگزینی فتورزیستور 99

6 . 3 . 5 انتخاب و جایگزینی مقاومت تابع رطوبت 99

7 . 3 . 5 انتخاب و جایگزینی وریستور 100

8 . 3 . 5 انتخاب و جایگزینی مقاومت تابع گاز 100

9 . 3 . 5 انتخاب و جایگزینی مقاومت قابل تنظیم 101فصل 6 شناخت ، تست ، انتخاب و جایگزینی خازن 102

1 . 6 آشنایی با خازن 102

1 . 1 . 6 شناخت ویژگی ها و انواع خازن 102

2 . 1 . 6 تشریح علامت گذاری پارامترهای خازن 110

3 . 1 . 6 آشنایی با ویژگی های کارکردی خازن 114

2 . 6 نحوه تست خازن 116

1 . 2 . 6 نحوه تست خازن عادی 116

2 . 2 . 6 نحوه تست خازن الکترولیت 118

3 . 6 انتخاب و جایگزینی خازن 122

1 . 3 . 6 انتخاب و جایگزینی خازن عادی 122

2 . 3 . 6 انتخاب و جایگزینی خازن الکترولیت 122

3 . 3 . 6 انتخاب و جایگزینی خازن متغیر 123فصل 7 شناخت ، تست ، انتخاب و جایگزینی سلف 124

1 . 7 شناخت سلف 124

1 . 1 . 7 آشنایی با ویژگی ها و انواع سلف124

2 . 1 . 7 شرح علامت گذاری پارامترهای سلف 129

3 . 1 . 7 شناخت ویزگی ها و عملکرد سلف 133

2 . 7 نحوه تست سلف 135

1 . 2 . 7 نحوه تست سلف با نوارهای رنگی 135

2 . 2 . 7 نحوه تست سلف با کد رنگی 136

3 . 2 . 7 نحوه تست سلف القایی 137

4 . 2 . 7 نحوه تست سلف smd 138

5 . 2 . 7 نحوه تست سلف تریمر 138

3 . 7 انتخاب و جایگزینی سلف 139

1 . 3 . 7 انتخاب و جایگزینی سلف عادی 139

2 . 3 . 7 انتخاب و جایگزینی سلف متغیر 139فصل 8 شناخت ، تست ، انتخاب و جایگزینی دیود 141

1 . 8 آشنایی با دیود 141

1 . 1 . 8 شناخت ویژگی ها و انواع دیود 141

2 . 1 . 8 شرح نامگذاری پارامترهای دیود 147

3 . 1 . 8 شناخت ویژگی ها و وظیفه دیود 149

2 . 8 نحوه تست دیود 155

1 . 2 . 8 نحوه تست قطبیت پایه های دیود 155

2 . 2 . 8 نحوه تست جهت تعیین جنس ماده دیود 156

3 . 2 . 8 نحوه تست دیود یکسوساز 156

4 . 2 . 8 نحوه تست دیود زنر 157

5 . 2 . 8 نحوه تست دیود نورانی (LED) 158

6 . 2 . 8 نحوه تست فتودیود 160

7 . 2 . 8 نحوه تست دیود آشکارساز 161

8 . 2 . 8 نحوه تست دیاک 161

3 . 8 انتخاب و جایگزینی دیود 164

1 . 3 . 8 انتخاب و جایگزینی دیود یکسوساز 164

2 . 3 . 8 انتخاب و جایگزینی دیود زنر 164

3 . 3 . 8 انتخاب و جایگزینی دیود آشکارساز 167

4 . 3 . 8 انتخاب و جایگزینی دیود نورانی (LED) 168

5 . 3 . 8 انتخاب و جایگزینی دیود خازنی 169

6 . 3 . 8 انتخاب و جایگزینی دیود سوئیچ 169
فصل 9 شناخت ، تست ، انتخاب و جایگزینی ترانزیستور 171

1 . 9 آشنایی با ترانزیستور 171

1 . 1 . 9 آشنایی با ویژگی ها و انواع ترانزیستور 171

2 . 1 . 9 شرح نامگذاری پارامترهای ترانزیستور 175

3 . 1 . 9 شناخت ویژگی ها و وظایف ترانزیستور 178

2 . 9 نحوه تست ترانزیستور 183

1 . 2 . 9 نحوه تشخیص قطبیت پایه های ترانزیستور نوع NPN 183

2 . 2 . 9 نحوه تشخیص قطبیت پایه های ترانزیستور نوع PNP 184

3 . 2 . 9 نحوه تعیین سالم یا خراب بودن ترانزیستور نوع NPN 187

4 . 2 . 9 نحوه تعیین سالم یا خراب بودن ترانزیستور نوع PNP 188

5 . 2 . 9 نحوه تست تقویت کنندگی ترانزیستور 189

6 . 2 . 9 نحوه تست منحنی مشخصه ترانزیستور 192

7 . 2 . 9 نحوه تست فتوترانزیستور 194

8 . 2 . 9 نحوه تست شکل موج خروجی در تقویت کننده سیگنال پایین جریان متناوب 195

9 . 2 . 9 نحوه تست کارایی ترانزیستور در تقویت کننده سیگنال پایین AC 196

10 . 2 . 9 نحوه تست تقویت کننده ولتاژ DC ترانزیستور 197

11 . 2 . 9 نحوه تست مدار راه انداز ترانزیستور 198

12 . 2 . 9 نحوه تست مدار روشنایی کنترل شده با نور ترانزیستور 199

3 . 9 انتخاب و جایگزینی ترانزیستور 200فصل 10 شناخت ، تست ، انتخاب و جایگزینی ترانزیستور اثر میدان 204

1 . 10 آشنایی با ترانزیستور اثر میدان 204

1 . 1 . 10 شناخت ویژگی ها و انواع ترانزیستور اثر میدان 204

2 . 1 . 10 شرح علامت گذاری پارامترهای ترانزیستور اثر میدان 207

3 . 1 . 10 شناخت عملکرد ترانزیستور اثر میدان 210

2 . 10 نحوه تست ترانزیستور اثر میدان 212

1 . 2 . 10 نحوه تست قابلیت تقویت ترانزیستور اثر میدان پیوندی 212

2 . 2 . 10 نحوه تست قابلیت تقویت کنندگی ترانزیستور اثر میدان با گیت عایق 213

3 . 2 . 10 نحوه تست مشخصه تقویت کننده راه اندازی ترانزیستور اثر میدان 214

4 . 2 . 10 نحوه تست وضعیت کاری ترانزیستور اثر میدان 215

3 . 10 انتخاب و جایگزینی ترانزیستور اثر میدان 217

1 . 3 . 10 اصول جایگزینی ترانزیستور اثر میدان 217

2 . 3 . 10 موارد احتیاطی برای جایگزینی ترانزیستور اثر میدان 217

3 . 3 . 10 نحوه جایگزینی ترانزیستور اثر میدان 218فصل 11 شناخت ، تست ، انتخاب و جایگزینی تریستور 222

1 . 11 شناخت تریستور 222

1 . 1 . 11 شناخت ویژگی ها و انواع تریستور 222

2 . 1 . 11 شرح روش شناسایی پارامترهای تریستور 226

3 . 1 . 11 آشنایی با ویژگی ها و کارکرد تریستور 229

2 . 11 نحوه تست تریستور 231

1 . 2 . 11 نحوه تشخیص قطبیت پایه های تریستور یک جهته 231

2 . 2 . 11 نحوه تست قابلیت راه اندازی (تریگر) تریستور یک جهته 232

3 . 2 . 11 نحوه تست قابلیت راه اندازی (تریگر) تریستور دو جهته (ترایاک) 234

4 . 2 . 11 نحوه تست ویژگی هدایت ترایاک در بایاس مستقیم و معکوس تریستور دو جهته (ترایاک) 236

3 . 11 انتخاب و جایگزینی تریستور 237

1 . 3 . 11 اصول جایگزینی تریستور و مواردی که باید به آنها توجه شود 237

2 . 3 . 11 نحوه جایگزینی تریستور 237فصل 12 شناخت ، تست ، انتخاب و جایگزینی آیسی 239

1 . 12 آشنایی با آیسی 239

1 . 1 . 12 آشنایی با انواع آیسی 239

2 . 1 . 12 شرح علامت گذاری پارامترهای آیسی 243

3 . 1 . 12 شناخت ویژگی ها و کاربرد آیسی 248

2 . 12 نحوه تست آیسی 249

1 . 2 . 12 نحوه تست ولتاژ رگولاتور سه پایه 249

2 . 2 . 12 نحوه تست تقویت کننده عملیاتی 252

3 . 2 . 12 نحوه تست تقویت کننده (آمپلی فایر) توان صدا 257

4 . 2 . 12 نحوه تست ریزپردازنده 261

3 . 12 انتخاب و جایگزینی آیسی 267

1 . 3 . 12 اصول جایگزینی آیسی 267

2 . 3 . 12 نحوه جایگزینی آیسی 267

فصل 13 کارکرد و نحوه تست رله و کنتاکتور 270

1 . 13 کارکرد و نحوه تست رله 270

1 . 1 . 13 ویژگی های کارکردی رله 271

2 . 1 . 13 نحوه تست رله 274

2 . 13 کارکرد و نحوه تست کنتاکتور 276

1 . 2 . 13 ویژگی ها و کارکرد کنتاکتور 276

2 . 2 . 13 نحو تست کنتاکتور 278

فصل 14 کارکرد و نحوه تست اپتوکوپلر و قطعه هال 279

1 . 14 کارکرد و نحوه تست اپتوکوپلر 279

1 . 1 . 14 کارکرد و ویژگی های اپتوکوپلر 279

2 . 1 . 14 نحوه تست اپتوکوپلر 280

2 . 14 کارکرد و نحوه تست قطعه هال 281

1 . 2 . 14 ویژگی ها و کارکرد قطعه هال 281

2 . 2 . 14 نحوه تست قطعه هال 283فصل 15 کارکرد و نحوه تست سون سگمنت، قطعات صوتی و باطری 284

1 . 15 کارکرد و نحوه تست سون سگمنت 284

1 . 1. 15 ویژگی ها و کارکرد سون سگمنت 284

2 . 1 . 15 نحوه تست سون سگمنت 285

2 . 15 کارکرد و نحوه تست قطعات صوتی 287

1 . 2 . 15 ویژگی ها و کارکرد اسپیکر 287

2 . 2 . 15 نحوه تست اسپیکر 288

3 . 2 . 15 ویژگی ها و کارکرد بازر 289

4 . 2 . 15 نحوه تست بازر 290

3 .15 کارکرد و نحوه تست باطری 291

1 . 3 . 15 ویژگی ها و کارکرد باطری 291

2 . 3 . 15 نحوه تست باطری 292فصل 16 شناخت ، تست ، انتخاب و جایگزینی ترانسفورماتور 294

1 . 16 آشنایی با ترانسفورماتور 294

1 . 1 . 16 شناخت ویژگی ها و انواع ترانسفورماتور 294

2 . 1 . 16 شرح علامت گذاری پارامترهای ترانسفورماتور 297

3 . 1 . 16 آشنایی با وظایف ترانسفورماتور 299

2 . 16 نحوه تست ترانسفورماتور 301

1 . 2 . 16 نحوه تست اندازه اهمی سیم پیچ های ترانسفورماتور 301

2 . 2 . 16 نحوه تست ولتاژ ورودی و خروجی ترانسفورماتور 304

3 . 2 . 16 نحوه تست اندوکتانس سیم پیچ ترانسفورماتور 306

3 . 16 انتخاب و جایگزینی ترانسفورماتور 308

1 . 3 . 16 انتخاب و جایگزینی ترانسفورماتور منبع تغذیه 308

2 . 3 . 16 انتخاب و جایگزینی ترانسفورماتورهای فرکانس میانه 308

3 . 3 . 16 انتخاب و جایگزینی ترانسفورماتور خروجی افقی 308فصل 17 شناخت ، تست ، انتخاب و جایگزینی موتور الکتریکی 309

1 . 17 آشنایی با موتور الکتریکی 309

1 . 1 . 17 شناخت ویژگی ها و انواع موتورهای الکتریکی 309

2 . 1 . 17 شرح علامت گذاری پارامترهای موتور 315

3 . 1 . 17 آشنایی با ویژگی ها و کارکرد موتور 316

2 . 17 نحوه تست موتور 317

1 . 2 . 17 نحوه تست غیردقیق (کلی) اندازه اهمی سیم پیچ در موتورهای DC مدل کوچک 317

2 . 2 . 17 نحوه تست غیردقیق (کلی) اندازه اهمی سیم پیچ در موتورهای AC تک فاز 318

3 . 2 . 17 نحوه تست دقیق اندازه اهمی سیم پیچ موتور AC سه فاز 319

4 . 2 . 17 نحوه تست مقاومت عایق موتور 320

5 . 2 . 17 نحوه تست جریان بی باری موتور 321

6 . 2 . 17 نحوه تست سرعت چرخش موتور 323

3 . 17 انتخاب و جایگزینی موتور 324

1 . 3 . 17 انتخاب و جایگزینی کل موتور 324

2 . 3 . 17 انتخاب و جایگزینی قطعات موتور 325فصل 18 تست قطعات الکترونیک در مدارهای الکترونیک 326

1 . 18 تست قطعات الکترونیک در مدار منبع تغذیه 326

1 . 1 . 18 قطعات اصلی در مدار منبع تغذیه 326

2 . 1 . 18 نقاط تست اصلی در مدار منبع تغذیه 329

3 . 1 . 18 نحوه تست فیوز در مدار منبع تغذیه 330

4 . 1 . 18 نحوه تست وریستور (محافظ اضافه ولتاژ) در مدار منبع تغذیه 330

5 . 1 . 18 نحوه تست پل دیود در مدار منبع تغذیه 331

6 . 1 . 18 نحوه تست ترانسفورماتور کاهنده در مدار منبع تغذیه 332

7 . 1 . 18 نحوه تست دیود زنر در مدار منبع تغذیه 333

2 . 18 تست قطعات الکترونیک در مدار تماس صوتی 333

1 . 2 . 18 قطعات الکترونیک در مدار تماس صوتی 333

2 . 2 . 18 نقاط تست اصلی در مدار تماس صوتی 335

3 . 2 . 18 نحوه تست میکروفن در مدار تماس صوتی 335

4 . 2 . 18 نحوه تست اسپیکر در مدار تماس صوتی 336

5 . 2 . 18 سوئیچ هوک در مدار تماس صوتی 337

3 . 18 تست قطعات الکترونیک در مدار گیرنده و نمایش ریموت کنترل 338

1 . 3 . 18 قطعات الکترونیک اصلی در مدار گیرنده و نمایش ریموت کنترل 338

2 . 3 . 18 نقاط تست اصلی در مدار گیرنده و نمایش ریموت کنترل 339

3 . 3 . 18 نحوه تست ریموت کنترلر در مدار گیرنده و نمایش ریموت کنترل 340

4 . 3 . 18 نحوه تست گیرنده ریموت کنترل در مدار گیرنده و نمایش ریموت کنترل 341

5 . 3 . 18 نحوه تست دیود LED در مدار گیرنده و نمایش ریموت کنترل 342

4 . 18 تست قطعات الکترونیک در مدار پردازش سیگنال صدا 342

1 . 4 . 18 قطعات الکترونیک اصلی در مدار پردازش سیگنال صدا 342

2 . 4 . 18 نقاط تست اصلی در مدار پردازش سیگنال صدا 344

3 . 4 . 18 نحوه تست چیپ پردازش سیگنال صدا در مدار پردازش سیگنال صدا 344

4 . 4 . 18 نحوه تست تقویت کننده توان صدا در مدار پردازش سیگنال صدا 346

5 . 4 . 18 نحوه تست اسپیکر در مدار پردازش سیگنال صدا 347

5 . 18 تست قطعات الکترونیک در مدار کنترلر 347

1 . 5 . 18 قطعات الکترونیک اصلی در مدار کنترلر 347

2 . 5 . 18 نقاط تست اصلی در مدار کنترلر 350

3 . 5 . 18 نحوه تست ترانزیستور توان در مدار کنترلر 350

4 . 5 . 18 نحوه تست مقایسه گر ولتاژ در مدار کنترلر 352

5 . 5 . 18 نحوه تست ولتاژ رگولاتور در مدار کنترلر 353

6 . 5 . 18 نحوه تست مقاومت محدود ساز جریان در مدار کنترلر 353

6 . 18 تست قطعات الکترونیک در مدار ریزپردازنده 354

1 . 6 . 18 قطعات الکترونیک اصلی در مدار ریزپردازنده 354

2 . 6 . 18 نقاطت تست اصلی در مدار ریزپردازنده 356

3 . 6 . 18 نحوه تست چیپ ریزپردازنده در مدار ریزپردازنده 357

4 . 6 . 18 نحوه تست اینورتر در مدار ریزپردازنده 358

5 . 6 . 18 نحوه تست رله در مدار ریزپردازنده 359

09118747767
وثوقی
www.etamir.ir

مشخصات آگهی

نام
وثوقی
تلفن
09118747767
انقضا
‪چهارشنبه، ۱ تیر ۱۴۰۱‬
موقعیت
گلستان
آدرس

عبارات کلیدی

آموزش مولتی متر | نحوه استفاده از مولتی متر | نحوه تست قطعات الکترونیک | کتاب نحوه تست قطعات الکترونیک | شناخت تست انتخاب و جایگزینی قطعات الکترونیک | دانلود کتاب نحوه تست قطعات الکترونیک | تست خازن | نحوه تست خازن | تست مقاومت | نحوه تست مقاومت | تست ترانزیستور | نحوه تست ترانزیستور | تست دیود | نحوه تست دیود | تست دیود زینر |

تازه‌های آموزش :: فنی و حرفه ای ( صفحه 14 از 63 )

‪۴‬ روز پیش

دیپلم رسمی بگیرید (به آسانی و در کمترین زمان)

آموزشگاه فنی و حرفه مهبد، تهران ، تلفن: 09120716202

آموزشگاه فنی و حرفه ای مهبد با امتیاز رسمی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای در رشته های کامپیوتر، حسابداری، بورس و گردشگری به
* بازماندگان از ...

‪۴‬ روز پیش

آموزشگاه ابتکارسازان صنعت

ابتکارسازان صنعت، خراسان ، تلفن: 38434297

شعب ایران:
مشهد: خیابان سنایی ...

‪۴‬ روز پیش

دیپلم فنی - دیپلم کاردانش - دیپلم گردشگری - برق - پکیچ

آموزشگاه نقدی، تهران ، تلفن: 021-55081129

آموزشگاه نقدی با 20 سال سابقه در امر آموزش، برگزار کننده دوره های آموزش
کامپیوتر ، حسابداری ، نقشه کشی، مدیریت خانواده، گردشگری ...

‪۴‬ روز پیش

آموزش بافت تابلوفرشهای نفیس ابریشمی

تهمینه یزدان بخش، تهران ، تلفن: 88251743

بافراگیری بافت فرش وتابلوفرش درمنزل صاحب یک سرگرمی جذاب ولذت بخش برای اوقات فراغت ویک شغل خانگی مناسب شوید ...

‪۴‬ روز پیش

مربیگری سفال کودک در اصفهان آموزشگاه نگاره

آموزشگاه هنرهای تجسمی نگاره، اصفهان ، تلفن: 031-32291570

آموزشگاه هنرهای تجسمی نگاره در اصفهان
تنها مجری برگزاری دوره تربیت مربی نقاشی کودک و مربیگری سفال کودک در اصفهان با برگزاری بیش از 100 ها دوره ...

‪۴‬ روز پیش

مربیگری نقاشی کودک در اصفهان آموزشگاه نگاره

آموزشگاه هنرهای تجسمی نگاره، اصفهان ، تلفن: 031-32291570

آموزشگاه هنرهای تجسمی نگاره در اصفهان
تنها مجری برگزاری دوره تربیت مربی نقاشی کودک و مربیگری سفال کودک در اصفهان با برگزاری بیش از 100 ها ...

‪۴‬ روز پیش

آموزش الکترونیک مخصوص بازار کار

حمید ثابت، تهران ، تلفن: 02166476982

بزرگترین و حرفه ای ترین مرکز آموزش تعمیرات و الکترونیک SMD
قویترین مرکز برگزاری دوره های الکترونیک و شناخت قطعات SMD در ایران ...

‪۴‬ روز پیش

آموزش کامپیوتر ویژه بازار کار واستخدامی

مجتمع آموزشی نخبگان، کرمانشاه ، تلفن: ۰۸۳۳۸۳۹۲۳۷۲

آموزش جامع ICDL (مهارت های هفتگانه کامپیوتر) از مقدماتی تا پیشرفته
ارائه کارت هوشمند مهارت سازمان فنی وحرفه ای مجتمع فنی وحرفه ای ...

‪۴‬ روز پیش

خدمات حسابداری در تبریز

شرکت حسابداری و حسابرسی نوآوران، آذربایجان غربی ، تلفن: 09148982850

برای انجام امور حسابداری و حسابرسی ماهیانه و سالیانه خود و کلیه خدمات حسابداری در تبریز و همچنین برای آموزش و یادگیری می توانید با شرکت حسابداری و ...

‪۴‬ روز پیش

آموزش صفر تا صد اتوماسیون صنعتی PLC-HMI-INVERTER-SERVO

پالس، آذربایجان شرقی ، تلفن: ۰۴۱۳۳۳۷۸۲۴۶

آموزش برنامه نویسی انواع پی ال سی - HMI -اینورتر-سرودرایو
دوره های طلایی برای مهندسین برق جهت استخدام در شرکت های داخلی و خارجی ...

‪۴‬ روز پیش

دوره مربیگری مهد و پیش دبستانی آموزشگاه کبیری فردیس

آموزشگاه کبیری فردیس، کرج ، تلفن: 36506667

مباحث دوره:
آموزش نگهداری کودکان از شیرخوار تا 6 سال ...

‪۴‬ روز پیش

آموزش آنلاین پاورمیل

مهندس میثم قربانی، تهران ، تلفن: 09124072289

با سلام خدمت علاقمندان به مباحث ماشینکاری CNC و نرم افزار پاورمیل powermill
دوستانی که توانایی شرکت در دوره های حضوری بنده را ندارند براحتی ...

‪۴‬ روز پیش

آموزش اجرای نانو سرامیک و نانو پولیش بدنه اتومبیل

mohsen baghery، تهران ، تلفن: 09123077802

آموزش حرفه ای نانو پولیش و نانو سرامیک بدنه خودرو در آموزشگاه متخصص ویژه جوانانی که در فکر ایجاد تحول در زندگی و کسب و کار خود میباشند .پس از گذراندن ...

‪۴‬ روز پیش

آموزش کارشناسی وتشخیص رنگشدگی بدنه خودرو

bagheri، تهران ، تلفن: 09123077802

تعویض قطعات استوک و غیر استوک
تشخیص خودرو 2 تکه ...

‪۴‬ روز پیش

آموزش اجرای نانو پولیش و نانو سرامیک بدنه اتومبیل

mohsen baghery، تهران ، تلفن: 09123077802

آموزش حرفه ای نانو پولیش و نانو سرامیک بدنه خودرو در آموزشگاه متخصص ویژه جوانانی که در فکر ایجاد تحول در زندگی و کسب و کار خود میباشند .پس از گذراندن ...

‪۴‬ روز پیش

آموزش تخصصی Revit

مجتمع اموزشی نخبگان، کرمانشاه ، تلفن: 083-38392372

برخی قابلیت های این نرم افزار:
- قابلیت ترسیم ساده المان های ساختمان نظیر دیوار ، سقف ، درب ، پنجره ...

‪۴‬ روز پیش

کلاس آموزش خلاقیت در کسب و کار

گروه آموزشی و پژوهشی تکتو، تهران ، تلفن: 09169394640

با استفاده از خلاقیت کسب و کار خود را رونق دهیم
خلاقیت عبارت است از طی کردن راهی تازه یا پیمودن یک راه طی شده قبلی به شکلی نوین ...

‪۴‬ روز پیش

آموزش تعمیرات پکیج ، اسپیلیت و کولر گازی در اصفهان

alirezamalekpour، اصفهان ، تلفن: 03134317011

شروع ثبت نام دوره نصب و تعمیر پکیج در اموزشگاه دانش پژوهان
تدریس توسط مدرس نمونه گروه صنعتی انتخاب ...

‪۴‬ روز پیش

آموزش تعمیراتecu دراصفهان ،آموزش تعمیر ایسیو دراصفهان

دکتر علیرضاملک پور - DPFANI.COM، اصفهان ، تلفن: 09131701669

آموزش تعمیرات ایسیو در اصفهان ، آموزش تعمیر ایسیو حرفه ای دراصفهان ، دوره تعمیرات ecu در اصفهان ، آموزش تعمیرECUدراصفهان ، دوره آموزش تعمیر ایسیو ...

‪۴‬ روز پیش

آموزش نرم افزار( کتیا/سالیدورک/catia/solidworks)

مهندس باقری، اصفهان ، تلفن: 09130861680

⭐آموزش حرفه ای و کاربردی نرم افزارهای ⭐
طراحی سه بعدی و مهندسی ...

‪۴‬ روز پیش

آموزش تنظیم موتور،تون آپ ، تعمیرات ، گواهینامه

مجتمع فنی نشان برتر، تهران ، تلفن: 02166977100

آموزشگاه تون آپ ( تنظیم کار موتور )
آموزش شغل تون آپ آموزش تنظیم موتور با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ...

‪۴‬ روز پیش

آموزش تخصصی گیربکس دستی

مجتمع فنی، تهران ، تلفن: 02166977100

آموزش گیربکس های دستی محصولات:
ایران خودرو و سایپا پژو ، پراید ، ال نود l90 آموزش تعمیرات گیربکس های دستی عیب یابی رفع عیب بازو بست روش صحیح ...

‪۴‬ روز پیش

دوره آموزشی، استخدامی نصب و سرویس آسانسور در اصفهان

alirezamalekpour، اصفهان ، تلفن: 03134317011

^^^پس از اتمام این دوره استخدام و معرفی به بازار کار می شوید^^^
آموزش تحت نظر استاد با بیش از ۲۰ سال سابقه کاری در ایران و کشورهای خارجی ...

‪۴‬ روز پیش

آموزش نرم افزارحسابداری هلو

نخبگان، کرمانشاه ، تلفن: 083-38392372

سرفصل های حسابداری با نرم افزار هلو
1.وارد نمودن اطلاعات مالی از دوره مالی قبل به سیستم(صادر نمودن سند افتتاحیه) ...

‪۴‬ روز پیش

آموزش نرم افزار حسابداری سکان

مجتمع آموزشی نخبگان، کرمانشاه ، تلفن: 083-38392372

آموزش نرم افزار حسابداری سکان (موردتایید سازمان امور مالیاتی و شورای عالی انفورماتیک)
دوره آموزشی نرم افزار حسابداری سکان شامل: سند افتتاحیه، ...

‪۴‬ روز پیش

آموزش تایپ ده انگشتی

مجتمع آموزشی نخبگان، کرمانشاه ، تلفن: 38392372

نوشتن با دقت بالا و بدون نگاه کردن به کیبورد باعث تمرکز روی متن نوشته می شود تا نحوه تایپ کردن. از طرفی سرعت نوشتن با تمرین این نوع نوشتن افزایش ...

‪۴‬ روز پیش

آموزش حرفه ای فتوشاپ ویژه آتلیه عکاسی

مجتمع آموزشی نخبگان، کرمانشاه ، تلفن: 083-38392372

دوره آموزش فتوشاپ ویژه آتلیه, شامل موارد زیر است:
شناخت اصول اولیه فتوشاپ،محیط کاری، تنظیمات اولیه، شناخت ابزار ها ...

‪۴‬ روز پیش

انجام پروژه های آماری SPSS,AMOS,LISREL

نخبگان، کرمانشاه ، تلفن: 38392372

مشاوره تحلیل های آماری و معادلات ساختاری با نرم افزارهای SPSS,AMOS,LISREL
تجزیه و تحلیل داده های انواع پایان نامه های دانشجویی و پروژه های غیر ...

‪۴‬ روز پیش

آموزش پداگوژی ( روشها و فنون تدریس ) کارت مربیگری

علم و دانش تبریز، آذربایجان شرقی ، تلفن: 04133378030

پداگوژی مترادف با واژه تدریس ، تعلیم و آموزش می باشد
فنون تدریس ، هنر یا علم وجودی یک معلم است. بعبارتی استراتژی ها یا راهبردهای آموزش می باشد ...

‪۴‬ روز پیش

آموزش PLC (اتوماسیون صنعتی ) در تبریز

علم و دانش تبریز، آذربایجان شرقی ، تلفن: 04133378030

آموزش PLC ( کنترل گر منطقی برنامه پذیر ) کنترل گر تک منظوره ای است که به دلیل ویژگی های خاصش بیشتر برای کنترل فرآیندهای مکانیکی یا صنعتی مانند خطوط ...

آگهی‌های ویژه: فنی و حرفه ای

آموزشگاه فنی و حرفه ای

6
مجتمع فنی نشان برتر

آموزش تعمیر ایسیو

5
مهندس مجیدی

آموزشگاه فنی نیاوران (حضوری ، مجازی)

5
مجتمع فنی نیاوران

با ما دیپلم معتبر بگیرید(سریع و آسان)

4
مجتمع آموزشی اشارت

آموزشگاه برق خودرو آموزش باطری سازی نشان برتر

3
آموزشگاه باطری سازی نشان برتر

آموزش مکانیکی + آموزشگاه مکانیک خودرو +فنی و حرفه ای

3
آموزشگاه تخصصی خودرو(مکانیکی) نشان

آموزش حکاکی

1
داود مقدم

آموزش حسابداری ( حضوری ، مجازی)

1
مجتمع فنی نیاوران

آموزش گردشگری ( حضوری ، مجازی )

1
مجتمع فنی نیاوران

دیپلم تصویر سازی دیجیتالی

1
مجتمع فنی و حرفه ای نشان برتر

آموزش تعمیرات موتور خودرو و گیربکس

1
گروه آموزشی ایده پاژ
کاربران
  • توان رقابتی خود را افزایش دهید.
  • نمایش ۳۰ آگهی پرتوان در گروه‌ها و صفحه اصلی سایت
  • بدون محدودیت در توان، جایگاه نمایش را انتخاب کنید.
  • ویژه توان یک: ۷۰ هزار تومان
  • توان را بر اساس کار خود تعیین کنید.
  • هر توان: ۷۰ هزار تومان


راهنمای ویژه
راهنمای پرداخت
قوانین درج آگهی
راهنمای تبلیغات