برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
وثوقی

شناخت تست انتخاب و جایگزینی قطعات الکترونیک

شناخت تست انتخاب و جايگزيني قطعات الكترونيك

این نرم افزاری آموزشی به دو بخش تقسیم شده است:
www.etamir.ir
فصل 1 ویژگی ها و به کارگیری مولتی متر

1 . 1 ویژگی ها و به کارگیری مولتی متر عقربه ای 1

1 . 1 . 1 ویژگی های مولتی متر عقربه ای 1

2 . 1 . 1 نحوه اتصال پراب های مولتی متر عقربه ای و کالیبره کردن عقربه آن 6

3 . 1 . 1 انتخاب رنج مولتی متر عقربه ای 7

4 . 1 . 1 صفر کردن اهمی در مولتی متر عقربه ای 11

5 . 1 . 1 خواندن نتایج اندازه گیری ها در مولتی متر عقربه ای 12

2 . 1 ویژگی ها و به کارگیری مولتی متر دیجیتال 14

1 . 2 . 1 ویژگی های مولتی متر دیجیتال 14

2 . 2 . 1 اتصال پراب ها و تنظیم مد در مولتی متر دیجیتال 18

3 . 2 . 1 نحوه به کارگیری سوکت چند کاره در مولتی متر دیجیتال 19

4 . 2 . 1 انتخاب رنج در مولتی متر دیجیتال 20

5 . 2 . 1 خواندن نتایج اندازه گیری ها در مولتی متر دیجیتال 23فصل 2 ویژگی ها و به کارگیری اسیلوسکوپ 24

1 . 2 ویژگی های و به کارگیری اسیلوسکوپ آنالوگ 24

1 . 1 . 2 ویژگی های اسیلوسکوپ آنالوگ 24

2 . 1 . 2 اتصال کابل برق و کابل های تست اسیلوسکوپ آنالوگ 35

3 . 1 . 2 تنظیمات قبل از راه اندازی و اندازه گیری با اسیلوسکوپ آنالوگ 36

2 . 2 ویژگی ها و به کارگیری اسیلوسکوپ دیجیتال 37

1 . 2 . 2 ویژگی های اسیلوسکوپ دیجیتال 37

2 . 2 . 2 آماده سازی اسیلوسکوپ دیجیتال قبل از استفاده 42

3 . 2 . 2 تنظیمات اسیلوسکوپ دیجیتال قبل از روشن کردن و اندازه گیری 44فصل 3 ابزار لحیم کاری قطعات الکترونیک 46

1 . 3 ویژگی های هویه و نحوه به کارگیری آن 46

1 . 1 . 3 ویژگی های هویه 46

2 . 1 .3 نحوه به کارگیری هویه 47

2 . 3 ویژگی ها و به کارگیری هیتر 48

1 . 2 . 3 ویژگی های هیتر 48

2 . 2 . 3 نحوه به کارگیری هیتر 49فصل 4 نصب و لحیم کردن قطعات الکترونیک 51

1 . 4 نصب قطعات الکترونیک و الزامات فنی آن 51

1 . 1 . 4 شناخت الزامات نصب قطعات الکترونیک 51

2 . 1 . 4 شناخت ، ویژگی ها و الزامات لحیم کاری دستی 54

2 . 4 نصب و نحوه لحیم کاری قطعات الکترونیک با روش نصب مستقیم 55

1 . 2 . 4 نصب قطعات در روش جاسازی مستقیم 55

2 . 2 . 4 نحوه لحیم کردن قطعه با روش جاسازی مستقیم 60

3 . 4 نحوه نصب و لحیم کردن قطعات smd 64

1 . 3 . 4 لحیم کاری دستی قطعات smd 644 . 4 بررسی کیفیت لحیم کاری قطعات الکترونیک 66

1 . 4 . 4 بررسی کیفیت لحیم کاری قطعه با پایه های با روش جاسازی مستقیم 66

2 . 4 . 4 بررسی کیفیت لحیم کاری قطعات نوع smd 68فصل 5 شناخت ، انتخاب و جایگزینی مقاومت 71

1 . 5 شناخت مقاومت 71

1 . 1 . 5 شناخت انواع مقاومت و ویژگی های آن 71

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

وثوقی، از ۳ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

این آگهی را اولین بار ۲ سال پیش ثبت کرده ... و ۱ سال پیش به روز شده.

وثوقی
وثوقی
آگهی: شناخت تست انتخاب و جایگزینی قطعات الکترونیک
وثوقی