صنعت :: مواد شیمیایی

کارل فیشر مرک 188001 1 لیتری

بابک مسیحی
09122069404 - 77133423
تهران
‪جمعه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۵‬
91 بار

آب اکسیژنه 2.5 لیتری
آلفا نفتول 250 گرمی
آلفا نفتیل امین 100 گرمی
آلومینیوم پودر 250 گرمی
آلومینیوم نیترات 9 آبه 1 کیلویی
آلومینیوم هیدرواکساید 1 کیلویی
آمونیاک 25% 2،5 لیتری
آلوم دو پتاس (آلومینیوم پتاسیم سولفات) 1 کیلویی
آمونیوم استات 1 کیلویی
آمونیوم آیرونII سولفات 1 کیلویی
آمونیوم ایرون III سولفات 1 کیلویی
آمونیوم سولفات 1 کیلویی
آمونیوم کربنات 250 گرمی
آمونیوم بی کربنات 5 کیلویی
اتیل استات 2،5 لیتری
آمونیوم کلراید 1 کیلویی
آمونیوم مونو و انادات 100 گرمی
آمونیوم نیترات 1 کیلویی
آمونیوم هپتا مولیبدات 4 آبه 1 کیلویی
دی آمونیوم هیدروژن فسفات 500 گرمی
آمونیوم دی هیدروژن فسفات 500 گرمی
آمینو آنتی پیرین 10 گرمی
آمینو نفتول سولفونیک اسید 250 گرمی
آنیلین 1 لیتری
آیرون II کلرید 4 آبه 1 کیلویی
آیرون II سولفات 7 آبه 1 کیلویی
آیرون III نیترات 1 کیلویی
اتانول (الکل اتیلیک) 2،5 لیتری
اتیلن گلیکول 2،5 لیتری
تری اتیل آمین هیدروکلراید 250 گرمی
اتیل متیل کتون 2،5 لیتری
استارچ (نشاسته) 1 کیلویی
استیل استون 1 لیتری
استوفنون 1 لیتری
استن 2،5 لیتری
استونیتریل کروماتوگرافی 2،5 لیتری
اسید اولئیک 1 لیتری
اسید اسپارتیک 100 گرمی
اسید اگزالیک 2آبه 1 کیلویی
اسید اوریک 25 گرمی
اسید پریودیک 100 گرمی
اسید بنزوئیک 100 گرمی
اسید بوریک 1 کیلویی
اسید تارتاریک 1 کیلویی
اسید تیوگلیکولیک 1 لیتری
اسید سولفوریک 2،5 لیتری
اسید سالسیلیک 1 کیلویی
اسید سولفو سالسیلیک 1 کیلویی
اسید سالیسیلیک 1 کیلویی
اسید سیتریک 1 کیلویی
اسید فسفریک 2،5 لیتری
اسید فلوریدریک 2،5 لیتری
اسید فورمیک 2،5 لیتری
اسید گلوتامیک 250 گرم
اسید لاکتیک 2،5 لیتری
اسیدهیدروکلری (اسید کلریدریک) 2،5 لیتری
اسید نیتریک 2،5 لیتری
اسید متا فسفریک 100 گرمی
اسید مالئیک 1 کیلویی
استایرن 1 لیتری
استامید 100 گرمی
اریوکروم بلک تی 100 گرمی
اکسیداز ( تترامتیل فنیلین دی آمین دی کلراید ) 10 گرمی
اکسید مس 100 گرمی
ال سیستنین هیدرو کلراید 25 گرمی
ال پرولین 10 گرمی
ال آرژنین 100 گرمی
اکریل آمید 1 کیلویی
ان آمیل الکل 2،5 لیتری
انتلان 500 میلی
ان پنتان 1 لیتری
ان هپتان 1 لیتری
ان نفتیل آمین 100گرمی
ان هگزان 2،5 لیتری
آنتراسین 100گرمی
اوره مرک آلمان 1 کیلویی
اورنج جی 25 گرمی
ائوزین بلو 25 گرمی
ایزوبوتیل متیل کتون 2،5 لیتری
ایزو آمیل الکل 2،5 لیتری
ایزو بوتانل 1 لیتری
پروپانول (ایزو پروپیل الکل) 2.5 لیتری
ایندول 100 گرمی
اورسینول 5 گرمی
باریم کلراید 2 آبه 1 کیلویی
باریم استات 1 کیلویی
باریم دی فنیل آمین سولفونیک اسید 5 گرمی
باریم سولفات 5 کیلویی
برم 250 میلی لیتر
برومو تیمول بلو 25 گرمی
1-برومو 3- کلروپروپان 250 میلی لیتر
برموفنل بلو 25 گرمی
برموکروزول گرین 25 گرمی
برومو کروزول رد 5 گرمی
بنزوئیل پر اکساید 250 گرمی
بنزیل الکل 2.5 لیتری
برماید پتاسیم 500 گرمی
بوتانل 2،5 لیتری
بوتیل هیدروکسی تولوئن 1 کیلویی
بوتیل استات 1 لیتری
بوتیل الکل 2.5 لیتری
بورسین 50 گرمی
بنزآلدئید 2،5 لیتری
بنزوفنل 250 گرمی
بتا نفتول 1 کیلویی
بی فنیل امید 1 کیلویی
تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات 25 گرمی
تترا متیل بنزودین 1 لیتری
تترا هیدروفوران 2،5 لیتری
تترا اتیل اورتو سیلیکات 250 میلی لیتر
ترایتون X100 1 لیتری
تری کلرو استیک اسید 1 کیلویی
تری فنیل تترازولیوم کلراید 10 گرمی
تلوریت پتاسیم 25 گرمی
تیترازول HCL01/0 نرمال 1 عدد
تولوئن 2،5 لیتری
تویین20 1 لیتری
تویین 80 1 لیتری
تیتانیوم دی اکساید ا کیلویی
تیو سیانات امونیوم 1 کیلویی
تیمول بلو 25 گرمی
تیوسیانات جیوه 25 گرمی
پارافین 2،5 لیتری
پارانیتروآنیلین 250 گرم
پنتا اکسید فسفر 1 کیلویی
پتاسیم هیدرواکساید 5 کیلویی
پترولیوم بنزن 5 لیتری
پروپانل 1 لیتری
پتاسیم دی کرومات 1 کیلویی
پتاسیم انتیمونی اکسی تارتارات 250 گرمی
پتاسیم پرمنگنات pa 250 گرمی
پتاسیم سیترات 5 کیلویی
پتاسیم سولفات 1 کیلویی
پتاسیم کرومات 250 گرمی
پتاسیم کربنات 1 کیلویی
پتاسیم کلراید 1 کیلویی
پتاسیم فروسیانید 500گرمی
دی پتاسیم هیدروژن فسفات 3آبه 1 کیلویی
پتاسیم اگزالات هیدرات 1 کیلویی
پتاسیم دی هیدروژن فسفات 250 گرمی
پتاسیم نیترات 1 کیلویی
پتاسیم هگزاسیانوفرات (پتاسیم فروسیانید) 1 کیلویی
پتاسیم هیدروژن فتالات 250 گرمی
پتاسیم هیدروژن کربنات 1 کیلویی
پتاسیم یدات 500 گرمی
پتاسیم یدید 250 گرمی
پلی اتیلن گلایکول 6000 1 کیلویی
پروپیلن گلیکول 5/2 لیتری
پودر مس 250 گرمی
دی اتیل اتر 5 لیتری
دی اتیل امین 2/5 لیتری
دی استیل منوکسیم 100 گرمی
دی اکسید سلنیوم 50 گرمی
دی کرومات امونیوم 1 کیلویی
دی کلرومتان 2،5 لیتری
دی متیل سولفواکساید 1 لیتری
دی متیل سولفوکساید دوتره 25 میلی
دی متیل فرمامید 2،5 لیتری
سدیم تیو سولفات 500 گرمی
دی متیل گلی اکسیم 100 گرم
دی سولفین بلو 25 گرمی
دی سدیم هیدروژن فسفات 5 کیلویی
دی فنیل آمین 100 گرمی
رایت 25 گرمی
روغن امرسیون 100 میلی
روغن سیلیکون 100 میلی
روی سولفات 7 آبه 1 کیلویی
روی 1 کیلویی
روی نیترات 1 کیلویی
رزورسینول 100 گرمی
زایلن سیانول 5 گرمی
ژلاتین 1 کیلویی
ساکاروز 1 کیلویی
سدیم ازاید 100 گرمی
سدیم استات 500 گرمی
سدیم ارسنیت 1 لیتری
سدیم پتاسیم تارتارات (نمک اشل) 500 گرمی
سدیم بروماید 1 کیلویی
سدیم بوروهیدرید 100 گرم
سدیم بی کربنات 500 گرمی
سدیم بنزوات 25 کیلویی
سدیم دی کرومات 1 کیلویی
سدیم پرسولفات 1 کیلویی
سدیم پیرو فسفات 500 گرمی
سدیم تترابورات10 ابه 1 کیلویی
سدیم پراکسید 100 گرمی
سدیم دی هیدروژن فسفات 1 کیلویی
سدیم دی تیونیت(سدیم هیپو سولفیت) 500 گرمی
دی سدیم هیدروژن فسفات 1 کیلویی
سدیم سولفات10 آبه 1 کیلویی
سدیم سولفیت 1 کیلویی
سدیم لاکتات50% 2.5لیتری
دی سدیم ساکسینات 100 گرمی
تری سدیم سیترات 2 آبه 1 کیلویی
تری سدیم فسفات 1 کیلویی
دی سدیم اگزالات 1 کیلویی
سدیم فلوراید 250 گرمی
سدیم کربنات 1 کیلویی
سدیم کلراید نمک 1 کیلویی
سدیم متا پریدات 50 گرمی
سدیم نیترات 1 کیلویی
سدیم نیتریت 1 کیلویی
سدیم هیدروکسید (سود) 1 کیلویی
سرب استات 1 کیلویی
سدیم یدید 250 گرمی
سرب نیترات 100 گرمی
سرب اکساید 5 کیلویی
سولفولان 250 میلی لیتری
سیکلو هگزانون 2.5 لیتری
سیلیکاژل 1 کیلویی
فرمالین 2.5 لیتری
فروکتوز 1 کیلویی
فلوکسین B 10 گرمی
1 و 10 فنانترولین 25 گرمی
اورتو فنانترولین کلراید 10 گرمی
فنل 1 کیلویی
فنل فتالین 100 گرمی
فوشین بازیک 100 گرمی
فوشین اسیدی 25 گرمی
فرکتوز 1 کیلویی
فورفورال 1 لیتری
قلع پودر (تین) 250 گرمی
کادمیوم سولفات 100 گرمی
کادمیوم استات 2 ابه 500 گرمی
کارل فیشر 1 لیتری
کواکس ( دی متیل آمینو بنزالدئید ) 100 گرمی
کلسیم استات 500 گرمی
کلسیم هیدروژن فسفات 500 گرمی
کلسیم اکساید 500 گرمی
کلروفرم 2،5 لیتری
کلرید فریک 6 ابه 250 گرمی
کلرید آلومینیوم 1 کیلویی
کلرید اهنIII 6 آبه 1 کیلو
کلرید باریم 1 کیلویی
کلرید روی 1 کیلویی
کلرید زیرکونیوم 250 گرمی
کلرید مس II 1 کیلویی
کلرید طلا 1 گرمی
کلرید کلسیم 1 کیلویی
کلرید لیتیوم 100 گرمی
کلرید کروم II 10 گرمی
کلرید کبالت II 100 گرمی
کلرید نیکل 250 گرمی
کلرید منگنز 7 آبه 1 کیلویی
کلرید منیزیم 500 گرمی
کلرید قلع II 250 گرمی
کربنات کلسیم 1 کیلویی
کربن اکتیو 1 کیلویی
کریستال ویولت 25 گرمی
کربن دی سولفید 1 لیتری
کوپر(مس) پودر 250 گرمی
کنگو رد 25 گرمی
گلوکز (دکستروز) 1 کیلویی
گزیلن (زایلن) 2،5 لیتری
گزیلن اورنج 5 گرمی
گیمسا 100 گرمی
لانتانیوم نیترات 100 گرمی
لسیتین (تخم مرغی) 250 میلی گرمی
لیتموس 100 گرمی
مالتوز 100 گرمی
مالاشیت گرین 100 گرمی
متانل 2،5 لیتری
متانل pa 2،5 لیتری
متانل کروماتوگرافی 2،5 لیتری
متانل خشک کروماتوگرافی 2،5 لیتری
متیل اورنج 100 گرمی
متیل رد 25 گرمی
متیل بلو 25 گرمی
مرکوری(جیوه) اکسید 100 گرمی
مرکوری(جیوه) سولفات 100 گرمی
مرکوری ( جیوه ) 250 گرمی
مرکوری (جیوه) کلراید 100 گرمی
منیزیم سولفات 2،5کیلویی
منیزیم 250 گرمی
موراکسید ( ملح مرده ) 25 گرمی
مورین 5 گرمی
نسلر A 500 میلی
نفتالین 1 کیلو
نیترات بیسموت 250 گرمی
نیکل II نیترات 1 کیلویی
ویولت کریستال 25 گرمی
هگزا متیلن تترامین 100 گرمی
هماتوکسیلین مایع 2،5 لیتری
هیدرازین هیدرواکساید 1 لیتر
هیدروکسیل امین هیدروکلراید 250 گرمی
هیامین 1 لیتری
هیدرازین سولفات 100 گرمی
ید 100 گرمی
EDTA 1 کیلویی
EDTA پتاسیم دار 100 گرمی
سیلور (نقره)سولفات 50 گرمی
تلوریت پتاسیم 25 گرمی
کلسترول 100 گرمی
متیل اورانج 100 گرمی
دی اتیل آمین 5/2 لیتری
برای استعلام قیمت و موجودی با شماره 09122069404 -77133423 بابک مسیحی تماس حاصل فرمایید.


قیمت: تماس

مشخصات آگهی

نام
بابک مسیحی
ایمیل
تلفن
09122069404 - 77133423
انقضا
‪سه‌شنبه، ۲۹ فروردین ۱۳۹۶‬
موقعیت
تهران
آدرس
تهران -نارمک
به اشتراک بگذارید

عبارات کلیدی

کارل فیشر | کارفیشر | 188001 | ید کارل فیشر | مواد مرک | مرک آلمان |

تازه‌های صنعت :: مواد شیمیایی ( صفحه 1 از 293 )
امروز: ‪۱۲:۲۸‬

نمایندگی فروش چسب سیکا سوئیسی

فروش کلیه محصولات سیکا سوئیسی توسط گروه تجهیزات ساختمانی مجیری
اطلاعات تکمیلی در وب سایت مجموعه ...


تجهیزات ساختمانی مجیری، خراسان، تلفن: 09155083172
امروز: ‪۱۲:۲۸‬

فروش امولشن حلال در اب ، روغن سیلیکون

فروش روغن سیلیکون ۱۰۰، ۳۵۰ ، ۱۰۰۰ ، ۱۲۰۰۰ ، ۵۰۰۰۰ ، ۸۰۰۰۰ ،
امولشن حلال در آب ۶۰ % واقعی با قیمت استثنایی ...


شیمی الوند، تهران، تلفن: 09193333025
امروز: ‪۱۲:۲۸‬

فروش پارافین جامد و مایع

فروش پارافین مایع و صنعتی
پارافین جامد ...


شیمی الوند، تهران، تلفن: 09193333025
امروز: ‪۱۲:۲۸‬

فروش روغن سیلیکون

فروش روغن سیلیکون گرید ۱۰۰ ، ۳۵۰ ، ۱۰۰۰ ، ۱۰۰۰۰ ، ۱۲۵۰۰ ، ۸۰۰۰۰
امولشن حلال در آب ...


شیمی الوند، تهران، تلفن: ۰۲۱_۳۶۶۱۶۳۸۴
امروز: ‪۱۲:۲۷‬

فروش ویژه چسب هات ملت

از جمله مزایای چسب‌های گرم (Hot Melt)، می‌توان به کیفیت عالی و پایداری بسیار طولانی چسب .
ا موارد استفاده آن عبارتند از: صنعت چاپ، صحافی ،بسته‌بندی ...


مرتضی، تهران، تلفن: 09193333025
امروز: ‪۱۲:۲۷‬

فروش کلر هندی وایرانی

فروش ویژه کلر هندی
کلر ایرانی ...


مرتضی، تهران، تلفن: 09193333025
امروز: ‪۱۲:۲۷‬

فروش ویژه نیتریت سدیم و اسید فسفریک

فروش نیتریت سدیم و اسید فسفریک 85% خوراکی چینی
اسید سولفامیک ...


مرتضی، تهران، تلفن: 09193333025
امروز: ‪۱۲:۲۶‬

فروش الیاف حصیری

مواد اولیه در صنعت کامپوزیت : رزین ونیل استر ، انواع رزین اپوکسی ، کبالت 10% ، امولشن اروزیل ، تیتان ، فوم چوب ، خمیر رنگ سیلیکون قالب گیری RTV2 ، ...


مرتضی خامسی، تهران، تلفن: 09128982537
امروز: ‪۱۲:۲۶‬

فروش هیدروکسید آلومینیوم

فروش هیدروکسید آلومینیوم به صورت عمده و جزئی هیدروکسیدلیتیو روسی سولفات مس ایرانی انواع فوم چوب ۳۵۰و۵۵۰ و۱۰۰۰ مبلی موجوداست ...


مرتضی خامسی، تهران، تلفن: 09128982537
امروز: ‪۱۲:۲۶‬

فروش سیلیکون قالبگیری و روغن سیلیکون

فروش سیلیکون قالب گیری کانادا و امولشن فروش روغن سیلیکون KCC با ویسکوزیته های مختلف فروش خمیررنگ قالبگیری و فروش پودر اروزیل KCC کره و چین 200 و 150 ...


مرتضی خامسی، تهران، تلفن: 09128982537
امروز: ‪۱۲:۲۵‬

مالتیتول پودری و مایع

مالتیتول پودری و مایع ...


مسعود کوشا، تهران، تلفن: 22378252
امروز: ‪۱۲:۲۵‬

سوربیتول پودری روکت

سوربیتول پودری روکت فرانسه ...


مسعود کوشا، تهران، تلفن: 22378252
امروز: ‪۱۲:۲۵‬

آسه سولفام

آسه سولفام ...


مسعود کوشا، تهران، تلفن: 22378252
امروز: ‪۱۲:۲۲‬

کارنواباواکس

واردات و فروش کارنواباکس برزیل و المان
خرده و کلی فروشی با قیمت مناسب ارسال به سراسر کشور ...


بازرگانی حسینی، تهران، تلفن: 09121838312
امروز: ‪۱۲:۲۲‬

سولفات مس

واردات و فروش سولفات مس کات کبود روس ایرانی ازبک
خرده و کلی فروشی با قیمت مناسب ارسال به سراسر کشور ...


بازرگانی حسینی، تهران، تلفن: 09121838312
امروز: ‪۱۲:۱۲‬

روغن موتور

تحویل در سراسر ایران
انواع روغن موتور بنزینی و دیزلی تورنادو ...


حامد بیات، تهران، تلفن: 09121457745
امروز: ‪۱۱:۵۴‬

مشاوره تولید مواد پایه دارویی بنزیل بنزوات و ....

مشاوره در زمینه تولید مواد پایه دارویی بنزیل بنزوات،آسپیرین,بنزیل سالسیلات،بنزیل الکل،بنزیل استات،فنیل استیک اسید،بنزیل سیانید و ...
Benzyl Benzoate ...


نادرخانی، تهران، تلفن: 09148855314
امروز: ‪۱۱:۵۴‬

بازیافت پت به مواد اولیه و مواد روغنی

مشاوره در زمینه راه اندازی واحد بازیافت پلیمر پتPET. با روش شیمیایی که می تواند محصول مواد اولیه pet و یا مواد روغنی باشد،
از این پلاستیک میتوان ...


نادرخانی، تهران، تلفن: 09148855314
امروز: ‪۱۱:۵۴‬

مشاوره و راه اندازیDOA,DOP,DOTP,DnBP, BA,DiBPو بهبود کیفیت

راه اندازی و مشاوره در زمینه تولید انواع حلال های dotp,dop,doa,dbp ,BAو...
انجام کار در مقیاس نیمه صنعتی و تولید بوتیل استات , دی اُکتیل فتالات , ...


مجید نادرخانی، تهران، تلفن: 09148855314
امروز: ‪۱۱:۵۱‬

فروشنده و خریدار مواد پلیمری

فروشنده مواد پلی امید ساده و الیافدار pp.abs.pc.pa ...


سید ایمان سنجری، تهران، تلفن: 09121590167
امروز: ‪۱۱:۴۳‬

فروش جیوه آلمانی باخلوص 99/99

فروش جیوه آلمانی اصل با خلوص %99/99
(زیر قیمت بازار بعلت واردات مستقیم) ...


نیکوشیمی، تهران، تلفن: 021_33727494
امروز: ‪۱۱:۴۳‬

فروش موادشیمیایی(مرک آلمان)

فروش انواع موادشیمیایی (مرک آلمان)
(زیرقیمت بازار بعلت واردات مستقیم) ...


نیکوشیمی، تهران، تلفن: 09196030122
امروز: ‪۱۱:۴۳‬

فروش اسانس خوراکی و صنعتی

فروش انواع اسانس با کیفیت بسیار عالی -(زیر قیمت بازار بعلت واردات مستقیم )اسانس انگو--اسانس گل محمدی اسانس کشمش-اسانس نارگیل-اسانس عسل-اسانس ...


1
نیکوشیمی، تهران، تلفن: 09196030122
امروز: ‪۱۱:۴۳‬

فروش موادشیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی-حلال ها-اسید

فروش انواع موادشیمیایی (زیرقیمت بازار بعلت واردات مستقیم )ترکیه اتی بانک , بوراکس دکا , براکس پنتا ترک ایتی بانک , کلر 70% ژاپنی مارک استارکلن و نای ...


نیکوشیمی، تهران، تلفن: 09196030122
امروز: ‪۱۱:۴۳‬

لوازم آزمایشگاهی

فروش انواع ترازوهای آنالیتیکال آزمایشگاهی ، ترازوهای رطوبت سنجی در دقت و ظرفیت های متفاوت ، از کمپانی های سارتریوس (SARTORIUS) ، اوهاس (OHAUS) ، ...


******استار شیمی******، تهران، تلفن: 09367683631
امروز: ‪۱۱:۴۳‬

مواد شیمیایی

فروش انواع مواد شیمیایی (زیر قیمت بازار بعلت واردات مستقیم) پروپیل سلولوز.هیدرواکسی پروپیل متیل سلولوز.کربوکسی متیل سلولوز.HPMC.HEC.سیلسکاژل ...


شرکت استار شیمی، تهران، تلفن: 09367683631
امروز: ‪۱۱:۲۳‬

تولیدکننده انواع رنگ,رزین,کبالت پلى استر و کوتینگ هاى ص

با عرض سلام و ادب؛
شرکت راسن پلیمر، تولیدکننده انواع رنگ, رزین, کوتینگ هاى صنعتى و کبالت پلى استر با فرمولاسیون و خواص ویژه ...


RasenPolymer، کرج، تلفن: 09216749245
امروز: ‪۱۱:۱۰‬

تولید و فروش رزین پلی استر

شرکت شیمی گستران تهران تولید و تأمین کننده انواع رزین های پلی استر غیر اشباع ایزوفتالیک و اورتوفتالیک میباشد .
این مجموعه ضمن تولید، عرضه و فروش ...


شیمی گستران، تهران، تلفن: 09122381036
امروز: ‪۱۱:۱۰‬

فروش رزین پلی اورتان

تولید و فروش رزین های پلی اورتان با دانسیته های متفاوت
جهت دریافت اطلاعات در مورد این رزین ها با کارشناسان این شرکت تماس حاصل نمایید . ...


خسروی، تهران، تلفن: 09122381036
امروز: ‪۱۱:۱۰‬

فروش ستریمونیم کلراید

شرکت پیشگامان شیمی آریا
عرضه کننده سورفکتانت کاتیونی ، ستیل تری متیل آمونیوم کلراید بانام مخفف ستریمونیوم کلراید می باشد . ...


بیتا استخری، تهران، تلفن: 09120857730
آگهی‌های ویژه: مواد شیمیایی
سود پرک
10
پاکدان مهر بندر ماهشهر
تلفن : 09302426667
فروش مواد اولیه فایبر گلاس
8
حمید بهرام نژاد
تلفن : 02144502129
تولید پریفرم و بطری
4
پارسیان پت
تلفن : 02177342008
فروش روغن صنعتی ، بهران
2
کالای صنعتی اویل رول
تلفن : 021-33811377
نمایندگی روغن و گریس نفت بهران
2
کالای صنعتی اویل رول
تلفن : 021-33813549
مواد اولیه صنایع پلی یورتان :
متیلن کلراید
گاز HCFC 141b چینی
مواد ضد آتش برای فوم پلی یورتان TCPP
انواع کاتالیست:
کاسموس-دابکو-A1-DBTDL-DMCHA
انواع پلی ا
خرید و فروش مواد اولیه صنایع پلی یورتان
1
توسعه فن آوری تهران
تلفن : 44855793
فروش گالن 20 لیتری
1
بهار پلاست آریا
تلفن : 00989125189280
کاربران
  • توان رقابتی خود را افزایش دهید.
  • نمایش ۳۰ آگهی پرتوان در گروه‌ها و صفحه اصلی سایت
  • بدون محدودیت در توان، جایگاه نمایش را انتخاب کنید.
  • ویژه به توان یک: ۳۰ هزار تومان.
  • توان را بر اساس کار خود تعیین کنید.
  • هر توان ۳۰ هزار تومان.


راهنمای ویژه
راهنمای پرداخت
قوانین درج آگهی
راهنمای تبلیغات