برای جستجو، شروع به تایپ کنید ...

کش تبریز در: نساجی از صنعت

علیرضا

بازرگانی بالازاده نگین باف تبریز

تولید انواه سایزهای کش ماسک و کش لباس پزشکی کش ماسک n95 و پخش انواع لوازم خرازی تحریر خیاطی از قبیل ..کش ماسک کش لباس پزشکی
7- خرازی: کش نخی کردی ، کش قیطانی اعلای نگین باف ، کش کفاشی 12 سانت مشکی ، کش ماسوله ای سفید ، کش نخی اعلای 100 متری شهریار ، کش نخی اعلای 100 متری نوجوان ، کش ماسک . کش ماسک دهن . کش لباس پزشکی . کش سوزنی 3 سانت سفید نگین باف ، کش سوزنی 3 سانت مشکی نگین باف ، کش سوزنی 4 سانت سفید ، کش سوزنی 5سانت بسته بندی مشکی ، کش سوزنی 7 سانت سفید ، کش سوزنی 2 سانت توپی مشکی ، کش سوزنی 27 سانت سفید ، کش سوزنی 27 سانت کرمی ، کش سوزنی 27 سانت مشکی ، کش سوزنی3 سانت جورابی سفید6متر ، کش سوزنی 10سانت مشکی ، کش سوزنی 1سانت مشکی ، کش حلقه ای26متری شیطانکی مشکی ، کش حلقه ای 40یاردی سفید ، کش حلقه ای 60متری سفید ، کش حلقه ای 60متری شیطانکی سفید ، کش حلقه ای حدود 40متری سفید ، کش حلقه ای حدود 40یاردی مشکی ، کش حلقه ای حدود 80 یاردی سفید ، کش حلقه ای حدود80یاردی مشکی ، کش حلقه ای حدود20یاردی سفید ، کش حلقه ای حدود 20یاردی سفید ، کش حلقه ای حدود 20یاردی مشکی ، کش حلقه ای سبک حدود 5مترسفید ، کش حلقه ای سوزنی حدود 15متر مشکی ، کش حلقه ای سوزنی حدود 50گرم سفید ، کش حلقه ای سوزنی 40یاردی سفید ، کش رکاب اسپورتی الوان ، کش رکابی پهن جور ، کش رکابی جور ، کش رکابی ساتن ، کش ابریشم عباسزاده ، کش ابریشم گلباف ، کش باربندی پهن 2متری ، کش باربندی فله کلفت ، کش باربندی قلاب دار1.5متری ، کش باربندی قلاب دار2 متری ، کش باربندی کلفت ، کش باربندی 3متری ، کش ...

هفته پیش
بازرگاني بالازاده نگين باف تبريز
istgah