صنعت :: مواد شیمیایی

کارل فیشر مرک 188001 1 لیتری

بابک مسیحی
09122069404 - 77133423
تهران
‪پنجشنبه، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶‬
115 بار

آب اکسیژنه 2.5 لیتری
آلفا نفتول 250 گرمی
آلفا نفتیل امین 100 گرمی
آلومینیوم پودر 250 گرمی
آلومینیوم نیترات 9 آبه 1 کیلویی
آلومینیوم هیدرواکساید 1 کیلویی
آمونیاک 25% 2،5 لیتری
آلوم دو پتاس (آلومینیوم پتاسیم سولفات) 1 کیلویی
آمونیوم استات 1 کیلویی
آمونیوم آیرونII سولفات 1 کیلویی
آمونیوم ایرون III سولفات 1 کیلویی
آمونیوم سولفات 1 کیلویی
آمونیوم کربنات 250 گرمی
آمونیوم بی کربنات 5 کیلویی
اتیل استات 2،5 لیتری
آمونیوم کلراید 1 کیلویی
آمونیوم مونو و انادات 100 گرمی
آمونیوم نیترات 1 کیلویی
آمونیوم هپتا مولیبدات 4 آبه 1 کیلویی
دی آمونیوم هیدروژن فسفات 500 گرمی
آمونیوم دی هیدروژن فسفات 500 گرمی
آمینو آنتی پیرین 10 گرمی
آمینو نفتول سولفونیک اسید 250 گرمی
آنیلین 1 لیتری
آیرون II کلرید 4 آبه 1 کیلویی
آیرون II سولفات 7 آبه 1 کیلویی
آیرون III نیترات 1 کیلویی
اتانول (الکل اتیلیک) 2،5 لیتری
اتیلن گلیکول 2،5 لیتری
تری اتیل آمین هیدروکلراید 250 گرمی
اتیل متیل کتون 2،5 لیتری
استارچ (نشاسته) 1 کیلویی
استیل استون 1 لیتری
استوفنون 1 لیتری
استن 2،5 لیتری
استونیتریل کروماتوگرافی 2،5 لیتری
اسید اولئیک 1 لیتری
اسید اسپارتیک 100 گرمی
اسید اگزالیک 2آبه 1 کیلویی
اسید اوریک 25 گرمی
اسید پریودیک 100 گرمی
اسید بنزوئیک 100 گرمی
اسید بوریک 1 کیلویی
اسید تارتاریک 1 کیلویی
اسید تیوگلیکولیک 1 لیتری
اسید سولفوریک 2،5 لیتری
اسید سالسیلیک 1 کیلویی
اسید سولفو سالسیلیک 1 کیلویی
اسید سالیسیلیک 1 کیلویی
اسید سیتریک 1 کیلویی
اسید فسفریک 2،5 لیتری
اسید فلوریدریک 2،5 لیتری
اسید فورمیک 2،5 لیتری
اسید گلوتامیک 250 گرم
اسید لاکتیک 2،5 لیتری
اسیدهیدروکلری (اسید کلریدریک) 2،5 لیتری
اسید نیتریک 2،5 لیتری
اسید متا فسفریک 100 گرمی
اسید مالئیک 1 کیلویی
استایرن 1 لیتری
استامید 100 گرمی
اریوکروم بلک تی 100 گرمی
اکسیداز ( تترامتیل فنیلین دی آمین دی کلراید ) 10 گرمی
اکسید مس 100 گرمی
ال سیستنین هیدرو کلراید 25 گرمی
ال پرولین 10 گرمی
ال آرژنین 100 گرمی
اکریل آمید 1 کیلویی
ان آمیل الکل 2،5 لیتری
انتلان 500 میلی
ان پنتان 1 لیتری
ان هپتان 1 لیتری
ان نفتیل آمین 100گرمی
ان هگزان 2،5 لیتری
آنتراسین 100گرمی
اوره مرک آلمان 1 کیلویی
اورنج جی 25 گرمی
ائوزین بلو 25 گرمی
ایزوبوتیل متیل کتون 2،5 لیتری
ایزو آمیل الکل 2،5 لیتری
ایزو بوتانل 1 لیتری
پروپانول (ایزو پروپیل الکل) 2.5 لیتری
ایندول 100 گرمی
اورسینول 5 گرمی
باریم کلراید 2 آبه 1 کیلویی
باریم استات 1 کیلویی
باریم دی فنیل آمین سولفونیک اسید 5 گرمی
باریم سولفات 5 کیلویی
برم 250 میلی لیتر
برومو تیمول بلو 25 گرمی
1-برومو 3- کلروپروپان 250 میلی لیتر
برموفنل بلو 25 گرمی
برموکروزول گرین 25 گرمی
برومو کروزول رد 5 گرمی
بنزوئیل پر اکساید 250 گرمی
بنزیل الکل 2.5 لیتری
برماید پتاسیم 500 گرمی
بوتانل 2،5 لیتری
بوتیل هیدروکسی تولوئن 1 کیلویی
بوتیل استات 1 لیتری
بوتیل الکل 2.5 لیتری
بورسین 50 گرمی
بنزآلدئید 2،5 لیتری
بنزوفنل 250 گرمی
بتا نفتول 1 کیلویی
بی فنیل امید 1 کیلویی
تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات 25 گرمی
تترا متیل بنزودین 1 لیتری
تترا هیدروفوران 2،5 لیتری
تترا اتیل اورتو سیلیکات 250 میلی لیتر
ترایتون X100 1 لیتری
تری کلرو استیک اسید 1 کیلویی
تری فنیل تترازولیوم کلراید 10 گرمی
تلوریت پتاسیم 25 گرمی
تیترازول HCL01/0 نرمال 1 عدد
تولوئن 2،5 لیتری
تویین20 1 لیتری
تویین 80 1 لیتری
تیتانیوم دی اکساید ا کیلویی
تیو سیانات امونیوم 1 کیلویی
تیمول بلو 25 گرمی
تیوسیانات جیوه 25 گرمی
پارافین 2،5 لیتری
پارانیتروآنیلین 250 گرم
پنتا اکسید فسفر 1 کیلویی
پتاسیم هیدرواکساید 5 کیلویی
پترولیوم بنزن 5 لیتری
پروپانل 1 لیتری
پتاسیم دی کرومات 1 کیلویی
پتاسیم انتیمونی اکسی تارتارات 250 گرمی
پتاسیم پرمنگنات pa 250 گرمی
پتاسیم سیترات 5 کیلویی
پتاسیم سولفات 1 کیلویی
پتاسیم کرومات 250 گرمی
پتاسیم کربنات 1 کیلویی
پتاسیم کلراید 1 کیلویی
پتاسیم فروسیانید 500گرمی
دی پتاسیم هیدروژن فسفات 3آبه 1 کیلویی
پتاسیم اگزالات هیدرات 1 کیلویی
پتاسیم دی هیدروژن فسفات 250 گرمی
پتاسیم نیترات 1 کیلویی
پتاسیم هگزاسیانوفرات (پتاسیم فروسیانید) 1 کیلویی
پتاسیم هیدروژن فتالات 250 گرمی
پتاسیم هیدروژن کربنات 1 کیلویی
پتاسیم یدات 500 گرمی
پتاسیم یدید 250 گرمی
پلی اتیلن گلایکول 6000 1 کیلویی
پروپیلن گلیکول 5/2 لیتری
پودر مس 250 گرمی
دی اتیل اتر 5 لیتری
دی اتیل امین 2/5 لیتری
دی استیل منوکسیم 100 گرمی
دی اکسید سلنیوم 50 گرمی
دی کرومات امونیوم 1 کیلویی
دی کلرومتان 2،5 لیتری
دی متیل سولفواکساید 1 لیتری
دی متیل سولفوکساید دوتره 25 میلی
دی متیل فرمامید 2،5 لیتری
سدیم تیو سولفات 500 گرمی
دی متیل گلی اکسیم 100 گرم
دی سولفین بلو 25 گرمی
دی سدیم هیدروژن فسفات 5 کیلویی
دی فنیل آمین 100 گرمی
رایت 25 گرمی
روغن امرسیون 100 میلی
روغن سیلیکون 100 میلی
روی سولفات 7 آبه 1 کیلویی
روی 1 کیلویی
روی نیترات 1 کیلویی
رزورسینول 100 گرمی
زایلن سیانول 5 گرمی
ژلاتین 1 کیلویی
ساکاروز 1 کیلویی
سدیم ازاید 100 گرمی
سدیم استات 500 گرمی
سدیم ارسنیت 1 لیتری
سدیم پتاسیم تارتارات (نمک اشل) 500 گرمی
سدیم بروماید 1 کیلویی
سدیم بوروهیدرید 100 گرم
سدیم بی کربنات 500 گرمی
سدیم بنزوات 25 کیلویی
سدیم دی کرومات 1 کیلویی
سدیم پرسولفات 1 کیلویی
سدیم پیرو فسفات 500 گرمی
سدیم تترابورات10 ابه 1 کیلویی
سدیم پراکسید 100 گرمی
سدیم دی هیدروژن فسفات 1 کیلویی
سدیم دی تیونیت(سدیم هیپو سولفیت) 500 گرمی
دی سدیم هیدروژن فسفات 1 کیلویی
سدیم سولفات10 آبه 1 کیلویی
سدیم سولفیت 1 کیلویی
سدیم لاکتات50% 2.5لیتری
دی سدیم ساکسینات 100 گرمی
تری سدیم سیترات 2 آبه 1 کیلویی
تری سدیم فسفات 1 کیلویی
دی سدیم اگزالات 1 کیلویی
سدیم فلوراید 250 گرمی
سدیم کربنات 1 کیلویی
سدیم کلراید نمک 1 کیلویی
سدیم متا پریدات 50 گرمی
سدیم نیترات 1 کیلویی
سدیم نیتریت 1 کیلویی
سدیم هیدروکسید (سود) 1 کیلویی
سرب استات 1 کیلویی
سدیم یدید 250 گرمی
سرب نیترات 100 گرمی
سرب اکساید 5 کیلویی
سولفولان 250 میلی لیتری
سیکلو هگزانون 2.5 لیتری
سیلیکاژل 1 کیلویی
فرمالین 2.5 لیتری
فروکتوز 1 کیلویی
فلوکسین B 10 گرمی
1 و 10 فنانترولین 25 گرمی
اورتو فنانترولین کلراید 10 گرمی
فنل 1 کیلویی
فنل فتالین 100 گرمی
فوشین بازیک 100 گرمی
فوشین اسیدی 25 گرمی
فرکتوز 1 کیلویی
فورفورال 1 لیتری
قلع پودر (تین) 250 گرمی
کادمیوم سولفات 100 گرمی
کادمیوم استات 2 ابه 500 گرمی
کارل فیشر 1 لیتری
کواکس ( دی متیل آمینو بنزالدئید ) 100 گرمی
کلسیم استات 500 گرمی
کلسیم هیدروژن فسفات 500 گرمی
کلسیم اکساید 500 گرمی
کلروفرم 2،5 لیتری
کلرید فریک 6 ابه 250 گرمی
کلرید آلومینیوم 1 کیلویی
کلرید اهنIII 6 آبه 1 کیلو
کلرید باریم 1 کیلویی
کلرید روی 1 کیلویی
کلرید زیرکونیوم 250 گرمی
کلرید مس II 1 کیلویی
کلرید طلا 1 گرمی
کلرید کلسیم 1 کیلویی
کلرید لیتیوم 100 گرمی
کلرید کروم II 10 گرمی
کلرید کبالت II 100 گرمی
کلرید نیکل 250 گرمی
کلرید منگنز 7 آبه 1 کیلویی
کلرید منیزیم 500 گرمی
کلرید قلع II 250 گرمی
کربنات کلسیم 1 کیلویی
کربن اکتیو 1 کیلویی
کریستال ویولت 25 گرمی
کربن دی سولفید 1 لیتری
کوپر(مس) پودر 250 گرمی
کنگو رد 25 گرمی
گلوکز (دکستروز) 1 کیلویی
گزیلن (زایلن) 2،5 لیتری
گزیلن اورنج 5 گرمی
گیمسا 100 گرمی
لانتانیوم نیترات 100 گرمی
لسیتین (تخم مرغی) 250 میلی گرمی
لیتموس 100 گرمی
مالتوز 100 گرمی
مالاشیت گرین 100 گرمی
متانل 2،5 لیتری
متانل pa 2،5 لیتری
متانل کروماتوگرافی 2،5 لیتری
متانل خشک کروماتوگرافی 2،5 لیتری
متیل اورنج 100 گرمی
متیل رد 25 گرمی
متیل بلو 25 گرمی
مرکوری(جیوه) اکسید 100 گرمی
مرکوری(جیوه) سولفات 100 گرمی
مرکوری ( جیوه ) 250 گرمی
مرکوری (جیوه) کلراید 100 گرمی
منیزیم سولفات 2،5کیلویی
منیزیم 250 گرمی
موراکسید ( ملح مرده ) 25 گرمی
مورین 5 گرمی
نسلر A 500 میلی
نفتالین 1 کیلو
نیترات بیسموت 250 گرمی
نیکل II نیترات 1 کیلویی
ویولت کریستال 25 گرمی
هگزا متیلن تترامین 100 گرمی
هماتوکسیلین مایع 2،5 لیتری
هیدرازین هیدرواکساید 1 لیتر
هیدروکسیل امین هیدروکلراید 250 گرمی
هیامین 1 لیتری
هیدرازین سولفات 100 گرمی
ید 100 گرمی
EDTA 1 کیلویی
EDTA پتاسیم دار 100 گرمی
سیلور (نقره)سولفات 50 گرمی
تلوریت پتاسیم 25 گرمی
کلسترول 100 گرمی
متیل اورانج 100 گرمی
دی اتیل آمین 5/2 لیتری
برای استعلام قیمت و موجودی با شماره 09122069404 -77133423 بابک مسیحی تماس حاصل فرمایید.


قیمت: تماس

مشخصات آگهی

نام
بابک مسیحی
ایمیل
تلفن
09122069404 - 77133423
انقضا
‪دوشنبه، ۲۶ تیر ۱۳۹۶‬
موقعیت
تهران
آدرس
تهران -نارمک
به اشتراک بگذارید

عبارات کلیدی

کارل فیشر | کارفیشر | 188001 | ید کارل فیشر | مواد مرک | مرک آلمان |

تازه‌های صنعت :: مواد شیمیایی ( صفحه 1 از 300 )
امروز: ‪۰۴:۳۰‬

مایع ظرفشوئی در گالن 20 لیتری

مایع ظرفشوئی
دارای بسته بندی 20 لیتری ...


مهندس رضائی، اصفهان، تلفن: 09370648945
امروز: ‪۰۴:۳۰‬

تمیز کننده و چربیگیر آلومینیوم و استیل ( استیل شور )

محلول جرم گیر و تمیز کننده و چربیگیر قطعات آلومینیومی و استیل
بسته بندی 20 لیتری ...


زمانی، اصفهان، تلفن: 09370648945
امروز: ‪۰۴:۲۳‬

تجهیزات مورد مصرف در تولید اسید کلریدریک

تولید کننده تجهیزات و انواع پکینگ های پال رینگ و قطعات مورد نیاز صنایع اسید سازی از جمله تولید اسید سولفوریک (H2SO4 ) ، اسید کلریدریک ( HCL ) و ...


مهندس رضائی، اصفهان، تلفن: 09370648945
امروز: ‪۰۳:۲۰‬

فروش و تامین انواع مواد گرانول

فروش و تامین انواع مواد پلاستیک نو ، آسیابی و گرانول در سرتاسر کشور با کیفیت بالا و قیمت مناسب از جمله فعالیتهای ماست.
جهت خرید انواع مواد پلاستیک ...


آقای بشیری، تهران، تلفن: 09121497671
امروز: ‪۰۳:۱۹‬

ایزوگام شرق دلیجان

ایزوگام شرق دلیجان09122561785
پخش ونصب انواع عایقهای رطوبتی ایزوگام ، قیرگونی وآسفالت 09192561317 09122561785 ...


عطایی، تهران، تلفن: 09192561317
امروز: ‪۰۱:۱۵‬

چاپ.شب تاب،رزین اپوکسی،سیلیکون،فلورسنت کره،چسب و...

فروش مواد اولیه چسب سازی و رنگ سازی،فلورسنت کره،انواع رزین اکرلیک دو جزئی شفاف بدون بو.مواد اسلایم،بوراکس،مواد اولیه لاک ناخن
انواع تیتان،پودر ...


محمدرضا توکلی(شاهد رنگ)، تهران، تلفن: 09127647807
امروز: ‪۰۱:۱۵‬

شب تاب،فلورسنت کره،پودر رنگ ها کره شب تاب،بلک لایت،اسل

فروش انواع پیگمنت های کره ای ،فلورسنت کره شرکت panax
پترو رزین c5_c9. پترو کره.الکید رزین. تیتان KA100 کره.2190کرنوس....PVC کره. PVC S65 بنذر ...


محمدرضا توکلی، تهران، تلفن: 09127647807
امروز: ‪۰۱:۱۵‬

فروش مواد اولیه اسلایم.شب تاب،ژل.بوراکس و..

فروش مواد اولیه اسلایم با فرمول رایگان،پودر شب تاب،فروش انواع ژل شفاف اسلایم،پودر ژل شونده،بوراکس،نرم کن، انواع اکلیل و اشکال مختلف برای درون اسلایم ...


محمدرضا توکلی(شاهد رنگ)، تهران، تلفن: 02155804146
امروز: ‪۰۱:۱۱‬

سولفات روی ، سولفات سدیم ، کود ، کشاورزی ، دامداری ، شوی

شرکت فرآوری روی سپیدار
با سابقه ای بیش از دو دهه تولید سولفات های خشک پودری (روی 34%)(آهن)(منگنز) جهت مصرف کود های کشاورزی و سولفات سدیم جهت مصرف ...


سید رضا محمدنژاد، تهران، تلفن: 0912-3041745
امروز: ‪۰۰:۵۵‬

آبکاری برنز، قلع، نیکل صدفی، آب نقره ، آب زرد مس ،نیکل

تزءینات مصنوعات فلزی شامل پوششهای برنز، قلع، نیکل کروم، نیکل صدفی آب نقره، مشگی شاد، طرح طلا، آب زرد مس نیکل گردون ، آبکاریروی انواع آلومینیوم ، سرب ...


داودمقدم، تهران، تلفن: 55268206
امروز: ‪۰۰:۴۴‬

تولید ژل آتش زا با7میلیون سرمایه

راه اندازی خط تولید ژل آتش زا با7میلیون تومان سرمایه
مزایای تولید این محصول: 1-طیف بزرگ خریداران محصول(فروش در عموم فروشگاه های خرده فروشی ...


1
ماد استیل، خراسان، تلفن: 09155772700
امروز: ‪۰۰:۳۳‬

تولیدات روغن کمکیdop و روان کننده هایpv

تولیدات روغن کمکیdop و روان کننده هایpvc از قبیل مدیاپلاست روغن ps1 و روغنcl1 جهت صنایع گرانولpvc و گرانول کابلی و گرانول کفشی و گرانول شیلنگی و ...


سعید باقریان، قم، تلفن: 09122522221
امروز: ‪۰۰:۳۳‬

باقریان شیمی روغنdop

تولیدات روغنDOP
و ...


باقریان شیمی، قم، تلفن: 09122522221
امروز: ‪۰۰:۳۲‬

باقریان شیمی تولید متیلن کلراید

تولید متیلن کلراید ا خلوص 99 درصد
تولید داخل و لدون واسطه ...


سعید باقریان، قم، تلفن: 09122522221
امروز: ‪۰۰:۲۶‬

گرانول لاستیک تک تولید کننده و فروشنده گرانول لاستیک

فروشنده و تولید کننده گرانول لاستیک در سایز های 1 تا 4 میلی متر
جهت استفاده در چمن های مصنوعی- کفپوش های قابل استفاده در پارک ها- آسفالت و ...


آقای جلیلی، تهران، تلفن: 09121592377
دیروز: ‪۲۳:۳۰‬

فروش ویژه لجن نفتی

شماره تماس : 09197717414
فروش ویژه لجن نفتی در تناژ بالا شماره تماس : 09197717414 ...


محمد رضا محمدی، تهران، تلفن: 09197717414
دیروز: ‪۲۳:۲۷‬

فروش مواد معدنی و سیلیس

فروش سیلیس و مواد معدنی
(سیلیس دانه بندی-سیلیس پودری-سیلیس میکرونیزه) ...


فرآورده های معدنی پاسارگاد، همدان، تلفن: 09127336158
دیروز: ‪۲۳:۰۰‬

فرمولاسیون چسب زغال اکسترودی،قالبی و ...

به نام خدا
شرکت کیمیاامیرشرق با بیش از 25 سال سابقه در صنایع شیمیایی آماده فروش انواع فرمولاسیون زغال اکسترودی،قالبی و ... به تولیدکنندگان محترم ...


پریسا وکیلی، خراسان، تلفن: 09155016945
دیروز: ‪۲۳:۰۰‬

فرمول ژل سوختی

شرکت کیمیا امیر شرق آمادگی خود را جهت فروش فرمول ژل سوختی مخصوص پیک نیک و کوهنوردی به تولید کنندگان محترم اعلام می دارد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به ...


امیر ژیانی، خراسان، تلفن: 09155016945
دیروز: ‪۲۰:۵۹‬

شتاب دهنده پلی یورتان

به استحضار می رساند شرکت پارسیان کیمیا فام با بیش از 20 سال تجربه در زمینه تأمین و توزیع انواع مواد اولیه مورد نیاز صنایع رنگ و رزین، هاردنر پلی ...


داودی، تهران، تلفن: 09124060752
دیروز: ‪۲۰:۵۹‬

هاردنر پلی یورتان و اپوکسی

به استحضار می رساند شرکت آریا بسپار با بیش از 20 سال تجربه در زمینه تأمین و توزیع انواع مواد اولیه مورد نیاز صنایع رنگ و رزین، هاردنر پلی یورتان و ...


داودی، تهران، تلفن: 09124060752
دیروز: ‪۲۰:۲۶‬

تجهیزات پسماند حفاری و مدیریت پسماندهای حفّاری نفت

ارائه خدمات فنّی مهندسی پسماند و سیال ( گل ) حفاری
فروش و اجاره تجهیزات و دستگاه های تصفیه گل حفاری ...


البرزی، تهران، تلفن: 02188287470
دیروز: ‪۲۰:۲۶‬

خدمات میدان نفتی و پسماند حفاری ( بیورمدیشن و ...)

خدمات حفاری میادین نفتی ( Oil Well Drilling Services )
خدمات پسماند حفاری ( Drilling Waste Service ) ...


البرزی، تهران، تلفن: 09354342900
دیروز: ‪۲۰:۲۳‬

سر باره کوره های قوس الکتریکی فولاد مبارکه

سر باره کوره های قوس الکتریکی مجتمع فولاد
مبارکه( فر آ وری شده) سرباره . فروش سرباره ...


عطایی، اصفهان، تلفن: 09132065711
دیروز: ‪۱۹:۵۰‬

قطعات لاستیکی سیلیکونی واشر اورینگ

ساخت و تولید قطعات لاستیکی نظیر: اورینگ ضربه گیر گردگیر کوپلینگ کاسه نمد پکینگ واشر و قطعات سیلیکونی دیافراگم واشر های آببندی
- ساخت قطعات ...


محمد علوی، تهران، تلفن: 09122854525
دیروز: ‪۱۹:۴۹‬

نانو پوشش ها-نانو نقره- نانو افزودنی ها

نانو پوشش های هوشمند و کاتالیستی
نانو پوشش های عایق حرارتی و برودتی ...


NANOZUK، تهران، تلفن: 021-88913517
دیروز: ‪۱۹:۴۳‬

فروش سولفات آهن

سولفات آهن با خلوص 19%
تهیه شده از آهن مرغوب ...


مهندس تکاپو، اصفهان، تلفن: 09134002921
دیروز: ‪۱۹:۴۳‬

فروش عمده سولفات مس (کات کبود)

با سلام
فروش سولفات مس با خلوص 24 ...


مهندس تکاپو، اصفهان، تلفن: 09134002921
دیروز: ‪۱۹:۳۸‬

سولفات آهن

شرکت آراد رشد تولید کننده سولفات آهن پودری و کریستاله جهت مصارف صنعتی و خوراک دام و طیور ...


محمدرضا رزاقی، تهران، تلفن: 09124388837
دیروز: ‪۱۹:۳۸‬

سولفات کبالت

شرکت آراد رشد زنجان اولین تولید کننده سولفات کبالت با درصد خلوص 20٪ در ایران
و همچنین تولید کننده سولفات روی،اکسید روی،اکسید منگنز،سولفات ...


محمدرضا رزاقی، تهران، تلفن: 09124388837
آگهی‌های ویژه: مواد شیمیایی
فروش و واردات مواد اولیه صنایع غذایی
23
بازرگانی برآزمان
تلفن : 02188551408
فروش و واردات مواد اولیه صنایع غذایی
22
موسسه شیمیایی برمودا
تلفن : 09123970122
فروش مواد اولیه فایبر گلاس
22
حمید بهرام نژاد
تلفن : 02144502129
مونو پروپیلن گلیکول، مونو اتانول امین،اسید سیتریک
5
نگین تجارت پیام( آریا شیمی سابق)
تلفن : 88673610
پارافین جامد
3
کوشش صنعت رز- 66560284
تلفن : 66560284
خرید و فروش انواع مواد شیمیایی
2
بامداد پتروپارسان
تلفن : 02188316090
رنگ پودری پوشش فام
2
فرزین غفاروند - مدیر فروش
تلفن : 021-73061
فلوکولانت- پلی الکترولیت - کلرورفریک
2
شرکت رسوبگیری 8001825-0912
تلفن : 021-88106110
فروش روغن صنعتی ، بهران
2
کالای صنعتی اویل رول
تلفن : 021-33811377
نمایندگی روغن و گریس نفت بهران
2
کالای صنعتی اویل رول
تلفن : 021-33813549
کاربران
  • توان رقابتی خود را افزایش دهید.
  • نمایش ۳۰ آگهی پرتوان در گروه‌ها و صفحه اصلی سایت
  • بدون محدودیت در توان، جایگاه نمایش را انتخاب کنید.
  • ویژه به توان یک: ۳۰ هزار تومان.
  • توان را بر اساس کار خود تعیین کنید.
  • هر توان ۳۰ هزار تومان.


راهنمای ویژه
راهنمای پرداخت
قوانین درج آگهی
راهنمای تبلیغات