صنعت :: مواد شیمیایی

کارل فیشر مرک 188001 1 لیتری

بابک مسیحی
09122069404 - 77133423
تهران
‪جمعه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۵‬
95 بار

آب اکسیژنه 2.5 لیتری
آلفا نفتول 250 گرمی
آلفا نفتیل امین 100 گرمی
آلومینیوم پودر 250 گرمی
آلومینیوم نیترات 9 آبه 1 کیلویی
آلومینیوم هیدرواکساید 1 کیلویی
آمونیاک 25% 2،5 لیتری
آلوم دو پتاس (آلومینیوم پتاسیم سولفات) 1 کیلویی
آمونیوم استات 1 کیلویی
آمونیوم آیرونII سولفات 1 کیلویی
آمونیوم ایرون III سولفات 1 کیلویی
آمونیوم سولفات 1 کیلویی
آمونیوم کربنات 250 گرمی
آمونیوم بی کربنات 5 کیلویی
اتیل استات 2،5 لیتری
آمونیوم کلراید 1 کیلویی
آمونیوم مونو و انادات 100 گرمی
آمونیوم نیترات 1 کیلویی
آمونیوم هپتا مولیبدات 4 آبه 1 کیلویی
دی آمونیوم هیدروژن فسفات 500 گرمی
آمونیوم دی هیدروژن فسفات 500 گرمی
آمینو آنتی پیرین 10 گرمی
آمینو نفتول سولفونیک اسید 250 گرمی
آنیلین 1 لیتری
آیرون II کلرید 4 آبه 1 کیلویی
آیرون II سولفات 7 آبه 1 کیلویی
آیرون III نیترات 1 کیلویی
اتانول (الکل اتیلیک) 2،5 لیتری
اتیلن گلیکول 2،5 لیتری
تری اتیل آمین هیدروکلراید 250 گرمی
اتیل متیل کتون 2،5 لیتری
استارچ (نشاسته) 1 کیلویی
استیل استون 1 لیتری
استوفنون 1 لیتری
استن 2،5 لیتری
استونیتریل کروماتوگرافی 2،5 لیتری
اسید اولئیک 1 لیتری
اسید اسپارتیک 100 گرمی
اسید اگزالیک 2آبه 1 کیلویی
اسید اوریک 25 گرمی
اسید پریودیک 100 گرمی
اسید بنزوئیک 100 گرمی
اسید بوریک 1 کیلویی
اسید تارتاریک 1 کیلویی
اسید تیوگلیکولیک 1 لیتری
اسید سولفوریک 2،5 لیتری
اسید سالسیلیک 1 کیلویی
اسید سولفو سالسیلیک 1 کیلویی
اسید سالیسیلیک 1 کیلویی
اسید سیتریک 1 کیلویی
اسید فسفریک 2،5 لیتری
اسید فلوریدریک 2،5 لیتری
اسید فورمیک 2،5 لیتری
اسید گلوتامیک 250 گرم
اسید لاکتیک 2،5 لیتری
اسیدهیدروکلری (اسید کلریدریک) 2،5 لیتری
اسید نیتریک 2،5 لیتری
اسید متا فسفریک 100 گرمی
اسید مالئیک 1 کیلویی
استایرن 1 لیتری
استامید 100 گرمی
اریوکروم بلک تی 100 گرمی
اکسیداز ( تترامتیل فنیلین دی آمین دی کلراید ) 10 گرمی
اکسید مس 100 گرمی
ال سیستنین هیدرو کلراید 25 گرمی
ال پرولین 10 گرمی
ال آرژنین 100 گرمی
اکریل آمید 1 کیلویی
ان آمیل الکل 2،5 لیتری
انتلان 500 میلی
ان پنتان 1 لیتری
ان هپتان 1 لیتری
ان نفتیل آمین 100گرمی
ان هگزان 2،5 لیتری
آنتراسین 100گرمی
اوره مرک آلمان 1 کیلویی
اورنج جی 25 گرمی
ائوزین بلو 25 گرمی
ایزوبوتیل متیل کتون 2،5 لیتری
ایزو آمیل الکل 2،5 لیتری
ایزو بوتانل 1 لیتری
پروپانول (ایزو پروپیل الکل) 2.5 لیتری
ایندول 100 گرمی
اورسینول 5 گرمی
باریم کلراید 2 آبه 1 کیلویی
باریم استات 1 کیلویی
باریم دی فنیل آمین سولفونیک اسید 5 گرمی
باریم سولفات 5 کیلویی
برم 250 میلی لیتر
برومو تیمول بلو 25 گرمی
1-برومو 3- کلروپروپان 250 میلی لیتر
برموفنل بلو 25 گرمی
برموکروزول گرین 25 گرمی
برومو کروزول رد 5 گرمی
بنزوئیل پر اکساید 250 گرمی
بنزیل الکل 2.5 لیتری
برماید پتاسیم 500 گرمی
بوتانل 2،5 لیتری
بوتیل هیدروکسی تولوئن 1 کیلویی
بوتیل استات 1 لیتری
بوتیل الکل 2.5 لیتری
بورسین 50 گرمی
بنزآلدئید 2،5 لیتری
بنزوفنل 250 گرمی
بتا نفتول 1 کیلویی
بی فنیل امید 1 کیلویی
تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات 25 گرمی
تترا متیل بنزودین 1 لیتری
تترا هیدروفوران 2،5 لیتری
تترا اتیل اورتو سیلیکات 250 میلی لیتر
ترایتون X100 1 لیتری
تری کلرو استیک اسید 1 کیلویی
تری فنیل تترازولیوم کلراید 10 گرمی
تلوریت پتاسیم 25 گرمی
تیترازول HCL01/0 نرمال 1 عدد
تولوئن 2،5 لیتری
تویین20 1 لیتری
تویین 80 1 لیتری
تیتانیوم دی اکساید ا کیلویی
تیو سیانات امونیوم 1 کیلویی
تیمول بلو 25 گرمی
تیوسیانات جیوه 25 گرمی
پارافین 2،5 لیتری
پارانیتروآنیلین 250 گرم
پنتا اکسید فسفر 1 کیلویی
پتاسیم هیدرواکساید 5 کیلویی
پترولیوم بنزن 5 لیتری
پروپانل 1 لیتری
پتاسیم دی کرومات 1 کیلویی
پتاسیم انتیمونی اکسی تارتارات 250 گرمی
پتاسیم پرمنگنات pa 250 گرمی
پتاسیم سیترات 5 کیلویی
پتاسیم سولفات 1 کیلویی
پتاسیم کرومات 250 گرمی
پتاسیم کربنات 1 کیلویی
پتاسیم کلراید 1 کیلویی
پتاسیم فروسیانید 500گرمی
دی پتاسیم هیدروژن فسفات 3آبه 1 کیلویی
پتاسیم اگزالات هیدرات 1 کیلویی
پتاسیم دی هیدروژن فسفات 250 گرمی
پتاسیم نیترات 1 کیلویی
پتاسیم هگزاسیانوفرات (پتاسیم فروسیانید) 1 کیلویی
پتاسیم هیدروژن فتالات 250 گرمی
پتاسیم هیدروژن کربنات 1 کیلویی
پتاسیم یدات 500 گرمی
پتاسیم یدید 250 گرمی
پلی اتیلن گلایکول 6000 1 کیلویی
پروپیلن گلیکول 5/2 لیتری
پودر مس 250 گرمی
دی اتیل اتر 5 لیتری
دی اتیل امین 2/5 لیتری
دی استیل منوکسیم 100 گرمی
دی اکسید سلنیوم 50 گرمی
دی کرومات امونیوم 1 کیلویی
دی کلرومتان 2،5 لیتری
دی متیل سولفواکساید 1 لیتری
دی متیل سولفوکساید دوتره 25 میلی
دی متیل فرمامید 2،5 لیتری
سدیم تیو سولفات 500 گرمی
دی متیل گلی اکسیم 100 گرم
دی سولفین بلو 25 گرمی
دی سدیم هیدروژن فسفات 5 کیلویی
دی فنیل آمین 100 گرمی
رایت 25 گرمی
روغن امرسیون 100 میلی
روغن سیلیکون 100 میلی
روی سولفات 7 آبه 1 کیلویی
روی 1 کیلویی
روی نیترات 1 کیلویی
رزورسینول 100 گرمی
زایلن سیانول 5 گرمی
ژلاتین 1 کیلویی
ساکاروز 1 کیلویی
سدیم ازاید 100 گرمی
سدیم استات 500 گرمی
سدیم ارسنیت 1 لیتری
سدیم پتاسیم تارتارات (نمک اشل) 500 گرمی
سدیم بروماید 1 کیلویی
سدیم بوروهیدرید 100 گرم
سدیم بی کربنات 500 گرمی
سدیم بنزوات 25 کیلویی
سدیم دی کرومات 1 کیلویی
سدیم پرسولفات 1 کیلویی
سدیم پیرو فسفات 500 گرمی
سدیم تترابورات10 ابه 1 کیلویی
سدیم پراکسید 100 گرمی
سدیم دی هیدروژن فسفات 1 کیلویی
سدیم دی تیونیت(سدیم هیپو سولفیت) 500 گرمی
دی سدیم هیدروژن فسفات 1 کیلویی
سدیم سولفات10 آبه 1 کیلویی
سدیم سولفیت 1 کیلویی
سدیم لاکتات50% 2.5لیتری
دی سدیم ساکسینات 100 گرمی
تری سدیم سیترات 2 آبه 1 کیلویی
تری سدیم فسفات 1 کیلویی
دی سدیم اگزالات 1 کیلویی
سدیم فلوراید 250 گرمی
سدیم کربنات 1 کیلویی
سدیم کلراید نمک 1 کیلویی
سدیم متا پریدات 50 گرمی
سدیم نیترات 1 کیلویی
سدیم نیتریت 1 کیلویی
سدیم هیدروکسید (سود) 1 کیلویی
سرب استات 1 کیلویی
سدیم یدید 250 گرمی
سرب نیترات 100 گرمی
سرب اکساید 5 کیلویی
سولفولان 250 میلی لیتری
سیکلو هگزانون 2.5 لیتری
سیلیکاژل 1 کیلویی
فرمالین 2.5 لیتری
فروکتوز 1 کیلویی
فلوکسین B 10 گرمی
1 و 10 فنانترولین 25 گرمی
اورتو فنانترولین کلراید 10 گرمی
فنل 1 کیلویی
فنل فتالین 100 گرمی
فوشین بازیک 100 گرمی
فوشین اسیدی 25 گرمی
فرکتوز 1 کیلویی
فورفورال 1 لیتری
قلع پودر (تین) 250 گرمی
کادمیوم سولفات 100 گرمی
کادمیوم استات 2 ابه 500 گرمی
کارل فیشر 1 لیتری
کواکس ( دی متیل آمینو بنزالدئید ) 100 گرمی
کلسیم استات 500 گرمی
کلسیم هیدروژن فسفات 500 گرمی
کلسیم اکساید 500 گرمی
کلروفرم 2،5 لیتری
کلرید فریک 6 ابه 250 گرمی
کلرید آلومینیوم 1 کیلویی
کلرید اهنIII 6 آبه 1 کیلو
کلرید باریم 1 کیلویی
کلرید روی 1 کیلویی
کلرید زیرکونیوم 250 گرمی
کلرید مس II 1 کیلویی
کلرید طلا 1 گرمی
کلرید کلسیم 1 کیلویی
کلرید لیتیوم 100 گرمی
کلرید کروم II 10 گرمی
کلرید کبالت II 100 گرمی
کلرید نیکل 250 گرمی
کلرید منگنز 7 آبه 1 کیلویی
کلرید منیزیم 500 گرمی
کلرید قلع II 250 گرمی
کربنات کلسیم 1 کیلویی
کربن اکتیو 1 کیلویی
کریستال ویولت 25 گرمی
کربن دی سولفید 1 لیتری
کوپر(مس) پودر 250 گرمی
کنگو رد 25 گرمی
گلوکز (دکستروز) 1 کیلویی
گزیلن (زایلن) 2،5 لیتری
گزیلن اورنج 5 گرمی
گیمسا 100 گرمی
لانتانیوم نیترات 100 گرمی
لسیتین (تخم مرغی) 250 میلی گرمی
لیتموس 100 گرمی
مالتوز 100 گرمی
مالاشیت گرین 100 گرمی
متانل 2،5 لیتری
متانل pa 2،5 لیتری
متانل کروماتوگرافی 2،5 لیتری
متانل خشک کروماتوگرافی 2،5 لیتری
متیل اورنج 100 گرمی
متیل رد 25 گرمی
متیل بلو 25 گرمی
مرکوری(جیوه) اکسید 100 گرمی
مرکوری(جیوه) سولفات 100 گرمی
مرکوری ( جیوه ) 250 گرمی
مرکوری (جیوه) کلراید 100 گرمی
منیزیم سولفات 2،5کیلویی
منیزیم 250 گرمی
موراکسید ( ملح مرده ) 25 گرمی
مورین 5 گرمی
نسلر A 500 میلی
نفتالین 1 کیلو
نیترات بیسموت 250 گرمی
نیکل II نیترات 1 کیلویی
ویولت کریستال 25 گرمی
هگزا متیلن تترامین 100 گرمی
هماتوکسیلین مایع 2،5 لیتری
هیدرازین هیدرواکساید 1 لیتر
هیدروکسیل امین هیدروکلراید 250 گرمی
هیامین 1 لیتری
هیدرازین سولفات 100 گرمی
ید 100 گرمی
EDTA 1 کیلویی
EDTA پتاسیم دار 100 گرمی
سیلور (نقره)سولفات 50 گرمی
تلوریت پتاسیم 25 گرمی
کلسترول 100 گرمی
متیل اورانج 100 گرمی
دی اتیل آمین 5/2 لیتری
برای استعلام قیمت و موجودی با شماره 09122069404 -77133423 بابک مسیحی تماس حاصل فرمایید.


قیمت: تماس

مشخصات آگهی

نام
بابک مسیحی
ایمیل
تلفن
09122069404 - 77133423
انقضا
‪سه‌شنبه، ۲۹ فروردین ۱۳۹۶‬
موقعیت
تهران
آدرس
تهران -نارمک
به اشتراک بگذارید

عبارات کلیدی

کارل فیشر | کارفیشر | 188001 | ید کارل فیشر | مواد مرک | مرک آلمان |

تازه‌های صنعت :: مواد شیمیایی ( صفحه 1 از 291 )
امروز: ‪۰۹:۲۸‬

تولید پریفرم و بطری

تولید پریفرم دهانه 24 - 28 - 30 - 38 - 45 در وزنهان مختلف
همچنین انواع پریفرم جار از دهانه 50 الی 120 ...


4
پارسیان پت، تهران، تلفن: 02177342008
امروز: ‪۰۹:۲۸‬

پریفرم دهانه 24

تولید انواع پریفرم دهانه 24 در وزنهای 21 گرم - 24 گرم - 27 گرم و 31 گرم ...


پارسیان پت، تهران، تلفن: 02177342008
امروز: ‪۰۹:۲۴‬

فروش نمک صنعتی و نمک خوراکی بدون واسطه

قابل توجه :
نساجی ها ، دباغی ها ، حفاری ها ، اسید سازی ها ، سرم سازی ها ، شهرداری ها ، راه و ترابری ها ، شیلات ، تصفیه آب ، کارخانجات تولید مواد ...


مهدی طاهری، تهران، تلفن: 09125207959
امروز: ‪۰۹:۲۲‬

کربوکسی متیل سلولز

واردات و فروش کربوکسی متیل سلولز CMC خوراکی و صنعتی :
سی ام سی خوراکی CMC با ویسکوزیته 2000-3000 ...


بازرگانی حسینی، تهران، تلفن: 09121838312
امروز: ‪۰۹:۲۱‬

فروش عمده پلی وینیل الکل چین

پلی وینیل الکل چین ۲۴۸۸ ...


2
بازرگانی برسام شیمی، تهران، تلفن: ۰۹۱۲۸۲۰۹۷۷۶
امروز: ‪۰۹:۲۱‬

فروش سیلیکونهای تخصصی شرکت Bluestar فرانسه

فروش انواع سیلیکونهای تخصصی شرکت Bluestar فرانسه
روغن سیلیکون در گریدهای مختلف(۳۵۰-۱۰۰۰-۱۲۵۰۰-۶۰۰۰۰) - امولشن سیلیکونی - سیلیکونهای قالب گیری - ...


2
Ecore IRAN، تهران، تلفن: 09128209776
امروز: ‪۰۹:۲۱‬

فروش آب ژوال ماده ضدعفونی کننده

آب ژاوال NaOCl
آب ژاول را از دمیدن گاز کلر درمحلول سدیم هیدروکسید تهیه می‌کنند. از جمله آزمایش‌هایی که روی آب ژاول انجام می‌شود تعیین مقدار کلر آزاد ...


کیمیا پارس شایانکار، تهران، تلفن: 09121083929
امروز: ‪۰۹:۲۱‬

خریدار اسید های صنعتی

خرید و فروش انواع اسید
اسید بوریک ...


کیمیا، تهران، تلفن: 09121083929
امروز: ‪۰۹:۲۱‬

جوش شیرین

فروشنده جوش شیرین
جوش شیرین یا بی‌کربنات سدیم ...


کیمیا پارس شایانکار، تهران، تلفن: 09121083929
امروز: ‪۰۹:۲۰‬

فروش ویژه سود پرک| تولید کننده سود پرک در کشور

قابل توجه صادرکنندگان و مصرف کنندگان سود پرک
فروش سود کاستیک پرک، سود سوزآور Caustic Soda ...


2
کیمیا پارس شایانکار، تهران، تلفن: o2188998130
امروز: ‪۰۹:۲۰‬

فروشنده مواد شیمیایی | خریدار موادشیمیایی

فروشنده مواد شیمیایی|خریدار موادشیمیایی
سود جامد پرک 98-99% سود مایع 32 %و 33% اوره 46% گرانول صادراتی ترکمنستان هیدروکسید سدیم و ...


1
کیمیا پارس شایانکار، تهران، تلفن: 09121083929
امروز: ‪۰۹:۲۰‬

فروشنده سود پرک اکسین

سود سوز آور
سود پرک کاستیک ...


سود پرک اکسین، تهران، تلفن: 09120137160
امروز: ‪۰۹:۲۰‬

هیدروکسید سدیم - سود پرکNaOH

هیدروکسید سدیم
سود پرکNaOH)) ...


سود پرک اکسین سود، تهران، تلفن: 021=88450056
امروز: ‪۰۹:۱۹‬

فروش نفتالین

فروش انواع مواد شیمیایی
فروش ویژه نفتالین ...


شیمی کالا، تهران، تلفن: ۰۹۱۲_۶۴۴۱۷۶۰
امروز: ‪۰۹:۱۹‬

اسید فسفریک

فروش اسید فسفریک خوراکی 85%،چین،
با برگه آنالیز و گواهی بهداشت ...


شیمی کالا، تهران، تلفن: ۰۹۱۲_۶۴۴۱۷۶۰
امروز: ‪۰۹:۱۹‬

فروش انواع مواد شیمیایی

فروش انواع مواد شیمیایی
لیست کالاهای موجود: ...


شیمی کالا، تهران، تلفن: 0912_6441760
امروز: ‪۰۹:۱۹‬

فروش طعم دهنده خامه شکلات عصاره چایی اسانس برگاموت

فروش طعم دهنده خامه شکلات عصاره چایی برگاموت هلو
09129354082 09194206326 ...


شرکت امیتریس تجارت، تهران، تلفن: 09129354082
امروز: ‪۰۹:۱۹‬

فروش اسانس خوراکی طعم دهنده خوراکی پودری مایع

فروش انواع اسانس خوراکی تمشک طعم دهنده خوراکی فروش اسانس,اسانس چایی برگاموت عصاره چایی عسل لواشک زرشک خرید اسانس روغن جایگزین کره کاکائو اسانس های ...


امیتریس تجارت، تهران، تلفن: 09129354082
امروز: ‪۰۹:۱۸‬

اسید فسفریک

فروش اسید فسفریک خوراکی 85%،چین،
با برگه آنالیز و گواهی بهداشت ...


اصحابی، تهران، تلفن: ۰۹۳۸۴۷۷۹۸۲۷
امروز: ‪۰۹:۱۸‬

فروش انواع مواد شیمیایی

فروش انواع مواد شیمیایی صنعتی,بهداشتی
وفروش انواع اسانس ...


حسین اصحابی، تهران، تلفن: ۰۹۳۸۴۷۷۹۸۲۷
امروز: ‪۰۹:۱۸‬

فروش آمونیوم بی فلوراید

شرح:
کریستال سفید، محلول در آب. جاذب رطوبت. 1٪ شامل فلورید هیدروژن و فلوراید آمونیوم منابع / موارد استفاده: مورد استفاده در تجزیه و تحلیل ...


حسین اصحابی، تهران، تلفن: 09384779827
امروز: ‪۰۹:۱۷‬

فروش ویژه انواع رزین

شرکت بازرگانی لوتوس خاورمیانه تامین کننده انواع رزین :
1- رزین های پلی استر غیر اشباع ...


بازرگانی لوتوس خاورمیانه، تهران، تلفن: 09196399560
امروز: ‪۰۹:۱۷‬

فروش مواد شیمیایی فلوتاسیون، کانه آرایی و لیچینگ معادن

بازرگانی لوتوس خاورمیانه تأمین کننده مواد شیمیایی و معدنی جهت فلوتاسیون، کانه آرایی و لیچینگ معادن مس، سرب و روی، آهن و بسیاری دیگر از ...


رضایی، تهران، تلفن: 02166089855
امروز: ‪۰۹:۱۷‬

فروش سولفات کبالت

بازرگانی لوتوس خاورمیانه آمادگی خود را جهت فروش سولفات کبالت %21 محصول کشور چین و هند اعلام می دارد. جهت اطلاع از قیمت سولفات کبالت و کسب اطلاعات ...


بازرگانی لوتوس خاورمیانه، تهران، تلفن: 09199135377
امروز: ‪۰۹:۱۷‬

فروش مواد اولیه صنایع فایبرگلاس

شرکت بازرگانی لوتوس خاورمیانه
تامین کننده مواد اولیه مورد نیاز صنایع فایبرگلاس ...


بازرگانی لوتوس خاورمیانه، تهران، تلفن: 09199135377
امروز: ‪۰۹:۱۶‬

فروش فرمیک اسید (متانوییک اسید)

این اسید ساده‌ترین کربوکسیلیک‌اسید با فرمول HCOOH است و چندان مادۀ پرکاربردی در صنایع نیست و بیشتر به عنوان یک مادۀ حد واسط در فرایندهای تولید مواد ...


کانگورو، تهران، تلفن: 021-88064800
امروز: ‪۰۹:۱۶‬

وارد کننده سیلیکون

تلفیق – کامپوزیت ( دارای استاندارد و کد بین الملل )
• واردکننده وعرضه کننده مواد اولیه صنایع کامپوزیت . ...


نادر نبی پور، تهران، تلفن: 66949048
امروز: ‪۰۹:۱۶‬

لاستیک سیلیکون H.T.V

واردات ، کامپاندینگ ، تولید قطعات و فروشنده سیلیکونهای H.T.V
مولدینگ ، اکستروژن ( صنعتی ، خوراکی ، پزشکی ) ترانسپرنت و شفاف ...


نادر نبی پور، تهران، تلفن: 021-66949048
امروز: ‪۰۹:۱۶‬

H.D.T 3000

تاخیرانداز شعله ، برای مواد پایه رزین پلی استر ، اپوکسی ، و مواد های پایه water base
*پودر ضد آتش: آتش را خاموش می کند(fire stop) ، کلر از خودش آزاد ...


نادر نبی پور، تهران، تلفن: 66949048
امروز: ‪۰۹:۱۶‬

فروش مواد پلیمری

فروش مواد صنعتی
عرضه انواع پلاستیک های مهندسی ...


کانگورو، تهران، تلفن: 88064800
آگهی‌های ویژه: مواد شیمیایی
فروش مواد اولیه فایبر گلاس
22
حمید بهرام نژاد
تلفن : 02144502129
واردات و عرضه مواد اولیه شیمیایی خوراکی
10
بازرگانی آشنا
تلفن : 09127253560
واردات مواد اولیه صنایع غذایی
8
بازرگانی برآزمان
تلفن : 02188551408
پودر فلزات Metals Powder
5
شرکت کیمیای پارسیان
تلفن : 09121389791
فروش(قیمت)اسید فسفریک خوراکی
5
نگین تجارت پیام ( آریا شیمی سابق)
تلفن : 021-43694
واردات و تامین مواد اولیه صنایع غذایی
4
امیرمهدی Hami Chem
تلفن : 09122059382
تولید پریفرم و بطری
4
پارسیان پت
تلفن : 02177342008
سیلیس-کربنات
3
آرا سیلیس
تلفن : 09128170511
کلر|پرکلرین65%|آکام
2
شرکت پترو کیمیای آکام
تلفن : 021-43029
فروش الیاف توری و الیاف حصیری
2
خامسی
تلفن : ۰۹۱۹۳۳۳۳۰۲۵
اسانس پودری و مایع سواروم فرانسه
2
بازرگانی احمــ ری
تلفن : 88677703
سود پرک آکام|نیرو کلر
2
پترو کیمیای آکام
تلفن : 021-43029
پارافین مایع بی رنگ و بی بو از فلاش 60 الی 130و حلال 402 و روغن نساجی و منیزیم کلراید موجود است.
فروش پارافین مایع فلاش پایین حلال 402و منیزیم کلراید
2
کیمیا پارس
تلفن : 88935637
فلوکولانت- پلی الکترولیت - کلرورفریک
2
شرکت رسوبگیری 8001825-0912
تلفن : 021-88106110
فروش گوارگام
2
بازرگانی
تلفن : 88480546
تولید و فروش رزین پلی استر
2
شیمی گستران
تلفن : 09122381036
فروش روغن صنعتی ، بهران
2
کالای صنعتی اویل رول
تلفن : 021-33811377
کاربران
  • توان رقابتی خود را افزایش دهید.
  • نمایش ۳۰ آگهی پرتوان در گروه‌ها و صفحه اصلی سایت
  • بدون محدودیت در توان، جایگاه نمایش را انتخاب کنید.
  • ویژه به توان یک: ۳۰ هزار تومان.
  • توان را بر اساس کار خود تعیین کنید.
  • هر توان ۳۰ هزار تومان.


راهنمای ویژه
راهنمای پرداخت
قوانین درج آگهی
راهنمای تبلیغات