برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
شیمیایی تک

آلومینات سدیم واسید سولفامیک واسید اگزالیک

آلومينات سديم واسيد سولفاميك واسيد اگزاليك

شیمیایی تـــک وارد کننده وفروشنده آلومینات سدیم و اسید هاش اف چینی و اسید سولفامیک و اسید اگزالیک و اسید فرمیک و اسیدفسفریک و سوکرالوز دارویی و گلوکنات سدیم و مونوگلیسیرید و نیتریت سدیم و استن صد درصد وارداتی و هیدروکسید پتاسیم و کربنات پتاسیم و هگزامتافسفات و کافور و رنگ کارامل فرانسه و آمونیوم بای فلوراید و سدیم فلوراید و مونوامونیوم فسفات و سولفات منگنز و و نیتریت سدیم و اروزیل و اسید فرمیک و اسید سولفامیک و اسید اگزالیک و اسید بوریک و اسید لاکتیک و نیترات پتاسیم و نیترات سدیم و ادتــــــا دو ســـدیم و ادتـــــــا چهار سدیم و اس ال اس و سدیم لوریل سولفات و وهیدروسولفیت سدیم آلمانی و چینی و پرکلرواتیلن اینوین فرانسه و متیلن کلراید و اسید استئاریک 1801و 1802 مالزی و اورجینال وارداتی از مالزی و پرسولفات پتاسیم و آمونیوم پرسولفات و هگزامتافسفات و تری سدیم فسفات و تری پلی فسفات و سدیم گلوکنات و و وارد کننده انحصاری نشادور باتری گرید اصل چاپ مثلثی و سوربیتول پودری میباشد.
سایر اقلام وارداتی این شرکت عبارتند از :
وارد کننده مالتو دکسترین
وارد کننده بنزوات سدیم
وارد کننده سوربات پتاسیم
وارد کننده کازئینات سدیم
وارد کننده گوارگام عبدالقادر
وارد کننده زانتانگام
وارد کننده پتاسیم پرمنگنات
وارد کننده ادیپیک اسید
وارد کننده اس ال اس
وارد کننده پلی وینیل الکل 20
وارد کننده پلی وینیل الکل 24
نمک راشل
وارد کننده لستین
وارد کننده سوربیتول
وارد کننده مونوگلیسیرید
وارد کننده سولفات منگنز
وارد کننده ادتا دو سدیم
وارد کننده ادتا چهار سدیم
وارد کننده اسید سولفامیک
اسید اگزالیک
اسید فرمیک
وارد کننده نیتریت سدیم
وارد کننده اسید فرمیک
وارد کننده اسید فسفریک
هیدرازین
پرکلرواتیلن فرانسه
متیلن کلراید سامسونگ کره
وارد کننده بنزوات سدیم
وارد کننده سربات پتاسیم
زانتانگام
گوارگام
جوش شیرین چینی
آمونیاک پودری چینی
EDTA 2NA
EDTA 4NA
سوربیتول پودری
سوربیتول مایع
سوکرالوز
ساخارین
بنزوات
وانیل مروارید قرمز
وارد کننده پروپیونات کلسیم
وارد کننده پروپیونات سدیم
وارد کننده سوربات پتاسیم
وارد کننده سیترات سدیم
دکستروز خشک
دکستروز آبدار

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

شیمیایی تک، از ۹ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۷ سال پیش ثبت کرده ... و ۶ روز پیش به روز شده.

شیمیایی تک
شیمیایی تک
آگهی: آلومینات سدیم واسید سولفامیک واسید اگزالیک
شیمیایی تک