برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...
دی آزمون شرکت تخصصی تعمیر تجهیزات آ

تعمیرتجهیزات BECKMAN

تعميرتجهيزات BECKMAN

تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی بدون محدودیت مدل و شرکت سازنده با 12 ماه گارانتی

دی آزمون مرکز سرویس و تعمیرات تخصصی تجهیزات آزمایشگاهی با 20 سال سابقه فعالیت و بیش از 45 سال تجربه ، تعمیر سیستمهای کروماتوگرافی ، تعمیر سیستمهای اسپکتروسکوپی ، تعمیر سیستمهای آنالیز حرارتی ، تعمیر میکروسکوپ الکترونی ، تعمیر جذب اتمی ، تعمیر اولترا سانتریفیوژ ، تعمیر اسپکتروفتومتر ، تعمیر میکروسکوپ SEM ، تعمیر HPLC ، تعمیر FTIR ، تعمیر ICP ، تعمیر سانتریفیوژ ، تعمیر ترازو آزمایشگاهی ، تعمیر فلیم فتومتر ، تعمیر دیپ فریزر ، تعمیر رفراکتومتر ، تعمیر GC ، تعمیرسانتریفیوژ یخچالدار ، تعمیر ترازو رطوبت سنج ، تعمیر اتمیک ابزوربشن ، تعمیر فلورسانس

تعمیرات تجهیرات و دستگاههای آزمایشگاهی با 12 ماه گارانتی می باشد

تلفن : 02188882385

آموزش ، راه اندازی ، سرویس و تعمیرات تخصصی دستگاه های BECKMAN

اولترا سانتریفیوژ ULTRA CENTRIFUGE

سانتریفیوژ High Speed Centrifuge

اسپکتروفتومتر Spectrophotometer UV-VIS

پ هاش متر pH meter

تعمیرات با 12 ماه گارانتی !

02188882385

بیش‌تر ...
خوب است بدانید:

دی آزمون شرکت تخصصی تعمیر تجهیزات آ، از ۸ سال پیش عضو سایت ایستگاه است .

... و ۲ هفته پیش به روز شده.

دی آزمون شرکت تخصصی تعمیر تجهیزات آ
دی آزمون شرکت تخصصی تعمیر تجهیزات آ
آگهی: تعمیرتجهیزات BECKMAN
دی آزمون شرکت تخصصی تعمیر تجهیزات آ