صنعت :: مواد شیمیایی

کارل فیشر مرک 188001 1 لیتری

بابک مسیحی
09122069404 - 77133423
تهران
‪جمعه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۵‬
88 بار

آب اکسیژنه 2.5 لیتری
آلفا نفتول 250 گرمی
آلفا نفتیل امین 100 گرمی
آلومینیوم پودر 250 گرمی
آلومینیوم نیترات 9 آبه 1 کیلویی
آلومینیوم هیدرواکساید 1 کیلویی
آمونیاک 25% 2،5 لیتری
آلوم دو پتاس (آلومینیوم پتاسیم سولفات) 1 کیلویی
آمونیوم استات 1 کیلویی
آمونیوم آیرونII سولفات 1 کیلویی
آمونیوم ایرون III سولفات 1 کیلویی
آمونیوم سولفات 1 کیلویی
آمونیوم کربنات 250 گرمی
آمونیوم بی کربنات 5 کیلویی
اتیل استات 2،5 لیتری
آمونیوم کلراید 1 کیلویی
آمونیوم مونو و انادات 100 گرمی
آمونیوم نیترات 1 کیلویی
آمونیوم هپتا مولیبدات 4 آبه 1 کیلویی
دی آمونیوم هیدروژن فسفات 500 گرمی
آمونیوم دی هیدروژن فسفات 500 گرمی
آمینو آنتی پیرین 10 گرمی
آمینو نفتول سولفونیک اسید 250 گرمی
آنیلین 1 لیتری
آیرون II کلرید 4 آبه 1 کیلویی
آیرون II سولفات 7 آبه 1 کیلویی
آیرون III نیترات 1 کیلویی
اتانول (الکل اتیلیک) 2،5 لیتری
اتیلن گلیکول 2،5 لیتری
تری اتیل آمین هیدروکلراید 250 گرمی
اتیل متیل کتون 2،5 لیتری
استارچ (نشاسته) 1 کیلویی
استیل استون 1 لیتری
استوفنون 1 لیتری
استن 2،5 لیتری
استونیتریل کروماتوگرافی 2،5 لیتری
اسید اولئیک 1 لیتری
اسید اسپارتیک 100 گرمی
اسید اگزالیک 2آبه 1 کیلویی
اسید اوریک 25 گرمی
اسید پریودیک 100 گرمی
اسید بنزوئیک 100 گرمی
اسید بوریک 1 کیلویی
اسید تارتاریک 1 کیلویی
اسید تیوگلیکولیک 1 لیتری
اسید سولفوریک 2،5 لیتری
اسید سالسیلیک 1 کیلویی
اسید سولفو سالسیلیک 1 کیلویی
اسید سالیسیلیک 1 کیلویی
اسید سیتریک 1 کیلویی
اسید فسفریک 2،5 لیتری
اسید فلوریدریک 2،5 لیتری
اسید فورمیک 2،5 لیتری
اسید گلوتامیک 250 گرم
اسید لاکتیک 2،5 لیتری
اسیدهیدروکلری (اسید کلریدریک) 2،5 لیتری
اسید نیتریک 2،5 لیتری
اسید متا فسفریک 100 گرمی
اسید مالئیک 1 کیلویی
استایرن 1 لیتری
استامید 100 گرمی
اریوکروم بلک تی 100 گرمی
اکسیداز ( تترامتیل فنیلین دی آمین دی کلراید ) 10 گرمی
اکسید مس 100 گرمی
ال سیستنین هیدرو کلراید 25 گرمی
ال پرولین 10 گرمی
ال آرژنین 100 گرمی
اکریل آمید 1 کیلویی
ان آمیل الکل 2،5 لیتری
انتلان 500 میلی
ان پنتان 1 لیتری
ان هپتان 1 لیتری
ان نفتیل آمین 100گرمی
ان هگزان 2،5 لیتری
آنتراسین 100گرمی
اوره مرک آلمان 1 کیلویی
اورنج جی 25 گرمی
ائوزین بلو 25 گرمی
ایزوبوتیل متیل کتون 2،5 لیتری
ایزو آمیل الکل 2،5 لیتری
ایزو بوتانل 1 لیتری
پروپانول (ایزو پروپیل الکل) 2.5 لیتری
ایندول 100 گرمی
اورسینول 5 گرمی
باریم کلراید 2 آبه 1 کیلویی
باریم استات 1 کیلویی
باریم دی فنیل آمین سولفونیک اسید 5 گرمی
باریم سولفات 5 کیلویی
برم 250 میلی لیتر
برومو تیمول بلو 25 گرمی
1-برومو 3- کلروپروپان 250 میلی لیتر
برموفنل بلو 25 گرمی
برموکروزول گرین 25 گرمی
برومو کروزول رد 5 گرمی
بنزوئیل پر اکساید 250 گرمی
بنزیل الکل 2.5 لیتری
برماید پتاسیم 500 گرمی
بوتانل 2،5 لیتری
بوتیل هیدروکسی تولوئن 1 کیلویی
بوتیل استات 1 لیتری
بوتیل الکل 2.5 لیتری
بورسین 50 گرمی
بنزآلدئید 2،5 لیتری
بنزوفنل 250 گرمی
بتا نفتول 1 کیلویی
بی فنیل امید 1 کیلویی
تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات 25 گرمی
تترا متیل بنزودین 1 لیتری
تترا هیدروفوران 2،5 لیتری
تترا اتیل اورتو سیلیکات 250 میلی لیتر
ترایتون X100 1 لیتری
تری کلرو استیک اسید 1 کیلویی
تری فنیل تترازولیوم کلراید 10 گرمی
تلوریت پتاسیم 25 گرمی
تیترازول HCL01/0 نرمال 1 عدد
تولوئن 2،5 لیتری
تویین20 1 لیتری
تویین 80 1 لیتری
تیتانیوم دی اکساید ا کیلویی
تیو سیانات امونیوم 1 کیلویی
تیمول بلو 25 گرمی
تیوسیانات جیوه 25 گرمی
پارافین 2،5 لیتری
پارانیتروآنیلین 250 گرم
پنتا اکسید فسفر 1 کیلویی
پتاسیم هیدرواکساید 5 کیلویی
پترولیوم بنزن 5 لیتری
پروپانل 1 لیتری
پتاسیم دی کرومات 1 کیلویی
پتاسیم انتیمونی اکسی تارتارات 250 گرمی
پتاسیم پرمنگنات pa 250 گرمی
پتاسیم سیترات 5 کیلویی
پتاسیم سولفات 1 کیلویی
پتاسیم کرومات 250 گرمی
پتاسیم کربنات 1 کیلویی
پتاسیم کلراید 1 کیلویی
پتاسیم فروسیانید 500گرمی
دی پتاسیم هیدروژن فسفات 3آبه 1 کیلویی
پتاسیم اگزالات هیدرات 1 کیلویی
پتاسیم دی هیدروژن فسفات 250 گرمی
پتاسیم نیترات 1 کیلویی
پتاسیم هگزاسیانوفرات (پتاسیم فروسیانید) 1 کیلویی
پتاسیم هیدروژن فتالات 250 گرمی
پتاسیم هیدروژن کربنات 1 کیلویی
پتاسیم یدات 500 گرمی
پتاسیم یدید 250 گرمی
پلی اتیلن گلایکول 6000 1 کیلویی
پروپیلن گلیکول 5/2 لیتری
پودر مس 250 گرمی
دی اتیل اتر 5 لیتری
دی اتیل امین 2/5 لیتری
دی استیل منوکسیم 100 گرمی
دی اکسید سلنیوم 50 گرمی
دی کرومات امونیوم 1 کیلویی
دی کلرومتان 2،5 لیتری
دی متیل سولفواکساید 1 لیتری
دی متیل سولفوکساید دوتره 25 میلی
دی متیل فرمامید 2،5 لیتری
سدیم تیو سولفات 500 گرمی
دی متیل گلی اکسیم 100 گرم
دی سولفین بلو 25 گرمی
دی سدیم هیدروژن فسفات 5 کیلویی
دی فنیل آمین 100 گرمی
رایت 25 گرمی
روغن امرسیون 100 میلی
روغن سیلیکون 100 میلی
روی سولفات 7 آبه 1 کیلویی
روی 1 کیلویی
روی نیترات 1 کیلویی
رزورسینول 100 گرمی
زایلن سیانول 5 گرمی
ژلاتین 1 کیلویی
ساکاروز 1 کیلویی
سدیم ازاید 100 گرمی
سدیم استات 500 گرمی
سدیم ارسنیت 1 لیتری
سدیم پتاسیم تارتارات (نمک اشل) 500 گرمی
سدیم بروماید 1 کیلویی
سدیم بوروهیدرید 100 گرم
سدیم بی کربنات 500 گرمی
سدیم بنزوات 25 کیلویی
سدیم دی کرومات 1 کیلویی
سدیم پرسولفات 1 کیلویی
سدیم پیرو فسفات 500 گرمی
سدیم تترابورات10 ابه 1 کیلویی
سدیم پراکسید 100 گرمی
سدیم دی هیدروژن فسفات 1 کیلویی
سدیم دی تیونیت(سدیم هیپو سولفیت) 500 گرمی
دی سدیم هیدروژن فسفات 1 کیلویی
سدیم سولفات10 آبه 1 کیلویی
سدیم سولفیت 1 کیلویی
سدیم لاکتات50% 2.5لیتری
دی سدیم ساکسینات 100 گرمی
تری سدیم سیترات 2 آبه 1 کیلویی
تری سدیم فسفات 1 کیلویی
دی سدیم اگزالات 1 کیلویی
سدیم فلوراید 250 گرمی
سدیم کربنات 1 کیلویی
سدیم کلراید نمک 1 کیلویی
سدیم متا پریدات 50 گرمی
سدیم نیترات 1 کیلویی
سدیم نیتریت 1 کیلویی
سدیم هیدروکسید (سود) 1 کیلویی
سرب استات 1 کیلویی
سدیم یدید 250 گرمی
سرب نیترات 100 گرمی
سرب اکساید 5 کیلویی
سولفولان 250 میلی لیتری
سیکلو هگزانون 2.5 لیتری
سیلیکاژل 1 کیلویی
فرمالین 2.5 لیتری
فروکتوز 1 کیلویی
فلوکسین B 10 گرمی
1 و 10 فنانترولین 25 گرمی
اورتو فنانترولین کلراید 10 گرمی
فنل 1 کیلویی
فنل فتالین 100 گرمی
فوشین بازیک 100 گرمی
فوشین اسیدی 25 گرمی
فرکتوز 1 کیلویی
فورفورال 1 لیتری
قلع پودر (تین) 250 گرمی
کادمیوم سولفات 100 گرمی
کادمیوم استات 2 ابه 500 گرمی
کارل فیشر 1 لیتری
کواکس ( دی متیل آمینو بنزالدئید ) 100 گرمی
کلسیم استات 500 گرمی
کلسیم هیدروژن فسفات 500 گرمی
کلسیم اکساید 500 گرمی
کلروفرم 2،5 لیتری
کلرید فریک 6 ابه 250 گرمی
کلرید آلومینیوم 1 کیلویی
کلرید اهنIII 6 آبه 1 کیلو
کلرید باریم 1 کیلویی
کلرید روی 1 کیلویی
کلرید زیرکونیوم 250 گرمی
کلرید مس II 1 کیلویی
کلرید طلا 1 گرمی
کلرید کلسیم 1 کیلویی
کلرید لیتیوم 100 گرمی
کلرید کروم II 10 گرمی
کلرید کبالت II 100 گرمی
کلرید نیکل 250 گرمی
کلرید منگنز 7 آبه 1 کیلویی
کلرید منیزیم 500 گرمی
کلرید قلع II 250 گرمی
کربنات کلسیم 1 کیلویی
کربن اکتیو 1 کیلویی
کریستال ویولت 25 گرمی
کربن دی سولفید 1 لیتری
کوپر(مس) پودر 250 گرمی
کنگو رد 25 گرمی
گلوکز (دکستروز) 1 کیلویی
گزیلن (زایلن) 2،5 لیتری
گزیلن اورنج 5 گرمی
گیمسا 100 گرمی
لانتانیوم نیترات 100 گرمی
لسیتین (تخم مرغی) 250 میلی گرمی
لیتموس 100 گرمی
مالتوز 100 گرمی
مالاشیت گرین 100 گرمی
متانل 2،5 لیتری
متانل pa 2،5 لیتری
متانل کروماتوگرافی 2،5 لیتری
متانل خشک کروماتوگرافی 2،5 لیتری
متیل اورنج 100 گرمی
متیل رد 25 گرمی
متیل بلو 25 گرمی
مرکوری(جیوه) اکسید 100 گرمی
مرکوری(جیوه) سولفات 100 گرمی
مرکوری ( جیوه ) 250 گرمی
مرکوری (جیوه) کلراید 100 گرمی
منیزیم سولفات 2،5کیلویی
منیزیم 250 گرمی
موراکسید ( ملح مرده ) 25 گرمی
مورین 5 گرمی
نسلر A 500 میلی
نفتالین 1 کیلو
نیترات بیسموت 250 گرمی
نیکل II نیترات 1 کیلویی
ویولت کریستال 25 گرمی
هگزا متیلن تترامین 100 گرمی
هماتوکسیلین مایع 2،5 لیتری
هیدرازین هیدرواکساید 1 لیتر
هیدروکسیل امین هیدروکلراید 250 گرمی
هیامین 1 لیتری
هیدرازین سولفات 100 گرمی
ید 100 گرمی
EDTA 1 کیلویی
EDTA پتاسیم دار 100 گرمی
سیلور (نقره)سولفات 50 گرمی
تلوریت پتاسیم 25 گرمی
کلسترول 100 گرمی
متیل اورانج 100 گرمی
دی اتیل آمین 5/2 لیتری
برای استعلام قیمت و موجودی با شماره 09122069404 -77133423 بابک مسیحی تماس حاصل فرمایید.


قیمت: تماس

مشخصات آگهی

نام
بابک مسیحی
ایمیل
تلفن
09122069404 - 77133423
انقضا
‪سه‌شنبه، ۲۹ فروردین ۱۳۹۶‬
موقعیت
تهران
آدرس
تهران -نارمک
به اشتراک بگذارید

عبارات کلیدی

کارل فیشر | کارفیشر | 188001 | ید کارل فیشر | مواد مرک | مرک آلمان |

تازه‌های صنعت :: مواد شیمیایی ( صفحه 1 از 294 )
امروز: ‪۱۴:۳۰‬

آب اکسیژنه دگوسا

فروش ویژه آب اکسیژنه دگوسا آلمان
شرکت آریا بهین تجهیز مشتمل است از کارشناسان آکادمیک در زمینه شیمی و همچنین کارشناسان آکادمیک و با تجربه کاری در ...


شرکت آریا بهین تجهیز، تهران، تلفن: 021-22891303
امروز: ‪۱۴:۳۰‬

فروش عمده

چشم انداز شرکت آریا بهین تجهیز بر این است که تامین کننده برتر کالاهای مورد نیاز در ایران و خاورمیانه و خدمات مرتبط با آن باشد. امید است این چشم انداز ...


شرکت آریا بهین تجهیز، تهران، تلفن: 021-22891303
امروز: ‪۱۴:۳۰‬

فروش انواع مواد شیمیایی صنعتی،غذایی،دارویی،آزمایشگاه

شرکت آریا بهین تجهیز مشتمل است از کارشناسان آکادمیک در زمینه شیمی و همچنین کارشناسان آکادمیک و با تجربه کاری در مدیریت بازرگانی بین الملل، لذا این ...


شرکت آریا بهین تجهیز، تهران، تلفن: 021-22891303
امروز: ‪۱۴:۳۰‬

فروش MBTS

فروش ویژه MBTS
و ...


فاطمه نصیر، تهران، تلفن: 021-22891303
امروز: ‪۱۴:۳۰‬

فروش ویژه زانتان گام

شرکت بازرگانی آریا بهین تجهیز افتخار دارد که به عنوان یک شرکت تخصصی به منظور تامین کالاهای مورد نیاز مجموعه های مختلف فعالیت خود را آغاز نموده و قادر ...


فاطمه نصیر، تهران، تلفن: 021-22891303
امروز: ‪۱۴:۳۰‬

فروش انواع سولفات

شرکت آریا بهین تجهیز مشتمل است از کارشناسان آکادمیک در زمینه شیمی و همچنین کارشناسان آکادمیک و با تجربه کاری در مدیریت بازرگانی بین الملل، لذا این ...


فاطمه نصیر، تهران، تلفن: 021-22891303
امروز: ‪۱۴:۱۹‬

رنگپاش پودری-تجهیزات خط رنگ پودری

مشاوره ، طراحی ، تامین وساخت تجهیزات خط رنگ پودری الکترواستاتیک
تامین انواع کوره های پخت رنگ پودری به صورت باکسی ، پیوسته ، کانوایری در ابعاد ...


خط رنگ پودری الکترواستاتیک، تهران، تلفن: 09122381484
امروز: ‪۱۴:۱۹‬

مشاوره و فروش انواع روانکارهای صنعتی

شرکت روان صنعت آریانا
ارائه خدمات مهندسی و مشاوره فنی در زمینه تامین انواع روغن ، گریس و روانکارهای صنعتی مورد استفاده در صنایع مختلف به ویژه روغن ...


شرکت روان صنعت آریانا، تهران، تلفن: 22895474
امروز: ‪۱۴:۱۹‬

فروش انواع روغن هیدرولیک

فروش انواع روغن هیدرولیک
ارائه هرگونه مشاوره فنی و تخصصی و فروش محصولات برندهای برتر ایران و جهان در زمینه انواع روغن ، گریس و روانکارها ...


روان صنعت آریانا، تهران، تلفن: 22895474
امروز: ‪۱۴:۱۸‬

فروش انواع روغن دنده صنعتی

فروش انواع روغن دنده صنعتی
ارائه هرگونه مشاوره فنی و تخصصی و فروش محصولات برندهای برتر ایران و جهان در زمینه انواع روغن ، گریس و روانکارها ...


روان صنعت آریانا، تهران، تلفن: 22895474
امروز: ‪۱۴:۱۴‬

فروش سیترات پتاسیم فروش دکستروز آبدار-خشک

فروش سیترات پتاسیم-سیترات سدیم-فروش دکستروز آبدار-خشک *سیترات پتاسیم چینی(C6H5O7K) -سیترات سدیم چینی(C6H5O7Na)-دکستروز آبدار چینی-دکستروز خشک ...


علی مرآتی، تهران، تلفن: 09124408273
امروز: ‪۱۴:۱۴‬

فروش لاکتیک اسید-اسید لاکتیک

فروش اسیدلاکتیک - ( هیدروکسی پروپیونیک اسید )-اسید لاکتیک 85% فود گرید.گواهی مجوز مصرف از وزارت بهداشت و درمان ایران در بسته بندی گالن های 25 کیلو ...


علی مرآتی، تهران، تلفن: 09124408273
امروز: ‪۱۴:۱۴‬

سوربات پتاسیم-پتاسیم سوربات چینی

سوربات پتاسیم-پتاسیم سوربات چینی سوربات پتاسیم در بسته بندی های کارتن 25 کیلو گرمی با گواهی بهداشت از وزارت بهداشت و درمان ایران .بار تازه رسیده ...


علی مرآتی، تهران، تلفن: 09124408273
امروز: ‪۱۳:۴۵‬

فروش پلی وینیل الکل POLYVINYL ALCOHOL - خرید پلی وینیل الکل

فروش پلی وینیل الکل درشرکت نوین سپهر سانیار وارد کننده مواد اولیه شیمیایی صنایع رنگ و رزین، دارویی، غذایی، شوینده، آرایشی و بهداشتی
برای اطلاع از ...


نوین سپهر سانیار، اصفهان، تلفن: 09120201170
امروز: ‪۱۳:۴۵‬

فروش نونیل فنول اتوکسیله - خرید نونیل فنول اتوکسیله

فروش نونیل فنول اتوکسیله در شرکت نوین سپهر سانیار وارد کننده مواد اولیه شیمیایی صنایع آرایشی و بهداشتی، رنگ و رزین، غذایی، دارویی و شوینده
برای ...


نوین سپهر سانیار، اصفهان، تلفن: 09120201170
امروز: ‪۱۳:۴۵‬

فروش لوریل الکل اتوکسیله - خرید لوریل الکل

فروش لوریل الکل اتوکسیله در شرکت نوین سپهر سانیار وارد کننده مواد اولیه شیمیایی صنایع آرایشی و بهداشتی، رنگ و رزین، غذایی، دارویی و شوینده
برای ...


نوین سپهر سانیار، اصفهان، تلفن: 09120201170
امروز: ‪۱۳:۴۳‬

فروش گلیسیرین - خرید گلیسیرین

فروش گلیسیرین در شرکت نوین سپهر سانیار وارد کننده مواد اولیه شیمیایی صنایع غذایی، دارویی، شوینده، آرایشی و بهداشتی، رنگ و رزین
فروش گلیسیرین ...


1
نوین سپهر سانیار، اصفهان، تلفن: 09120201170
امروز: ‪۱۳:۴۳‬

فروش سوربیتول Sorbitol - خرید سوربیتول

شرکت نوین سپهر سانیار وارد کننده مواد اولیه شیمیایی صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی، رنگ و رزین، غذایی و دارویی
برای اطلاع از قیمت سوربیتول با واحد ...


1
نوین سپهر سانیار، اصفهان، تلفن: 09120201170
امروز: ‪۱۳:۴۳‬

فروش منو پروپیلن گلایکول - خرید پروپیلن گلایکول

فروش منو پروپیلن گلایکول در شرکت نوین سپهر سانیار وارد کننده مواد اولیه شیمیایی صنایع آرایشی و بهداشتی، رنگ و رزین، شوینده، غذایی و دارویی
فروش منو ...


1
نوین سپهر سانیار، اصفهان، تلفن: 09120201170
امروز: ‪۱۳:۴۳‬

فروش پلی یورتان TPU - خرید پلی یورتان

فروش پلی یورتان ترموپلاستیک در شرکت نوین سپهر سانیار در زمینه واردات مواد اولیه شیمیایی در صنایع صنعتی، غذایی، رنگ و رزین و مواد شوینده، آرایشی و ...


1
نوین سپهر سانیار، اصفهان، تلفن: 09120201170
امروز: ‪۱۳:۳۲‬

تولید سود جامد پرک

سود پرک ، سود جامد
خلوص 98-99% ...


سود پرک اکسین سود، تهران، تلفن: 02188540056
امروز: ‪۱۳:۳۲‬

سود پرک|سود سوزآور NaOH با کیفیت برتر

بزرگترین تولید کننده سود جامد پرکNaOH
تأمین کننده سود سوزآور ، هیدروکسید سدیم ...


سود پرک اکسین، تهران، تلفن: 09120137160
امروز: ‪۱۳:۳۲‬

تولید سود سوز آور ، کاستیک سودا

سود سوز آور ، Caustic Soda ، کاستیک سودا
اکسین سود برابر با آنالیز 98% ...


سود پرک اکسین سود، تهران، تلفن: 02188540056
امروز: ‪۱۳:۳۰‬

فروشنده مواد شیمیایی | خریدار موادشیمیایی

فروشنده مواد شیمیایی|خریدار موادشیمیایی
سود جامد پرک 98-99% سود مایع 32 %و 33% اوره 46% گرانول صادراتی ترکمنستان هیدروکسید سدیم و ...


1
کیمیا پارس شایانکار، تهران، تلفن: 09121083929
امروز: ‪۱۳:۳۰‬

فروش ویژه سود پرک| تولید کننده سود پرک در کشور

قابل توجه صادرکنندگان و مصرف کنندگان سود پرک
فروش سود کاستیک پرک، سود سوزآور Caustic Soda ...


2
کیمیا پارس شایانکار، تهران، تلفن: o2188998130
امروز: ‪۱۳:۳۰‬

فروش سود مایع

فروش سود مایع
هیدروکسید سدیم مایع ...


کیمیا پارس شایانکار، تهران، تلفن: 2-88998130
امروز: ‪۱۳:۳۰‬

خریدار پتاسیم پرمنگنات

خریدار پتاسیم پرمنگنات
واردات پرمنگنات پتاسیم از چین و هند ...


کیمیا پارس شایانکار، تهران، تلفن: (021)88998130
امروز: ‪۱۳:۲۵‬

نیترات پتاسیم

نیترات پتاسیم
>> فروش ویژه OFF% Potassium Nitrate (14-0-46) این کود حاوی پتاسیم و ازت بوده و کاملا محلول در آب می باشد . ماده ای است به ...


1
احمدی، قم، تلفن: 09192029269
امروز: ‪۱۳:۲۵‬

نیترات کلسیم

نیترات کلسیم به صورت پودر کریستالی نرم و روان که سریعا در آب حل می شود و هیچ گونه باقیمانده ای از خود بجای نمی گذارد .
شرکت شیمی شاپ تولید ...


احمدی، قم، تلفن: 09192029269
امروز: ‪۱۳:۲۵‬

اوره (Urea) صادراتی و مصرف داخل

اوره گرانول و اوره پریل موجود میباشد.
خدماتی و صادراتی بصورت FOB در بندر ...


احمدی، تهران، تلفن: 09192029269
آگهی‌های ویژه: مواد شیمیایی
ژل آتش زا یکبار مصرف 20 گرمی
28
امیرحسین جیلانچی
تلفن : 09162835277
واردات مواد اولیه صنایع غذایی
23
بازرگانی برآزمان
تلفن : 02188551408
فروش و واردات مواد اولیه صنایع غذایی
22
موسسه شیمیایی برمودا
تلفن : 09123970122
فروش مواد اولیه فایبر گلاس
20
حمید بهرام نژاد
تلفن : 02144502129
فروش موادشیمیایی وحلال ها
7
ارج شیمی 09128354530
تلفن : 02136613749
اسانس پودری و مایع سواروم فرانسه
5
بازرگانی احمــ ری
تلفن : 88677703
اسید فسفریک اسید سولفونیک منو پروپیلن گلیکول
5
نگین تجارت پیام ( آریا شیمی سابق)
تلفن : 021-43694
تولید پریفرم دهانه 24 - 28 - 30 - 38 - 45 در وزنهان مختلف
همچنین انواع پریفرم جار از دهانه 60 الی 120
و نیز تولید انواع بطری
تولید پریفرم و بطری
4
پارسیان پت
تلفن : 02177342008
پارافین- صادرات- پارافین جامد
3
کوشش صنعت رز- مهری
تلفن : 66560284
فروش روغن صنعتی ، بهران
3
کالای صنعتی اویل رول
تلفن : 021-33811377
سولفورزدایی فراورده های نفتی
3
شرکت صنایع شیمیایی سبز پارسیان
تلفن : 03133932238
فروش الیاف توری و الیاف حصیری
2
خامسی
تلفن : ۰۹۱۹۳۳۳۳۰۲۵
سود پرک آکام|نیرو کلر
2
پترو کیمیای آکام
تلفن : 021-43029
پودر لاستیک
2
مهرفانه
تلفن : 09121835164
فروش روغن سیلیکون و امولشن
2
شیمی مهدی
تلفن : 021-36616380
رنگ بتن و سنگ مصنوعی ، رنگ آسفالت
2
شرکت کیمیا صنعت
تلفن : 021-22919587
نمایندگی روغن و گریس نفت بهران
2
کالای صنعتی اویل رول
تلفن : 021-33813549
کاربران
  • توان رقابتی خود را افزایش دهید.
  • نمایش ۳۰ آگهی پرتوان در گروه‌ها و صفحه اصلی سایت
  • بدون محدودیت در توان، جایگاه نمایش را انتخاب کنید.
  • ویژه به توان یک: ۳۰ هزار تومان.
  • توان را بر اساس کار خود تعیین کنید.
  • هر توان ۳۰ هزار تومان.


راهنمای ویژه
راهنمای پرداخت
قوانین درج آگهی
راهنمای تبلیغات