برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
شیمیایی خلیج فارس نیلگون

فروشHEDP , PBTC ; DEHA, DTPMPA, PCA,BKC 80

فروشHEDP , PBTC ; DEHA, DTPMPA, PCA,BKC 80%

فروش ایزوتیازولین 14%
سیکلوهگزیل آمین
HEDP
DTPMPA
DBNPA
PBTC
BKC 80% (بنزو آلکونیم کلراید 80%)
ATMP
بنزو تری آزول BTA
تولی تری آزول TTA
گلوتارآلدهید
آکومر 3100
آکومر 2000
آکومر 5000
PCA فسفینو کربوکسلیک اسید
THPS
تترا پتاسیم پیرو فسفات ( پلی فسفات )
بنزو آلکونیم کلراید
دکوست ( متیلن فسفونیک اسید)
DEHA
و کربوهیدرازاید پودری
نیتریت سدیم و...
قیمت رقابتی
با ما تماس بگیرید
شیمیایی خلیج فارس نیلگون

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

شیمیایی خلیج فارس نیلگون، از ۴ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۳ سال پیش ثبت کرده ... و ۲ روز پیش به روز شده.

شیمیایی خلیج فارس نیلگون
شیمیایی خلیج فارس نیلگون
آگهی: فروشHEDP , PBTC ; DEHA, DTPMPA, PCA,BKC 80
شیمیایی خلیج فارس نیلگون