صنعت :: مواد شیمیایی

کارل فیشر مرک 188001 1 لیتری

بابک مسیحی
09122069404 - 77133423
تهران
‪پنجشنبه، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶‬
100 بار

آب اکسیژنه 2.5 لیتری
آلفا نفتول 250 گرمی
آلفا نفتیل امین 100 گرمی
آلومینیوم پودر 250 گرمی
آلومینیوم نیترات 9 آبه 1 کیلویی
آلومینیوم هیدرواکساید 1 کیلویی
آمونیاک 25% 2،5 لیتری
آلوم دو پتاس (آلومینیوم پتاسیم سولفات) 1 کیلویی
آمونیوم استات 1 کیلویی
آمونیوم آیرونII سولفات 1 کیلویی
آمونیوم ایرون III سولفات 1 کیلویی
آمونیوم سولفات 1 کیلویی
آمونیوم کربنات 250 گرمی
آمونیوم بی کربنات 5 کیلویی
اتیل استات 2،5 لیتری
آمونیوم کلراید 1 کیلویی
آمونیوم مونو و انادات 100 گرمی
آمونیوم نیترات 1 کیلویی
آمونیوم هپتا مولیبدات 4 آبه 1 کیلویی
دی آمونیوم هیدروژن فسفات 500 گرمی
آمونیوم دی هیدروژن فسفات 500 گرمی
آمینو آنتی پیرین 10 گرمی
آمینو نفتول سولفونیک اسید 250 گرمی
آنیلین 1 لیتری
آیرون II کلرید 4 آبه 1 کیلویی
آیرون II سولفات 7 آبه 1 کیلویی
آیرون III نیترات 1 کیلویی
اتانول (الکل اتیلیک) 2،5 لیتری
اتیلن گلیکول 2،5 لیتری
تری اتیل آمین هیدروکلراید 250 گرمی
اتیل متیل کتون 2،5 لیتری
استارچ (نشاسته) 1 کیلویی
استیل استون 1 لیتری
استوفنون 1 لیتری
استن 2،5 لیتری
استونیتریل کروماتوگرافی 2،5 لیتری
اسید اولئیک 1 لیتری
اسید اسپارتیک 100 گرمی
اسید اگزالیک 2آبه 1 کیلویی
اسید اوریک 25 گرمی
اسید پریودیک 100 گرمی
اسید بنزوئیک 100 گرمی
اسید بوریک 1 کیلویی
اسید تارتاریک 1 کیلویی
اسید تیوگلیکولیک 1 لیتری
اسید سولفوریک 2،5 لیتری
اسید سالسیلیک 1 کیلویی
اسید سولفو سالسیلیک 1 کیلویی
اسید سالیسیلیک 1 کیلویی
اسید سیتریک 1 کیلویی
اسید فسفریک 2،5 لیتری
اسید فلوریدریک 2،5 لیتری
اسید فورمیک 2،5 لیتری
اسید گلوتامیک 250 گرم
اسید لاکتیک 2،5 لیتری
اسیدهیدروکلری (اسید کلریدریک) 2،5 لیتری
اسید نیتریک 2،5 لیتری
اسید متا فسفریک 100 گرمی
اسید مالئیک 1 کیلویی
استایرن 1 لیتری
استامید 100 گرمی
اریوکروم بلک تی 100 گرمی
اکسیداز ( تترامتیل فنیلین دی آمین دی کلراید ) 10 گرمی
اکسید مس 100 گرمی
ال سیستنین هیدرو کلراید 25 گرمی
ال پرولین 10 گرمی
ال آرژنین 100 گرمی
اکریل آمید 1 کیلویی
ان آمیل الکل 2،5 لیتری
انتلان 500 میلی
ان پنتان 1 لیتری
ان هپتان 1 لیتری
ان نفتیل آمین 100گرمی
ان هگزان 2،5 لیتری
آنتراسین 100گرمی
اوره مرک آلمان 1 کیلویی
اورنج جی 25 گرمی
ائوزین بلو 25 گرمی
ایزوبوتیل متیل کتون 2،5 لیتری
ایزو آمیل الکل 2،5 لیتری
ایزو بوتانل 1 لیتری
پروپانول (ایزو پروپیل الکل) 2.5 لیتری
ایندول 100 گرمی
اورسینول 5 گرمی
باریم کلراید 2 آبه 1 کیلویی
باریم استات 1 کیلویی
باریم دی فنیل آمین سولفونیک اسید 5 گرمی
باریم سولفات 5 کیلویی
برم 250 میلی لیتر
برومو تیمول بلو 25 گرمی
1-برومو 3- کلروپروپان 250 میلی لیتر
برموفنل بلو 25 گرمی
برموکروزول گرین 25 گرمی
برومو کروزول رد 5 گرمی
بنزوئیل پر اکساید 250 گرمی
بنزیل الکل 2.5 لیتری
برماید پتاسیم 500 گرمی
بوتانل 2،5 لیتری
بوتیل هیدروکسی تولوئن 1 کیلویی
بوتیل استات 1 لیتری
بوتیل الکل 2.5 لیتری
بورسین 50 گرمی
بنزآلدئید 2،5 لیتری
بنزوفنل 250 گرمی
بتا نفتول 1 کیلویی
بی فنیل امید 1 کیلویی
تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات 25 گرمی
تترا متیل بنزودین 1 لیتری
تترا هیدروفوران 2،5 لیتری
تترا اتیل اورتو سیلیکات 250 میلی لیتر
ترایتون X100 1 لیتری
تری کلرو استیک اسید 1 کیلویی
تری فنیل تترازولیوم کلراید 10 گرمی
تلوریت پتاسیم 25 گرمی
تیترازول HCL01/0 نرمال 1 عدد
تولوئن 2،5 لیتری
تویین20 1 لیتری
تویین 80 1 لیتری
تیتانیوم دی اکساید ا کیلویی
تیو سیانات امونیوم 1 کیلویی
تیمول بلو 25 گرمی
تیوسیانات جیوه 25 گرمی
پارافین 2،5 لیتری
پارانیتروآنیلین 250 گرم
پنتا اکسید فسفر 1 کیلویی
پتاسیم هیدرواکساید 5 کیلویی
پترولیوم بنزن 5 لیتری
پروپانل 1 لیتری
پتاسیم دی کرومات 1 کیلویی
پتاسیم انتیمونی اکسی تارتارات 250 گرمی
پتاسیم پرمنگنات pa 250 گرمی
پتاسیم سیترات 5 کیلویی
پتاسیم سولفات 1 کیلویی
پتاسیم کرومات 250 گرمی
پتاسیم کربنات 1 کیلویی
پتاسیم کلراید 1 کیلویی
پتاسیم فروسیانید 500گرمی
دی پتاسیم هیدروژن فسفات 3آبه 1 کیلویی
پتاسیم اگزالات هیدرات 1 کیلویی
پتاسیم دی هیدروژن فسفات 250 گرمی
پتاسیم نیترات 1 کیلویی
پتاسیم هگزاسیانوفرات (پتاسیم فروسیانید) 1 کیلویی
پتاسیم هیدروژن فتالات 250 گرمی
پتاسیم هیدروژن کربنات 1 کیلویی
پتاسیم یدات 500 گرمی
پتاسیم یدید 250 گرمی
پلی اتیلن گلایکول 6000 1 کیلویی
پروپیلن گلیکول 5/2 لیتری
پودر مس 250 گرمی
دی اتیل اتر 5 لیتری
دی اتیل امین 2/5 لیتری
دی استیل منوکسیم 100 گرمی
دی اکسید سلنیوم 50 گرمی
دی کرومات امونیوم 1 کیلویی
دی کلرومتان 2،5 لیتری
دی متیل سولفواکساید 1 لیتری
دی متیل سولفوکساید دوتره 25 میلی
دی متیل فرمامید 2،5 لیتری
سدیم تیو سولفات 500 گرمی
دی متیل گلی اکسیم 100 گرم
دی سولفین بلو 25 گرمی
دی سدیم هیدروژن فسفات 5 کیلویی
دی فنیل آمین 100 گرمی
رایت 25 گرمی
روغن امرسیون 100 میلی
روغن سیلیکون 100 میلی
روی سولفات 7 آبه 1 کیلویی
روی 1 کیلویی
روی نیترات 1 کیلویی
رزورسینول 100 گرمی
زایلن سیانول 5 گرمی
ژلاتین 1 کیلویی
ساکاروز 1 کیلویی
سدیم ازاید 100 گرمی
سدیم استات 500 گرمی
سدیم ارسنیت 1 لیتری
سدیم پتاسیم تارتارات (نمک اشل) 500 گرمی
سدیم بروماید 1 کیلویی
سدیم بوروهیدرید 100 گرم
سدیم بی کربنات 500 گرمی
سدیم بنزوات 25 کیلویی
سدیم دی کرومات 1 کیلویی
سدیم پرسولفات 1 کیلویی
سدیم پیرو فسفات 500 گرمی
سدیم تترابورات10 ابه 1 کیلویی
سدیم پراکسید 100 گرمی
سدیم دی هیدروژن فسفات 1 کیلویی
سدیم دی تیونیت(سدیم هیپو سولفیت) 500 گرمی
دی سدیم هیدروژن فسفات 1 کیلویی
سدیم سولفات10 آبه 1 کیلویی
سدیم سولفیت 1 کیلویی
سدیم لاکتات50% 2.5لیتری
دی سدیم ساکسینات 100 گرمی
تری سدیم سیترات 2 آبه 1 کیلویی
تری سدیم فسفات 1 کیلویی
دی سدیم اگزالات 1 کیلویی
سدیم فلوراید 250 گرمی
سدیم کربنات 1 کیلویی
سدیم کلراید نمک 1 کیلویی
سدیم متا پریدات 50 گرمی
سدیم نیترات 1 کیلویی
سدیم نیتریت 1 کیلویی
سدیم هیدروکسید (سود) 1 کیلویی
سرب استات 1 کیلویی
سدیم یدید 250 گرمی
سرب نیترات 100 گرمی
سرب اکساید 5 کیلویی
سولفولان 250 میلی لیتری
سیکلو هگزانون 2.5 لیتری
سیلیکاژل 1 کیلویی
فرمالین 2.5 لیتری
فروکتوز 1 کیلویی
فلوکسین B 10 گرمی
1 و 10 فنانترولین 25 گرمی
اورتو فنانترولین کلراید 10 گرمی
فنل 1 کیلویی
فنل فتالین 100 گرمی
فوشین بازیک 100 گرمی
فوشین اسیدی 25 گرمی
فرکتوز 1 کیلویی
فورفورال 1 لیتری
قلع پودر (تین) 250 گرمی
کادمیوم سولفات 100 گرمی
کادمیوم استات 2 ابه 500 گرمی
کارل فیشر 1 لیتری
کواکس ( دی متیل آمینو بنزالدئید ) 100 گرمی
کلسیم استات 500 گرمی
کلسیم هیدروژن فسفات 500 گرمی
کلسیم اکساید 500 گرمی
کلروفرم 2،5 لیتری
کلرید فریک 6 ابه 250 گرمی
کلرید آلومینیوم 1 کیلویی
کلرید اهنIII 6 آبه 1 کیلو
کلرید باریم 1 کیلویی
کلرید روی 1 کیلویی
کلرید زیرکونیوم 250 گرمی
کلرید مس II 1 کیلویی
کلرید طلا 1 گرمی
کلرید کلسیم 1 کیلویی
کلرید لیتیوم 100 گرمی
کلرید کروم II 10 گرمی
کلرید کبالت II 100 گرمی
کلرید نیکل 250 گرمی
کلرید منگنز 7 آبه 1 کیلویی
کلرید منیزیم 500 گرمی
کلرید قلع II 250 گرمی
کربنات کلسیم 1 کیلویی
کربن اکتیو 1 کیلویی
کریستال ویولت 25 گرمی
کربن دی سولفید 1 لیتری
کوپر(مس) پودر 250 گرمی
کنگو رد 25 گرمی
گلوکز (دکستروز) 1 کیلویی
گزیلن (زایلن) 2،5 لیتری
گزیلن اورنج 5 گرمی
گیمسا 100 گرمی
لانتانیوم نیترات 100 گرمی
لسیتین (تخم مرغی) 250 میلی گرمی
لیتموس 100 گرمی
مالتوز 100 گرمی
مالاشیت گرین 100 گرمی
متانل 2،5 لیتری
متانل pa 2،5 لیتری
متانل کروماتوگرافی 2،5 لیتری
متانل خشک کروماتوگرافی 2،5 لیتری
متیل اورنج 100 گرمی
متیل رد 25 گرمی
متیل بلو 25 گرمی
مرکوری(جیوه) اکسید 100 گرمی
مرکوری(جیوه) سولفات 100 گرمی
مرکوری ( جیوه ) 250 گرمی
مرکوری (جیوه) کلراید 100 گرمی
منیزیم سولفات 2،5کیلویی
منیزیم 250 گرمی
موراکسید ( ملح مرده ) 25 گرمی
مورین 5 گرمی
نسلر A 500 میلی
نفتالین 1 کیلو
نیترات بیسموت 250 گرمی
نیکل II نیترات 1 کیلویی
ویولت کریستال 25 گرمی
هگزا متیلن تترامین 100 گرمی
هماتوکسیلین مایع 2،5 لیتری
هیدرازین هیدرواکساید 1 لیتر
هیدروکسیل امین هیدروکلراید 250 گرمی
هیامین 1 لیتری
هیدرازین سولفات 100 گرمی
ید 100 گرمی
EDTA 1 کیلویی
EDTA پتاسیم دار 100 گرمی
سیلور (نقره)سولفات 50 گرمی
تلوریت پتاسیم 25 گرمی
کلسترول 100 گرمی
متیل اورانج 100 گرمی
دی اتیل آمین 5/2 لیتری
برای استعلام قیمت و موجودی با شماره 09122069404 -77133423 بابک مسیحی تماس حاصل فرمایید.


قیمت: تماس

مشخصات آگهی

نام
بابک مسیحی
ایمیل
تلفن
09122069404 - 77133423
انقضا
‪دوشنبه، ۲۶ تیر ۱۳۹۶‬
موقعیت
تهران
آدرس
تهران -نارمک
به اشتراک بگذارید

عبارات کلیدی

کارل فیشر | کارفیشر | 188001 | ید کارل فیشر | مواد مرک | مرک آلمان |

تازه‌های صنعت :: مواد شیمیایی ( صفحه 1 از 292 )
امروز: ‪۱۶:۲۸‬

بازرگانی هیدروشیمی(مواد شیمیایی ونانو مواد)

اکسید آلومینیوم سیلیکون کارباید دولومیت نانو خرید اکسید کبالت فروش سیلیس اکسید آهن قیمت اکسید زیرکونیوم اکسید کروم فیوز آلومینا پودر کاربید تنگستن ...


3
امیر زارعی، تهران، تلفن: 09127241296
امروز: ‪۱۶:۲۸‬

فروش اکسید مولیبدن

فروش اکسید مولیبدن ، ارائه اکسید مولیبدن ، خرید اکسید مولیبدن،قیمت اکسید مولیبدن،کاربرد اکسید مولیبدن
#بازرگانی#هیدروشیمی با استفاده از دانش و ...


امیر زارعی، تهران، تلفن: 09127241296
امروز: ‪۱۶:۲۸‬

فروش اکسید کبالت

فروش اکسید کبالت،فروشنده اکسید کبالت،ارائه اکسید کبالت
#بازرگانی#هیدروشیمی با استفاده از دانش و تجربه آماده خدمت رسانی به دانشجویان و صنعتگران ...


امیر زارعی، تهران، تلفن: 09127241296
امروز: ‪۱۶:۲۸‬

فروش اکسید قلع

فروش اکسید قلع،فروشنده اکسید قلع،ارائه اکسید قلع،اکسید قلع
بازرگانی هیدروشیمی با استفاده از دانش و تجربه آماده خدمت رسانی به دانشجویان و صنعتگران ...


امیر زارعی، تهران، تلفن: 09127241296
امروز: ‪۱۵:۵۷‬

مدیریت تو لید انواع فلز مس روی نقره سرب

متخصص ذوب فلزات
الف ) انجام آنالیز مواد معدنی و فلزی حاوی مس - سرب - طلا و نقره ...


بهروز حسین وندی، تهران، تلفن: 09027535920
امروز: ‪۱۵:۴۷‬

مواد اولیه لوله پلی اتیلن

شرکت نیکان صنعت
تولید کننده گرانول عدسی پلی اتیلن ...


نیکان صنعت، تهران، تلفن: 09122412485
امروز: ‪۱۵:۴۶‬

مواد اولیه لاستیک و پلاستیک

شرکت آراد پلیمرثمین با بهره گیری از دانش فنی روز و نیروهای متخصص ، تولید کننده قطعات وکامپاندهای لاستیکی ، پلاستیکی و تامین کننده مواد اولیه مربوطه ...


طاهری، اصفهان، تلفن: 09121190046
امروز: ‪۱۵:۳۳‬

فیبر و لوله استخوانی ، فایبرگلاس و نخدار

تولید ، تهیه و توزیع انواع عایق الکتریکی و حرارتی(نسوزها)
انواع فیبر استخوانی ، نخدار ، فایبرگلاس ، دلمت و پلی استری انواع فیبرهای ایزوولت و ...


حیدری، تهران، تلفن: 021-33646468
امروز: ‪۱۵:۲۸‬

ژل دست پاک کن صنعتی درومکس پلاس

DREUMEX PLUS
این محصول شرکت درومکس هلند به بیش از 30 کشور دنیا صادر میشود . محصول پلاس که ژل ...


shahab، تهران، تلفن: 09121993569
امروز: ‪۱۵:۱۳‬

منو پروپیلن گلایکول

منو پروپیلن گلایکول ...


مسعود کوشا، تهران، تلفن: 22378252
امروز: ‪۱۵:۰۸‬

بنزوات سدیم

بنزوات سدیم ...


مسعود کوشا، تهران، تلفن: 22378252
امروز: ‪۱۵:۰۳‬

اسید سیتریک آنهایدروز (خشک

اسید سیتریک آنهایدروز (خشک) ...


مسعود کوشا، تهران، تلفن: 22378252
امروز: ‪۱۴:۴۵‬

سولفات پتاس و مونو پتاس

شرکت آرتا شیمی نوین
تولید کننده سولفات پتاس و مونو پتاس با بهترین کیفیت و بهترین قیمت. ...


آرتا شیمی نوین، تهران، تلفن: 09122104319
امروز: ‪۱۴:۴۵‬

فروش دی امونیوم و مونو امونیوم فسفات

شرکت آرتا شیمی نوین تولید کننده انواع فسفاتها و نیتراتهاو سولفاتها.سفید پودری و کاملا محلول در اب با یهترین کیفیت و بهترین قیمت.
دی امونیم فسفات ...


آرتا شیمی نوین، تهران، تلفن: 09122104319
امروز: ‪۱۴:۴۵‬

نیترات کلسیم

شرکت آرتا شیمی نوین تولید کننده انواع فسفاتها و نیتراتهاو سولفاتها. بصورت سفید پودری و کاملا محلول در اب با بهترین کیفیت و بهترین قیمت.
نیترات ...


ارتا شیمی نوین، تهران، تلفن: 09122104319
امروز: ‪۱۴:۳۲‬

ریخته گری دقیق(INVESTMENT CASTING

فروش و تامین کلیه تجهیزات(اتوکلاو-پرس تزریق موم و...)با طراحی داخلی وتمامی مواد مصرفی(موم-مولوکیت-مولایت-زیرکن-سیلیس کلوییدی)وراه اندازی خطوط تولید ...


مهندس سعیدرعیتی، تهران، تلفن: 09191617609
امروز: ‪۱۴:۲۷‬

خرید استثنائی مواد پلاستیک ppگونی

خرید و فروش انواع مواد ppگونی بصورت آسیابی و گرانول شده درب و لیبل و لوله آب مواد سبدی و دوره ای و کلیه مواد پلاستیک بصورت آسیابی بصورت تناژ ...


amirnasiri، تهران، تلفن: 09128668910
امروز: ‪۱۴:۱۰‬

فروش انواع پارافین جامد

فروش انواع پارافین جامد و مایع
پارافین جامد کریستال و1تا3درصد و 3تا5و غیره پارافین مایع گرید بهداشتی و صنعتی از فلش 140 به بالا خاک رنگبری و ...


حضرخانی، تهران، تلفن: 09192669268
امروز: ‪۱۴:۱۰‬

فروش پارافین مایع

پارافین مایع فلش 120و140و 200 بهداشتی
پارافین جامد و کریستال ...


حضرخانی، تهران، تلفن: 09192669268
امروز: ‪۱۳:۵۱‬

گوگرد گرانول و کلوخه SULFUR

صادرکنندگان و مصرف کنندگان محترم
فروش و تأمین مستقیم گوگرد گرانول و گوگرد کلوخه-پودر از پالایشگاه کشور و همچنین گوگرد خارجی ترکمنستان. ...


امین نیک بهار، تهران، تلفن: +989124444869
امروز: ‪۱۳:۴۲‬

نالکو NALCO

فعالیت های شرکت پارس امید علاوه بر خدمات مشاوره ای و فنی شامل موارد زیر در زمینه تولید و تامین مواد شیمیایی می باشد:
تولید کننده محصولات شیمیایی ...


پارس امید، اصفهان، تلفن: 03133335888
امروز: ‪۱۳:۴۲‬

فروش میکروسیلیس ، میکروسیلیس ، تولید میکروسیلیس

فروش میکروسیلیس ، میکروسیلیس ، تولید میکروسیلیس ، قیمت میکروسیلیس
شرکت آروین پادیر پودر میکروسیلیس به رنگ خاکستری روشن که حاوی حدود 96 %- 94% ...


البرزی، تهران، تلفن: 09123533070
امروز: ‪۱۳:۳۷‬

خریدار ضایعات پی وی سی پت شفاف بطری شرکتی

باسلام خریدارضایعات پی وی سی شفاف چاپی وکیوم لبه بری رنگی بیاله آسیایی، لیبل، پروفیل وپودری وروکش کابلی،ضایعات پریفورم پت شفاف،رنگی بطری شرکتی، روکش ...


عبدالله زاده، قزوین، تلفن: 09125825589
امروز: ‪۱۳:۳۲‬

فروش مواد شیمیایی

فروش انواع مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی
فروش انواع پارافین مایع خوراکی، پارافین مایع بهداشتی، پارافین مایع صنعتی، پارافین جامد (1تا3درصد و 3 ...


شیمیایی مجید، تهران، تلفن: 09383485615
امروز: ‪۱۳:۳۱‬

فروش پارافین

فروش انواع پارافین صنعتی، پارافین مایع، پارافین بهداشتی، پارافین خوراکی ، پارافین ژله ای، پارافین کریستالی، فروش وازلین، فروش گلیسیرین و .. ...


رضوانی، تهران، تلفن: 09383485615
امروز: ‪۱۳:۳۰‬

فروش رزین پلی استر غیراشباع

فروش استثنایی رزین پلی استر غیر اشباع در بسته بندی های یک 1، پنج 5 و بیست و پنج 25 کیلویی جهت ساخت مجسمه های پلی استری، صنعت فایبرگلاس و کامپوزیت، ...


رضوانی، تهران، تلفن: 09383485615
امروز: ‪۱۳:۳۰‬

قیمت پی وی سی اس 65 فروش پی وی سی اس65 پی وی سی اس بندر امام

پی وی سی اس 65 | قیمت پی وی سی اس 65 | فروش پی وی سی اس 65 | پی وی سی اس 65 پتروشیمی بندر امام
تلفن همراه: 09123507189 قیمت پی وی سی اس 65 | ...


شرکت بازرگانی پترو روما، تهران، تلفن: 88629212
امروز: ‪۱۳:۲۴‬

مشاوره و فروش خطوط بازیافت و کوره های القایی و گازی

بازیافت و تغلیظ اکسید روی
بازیافت فلزات غیر آهنی (آلومینیوم،روی،مس،سرب...) ...


م.واعظ، تهران، تلفن: 09129471984
امروز: ‪۱۳:۱۹‬

فروش مواد شیمیایی (شیمیایی فرزانه اندیش)

این واحد عرضه محصولات شیمیایی ، با سابقه ای درخشان آمادگی خودراجهت همکاری با قیمت وکیفیت مناسب جهت کلیه نقاط ایران اعلام میدارد.
برخی ازاجناس به ...


شیمیایی فرزانه اندیش، تهران، تلفن: +982122250222
امروز: ‪۱۳:۱۸‬

صادرات و واردات نفت و گازوئیل و مواد سوختنی

خرید و فروش گازوئیل-بنزین-نفت-نفتا-انواع روغن-قیر-مازوت-
محصولات ما: ...


جـوان، تهران، تلفن: 09102710219
آگهی‌های ویژه: مواد شیمیایی
فروش مواد اولیه فایبر گلاس
22
حمید بهرام نژاد
تلفن : 02144502129
واردات مواد اولیه صنایع غذایی
16
بازرگانی برآزمان
تلفن : 02188551408
واردکننده مستقیم مواد اولیه خوراکی و شیمیایی
14
شرکت بازرگانی ابریشمی
تلفن : 021-22337121
فروش هاردنر10%TETAهانسمن
8
حمید بهرام نژاد
تلفن : 02144502129
فروش روغن موتور روغن صنعتی گریس
7
شرکت تامین روانکار آرین
تلفن : 44588551
مواد شیمیاییِ - فلزات رنگین و تخصصی
6
شیمیایی و فلزات راشا
تلفن : 0912-389-8901
فروش(قیمت)اسید فسفریک خوراکی
5
نگین تجارت پیام ( آریا شیمی سابق)
تلفن : 021-43694
تولید و بازیافت حلال های آلی-شیمیایی سبز پارسیان
4
شرکت صنایع شیمیایی سبز پارسیان
تلفن : 03133932238
اسانس پودری و مایع سواروم فرانسه
2
بازرگانی احمــ ری
تلفن : 88677703
رنگ پودری پوشش فام
2
فرزین غفاروند - مدیر فروش
تلفن : 021-73061
فلوکولانت- پلی الکترولیت - کلرورفریک
2
شرکت رسوبگیری 8001825-0912
تلفن : 021-88106110
فروش روغن صنعتی ، بهران
2
کالای صنعتی اویل رول
تلفن : 021-33811377
نمایندگی روغن و گریس نفت بهران
2
کالای صنعتی اویل رول
تلفن : 021-33813549
فروش عمده پلی وینیل الکل چین
2
بازرگانی برسام شیمی
تلفن : ۰۹۱۲۸۲۰۹۷۷۶
صنایع شیمیایی سبز پارسیان(شاخه ساخت و تولید)
2
شرکت صنایع شیمیایی سبز پارسیان
تلفن : 03133932315
کاربران
  • توان رقابتی خود را افزایش دهید.
  • نمایش ۳۰ آگهی پرتوان در گروه‌ها و صفحه اصلی سایت
  • بدون محدودیت در توان، جایگاه نمایش را انتخاب کنید.
  • ویژه به توان یک: ۳۰ هزار تومان.
  • توان را بر اساس کار خود تعیین کنید.
  • هر توان ۳۰ هزار تومان.


راهنمای ویژه
راهنمای پرداخت
قوانین درج آگهی
راهنمای تبلیغات